Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti týrskému králi

1 Pro týrského krále jsem od Hospodina obdržel tento příkaz:
2 "Ezechieli, jdi k týrskému vladaři a řekni mu, co mu jako Panovník Hospodin vzkazuji: Natolik se dmeš pýchou, že se prohlašuješ za Boha a své město na pobřeží moře považuješ za Boží trůn. Jsi však jen pouhý člověk, a nikoliv Bůh, ačkoliv se za Boha vydáváš.
3 Jsi snad moudřejší než Daniel a znáš všechna tajemství?
4 Svou chytrostí a důvtipem sis vybudoval bohatství a naplnil své pokladnice stříbrem a zlatem.
5 Díky své obchodní obratnosti jsi nabyl nebývalého majetku a právě kvůli nesmírnému bohatství ses stal domýšlivým.
6 Proto dobře poslouchej, co o tobě soudím já, Panovník Hospodin: Protože se domníváš, že jsi stejně moudrý jako Bůh,
7 pošlu proti tobě vojska těch nejkrutějších národů. Tvou krásu i moudrost smetou jejich zbraně a veškerý tvůj lesk a nádheru zničí.
8 Násilím tě připraví o život a pohřbí tě na dnou oceánu.
9 Odvážíš se snad ještě, tváří v tvář svým vrahům, troufale prohlašovat, že jsi Bůh? V rukou svých ničitelů poznáš, že nejsi Bůh, ale jen obyčejný člověk.
10 Zhyneš jako lidé, kteří Boha zavrhli, tvůj život ukončí horda cizáků. Jsem Panovník Hospodin a jak jsem řekl, tak se také stane."
11 Hospodin mě dále vyzval:
12 "Ezechieli, zapěj nad týrským králem smuteční píseň a řekni, že mu jako Panovník Hospodin posílám tento vzkaz: Byl jsi vzorem dokonalosti, plný moudrosti a nedostižné krásy.
13 Přebýval jsi v Boží rajské zahradě a zdobily tě všechny drahokamy: rubín, topas, jaspis, chrysolit, karneol,onyx, safír, malachit i smaragd. Tvé bubínky i flétny byly zhotoveny ze zlata a byly pro tebe připraveny již v den tvého stvoření.
14 Já sám jsem tě ustanovil strážným cherubem a nechal tě přebývat na Boží hoře; tam ses procházel uprostřed třpytivých drahokamů.
15 Od té doby, co jsem tě stvořil, jsi byl zcela čistý a nevinný; pak se však v tobě zrodilo zlo.
16 Tvé rozsáhlé obchody tě naplnily násilím a ty ses provinil. Proto jsem tě s hanbou vyhostil ze své hory a vyhnal tě z míst mezi zářícími drahokamy.
17 Vědomí tvé krásy v tobě probudilo pýchu a tvá nádhera tě připravila o rozum. Proto tě srazím na zem jako výstrahu ostatním králům.
18-19 Množstvím svých podlostí a nepoctivých obchodů jsi pošpinil a znesvětil vše svaté. Proto tvé město nechám zachvátit požárem a spálím ho na prach. Před zraky všech přihlížejících z tebe nezůstane nic než popel. Všechny národy, které tě znaly, zachvátí zděšení nad tvým strašlivým koncem, neboť zanikneš navěky."

Proroctví proti Sidónu

20 Nakonec Hospodin dodal:
21 "Ezechieli, obrať svou tvář také proti Sidónu
22 a mým jménem vyslov toto proroctví: Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji, že stojím proti tobě, Sidóne. Vynesu nad tebou svůj rozsudek a nechám na tobě projevit svou spravedlnost a slávu, aby lidé poznali, že jsem Hospodin, jediný pravý Bůh.
23 Postihnu Sidón takovým soužením, až jeho ulicemi poteče krev. Nepřátelé obklíčí město ze všech stran a povraždí svými zbraněmi všechny obyvatele. Potom snad pochopí, že jedině já, Hospodin, jsem jediný skutečný Bůh.

Izrael bude opět shromážděn

24 Izraelci se tak navždy zbaví zákeřných nepřátel horších než pichlavé trní a bodláčí. Také oni poznají, že já, Panovník Hospodin, jsem jejich Bůh.
25 Proto nyní otevřeně prohlašuji, že před zraky ostatních národů prokážu svou spravedlnost a shromáždím Izraelce ze všech zemí, kam je protivníci odvlekli do zajetí. Budou opět žít ve své vlastní zemi, kterou jsem věnoval jejich praotci, mému příteli Jákobovi.
26 Až potrestám všechny lstivé a zákeřné sousedy Izraele, bude zde můj lid v bezpečí stavět domy a pěstovat vinice. Tehdy také poznají, že já, Hospodin, jsem jejich Bůh."
© 2018 ERF Medien