Nápověda

Slovo na cestu

Podobenství o cedru na Libanónu

1 V jedenáctém roce izraelského zajetí v Babylónii ke mně Hospodin promluvil ještě jednou. První den v třetím měsíci mi řekl:
2 "Ezechieli, seznam egyptského faraóna i jeho poddané s tímto poselstvím: Kdo jiný se vyrovná tvé vznešenosti, Egypte?
3 Podobně jako kdysi Asýrie jsi jako libanónský cedr, jehož mohutná koruna zastiňovala celý les. Tyčil se vysoko nad bohaté větve ostatních stromů.
4 Díky dostatku vláhy vyrostl do výšky a prameny hluboko v zemi ho vyživovaly. Proudily všude kolem jeho kořenů a jejich stružky zavlažovaly všechno v okolí.
5 Díky hojnosti vláhy vyrostl výše než kterýkoliv jiný strom a jeho silné větve se rozprostřely doširoka.
6 V koruně hnízdili všichni nebeští ptáci a v mohutných větvích se rodila mláďata. V chladivém stínu krásné koruny sídlily národy.
7 Byl vznešený svou krásou a rozložitostí, neboť zapustil kořeny až k vodním pramenům.
8 Žádný z cedrů v Boží zahradě s ním nemohl soupeřit ani vzrostlé cypřiše se nevyrovnaly jeho větvím. Dokonce ani platany se mu v mohutnosti rovnat. Žádný jiný strom v Boží zahradě nebyl tak krásný.
9 Já sám jsem ho obdařil takovou krásou a košatostí, že mu záviděly všechny stromy v Boží zahradě Edenu.
10 Nyní však musím jako Panovník Hospodin říci toto: Protože začal být pyšný na svou velikost a vyvyšoval svou korunu nad husté listy ostatních stromů,
11 vydám ho napospas jinému vládci národů, aby s ním naložil tak tvrdě, jak se mu zachce. Zavrhnu ho
12 a dovolím těm nejkrutějším národům, aby ho porazily a nechaly ležet. Jeho větve dopadnou na pahorky i údolí a třísky budou ležet v roklinách po celé zemi. Všechny národy světa vyjdou z jeho stínu a opustí jej.
13 Až kmen padne a jeho větve budou podťaty spolu s ním, nalezne v jeho koruně úkryt ptactvo i polní zvěř.
14 Proto se již nikdy žádný strom, ať má sebevíc vláhy, nebude pyšně tyčit vysoko nad hustými korunami ostatních stromů. Žádný strom již navzdory hojnosti vláhy nedosáhne takové výšky, neboť všechny čeká smrt. Musí zahynout jako obyčejní smrtelníci, nad jejichž hroby se zavře zem.
15 Jsem Panovník Hospodin a v den, kdy tento vznešený strom pohřbím, přikážu podzemním vodám, aby ho přikryly na znamení smutku. Zadržím jejich vláhu i proudy řek a zahalím celý Libanón zasmušilostí. Veškeré okolní stromy budou žíznit a uvadnou. Až ten strom pokácím a pohřbím do země stejně jako všechny smrtelníky,
16 jeho pád otřese všemi národy. Potěší ale všechny stromy Edenu a nádherné, hojně zavlažované stromy Libanónu.
17 Do hrobu s ním ale sestoupí také všichni jeho spojenci, kteří přebývali v jeho stínu, a připojí se tak ke všem obětem zbraní nepřátel. Tím cedrem jsi ty a tvůj lid, egyptský faraóne.
18 Který ze stromů zahrady Edenu se vyrovná tvé kráse a vznešenosti? Přesto tě nechám pohřbít do země stejně jako všechny ostatní stromy. Ulehneš mezi pohany a oběti skolené zbraněmi nepřátel. Jsem Panovník Hospodin a všechno vykonám tak, jak jsem řekl."
© 2017 ERF Medien