Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti Týru

1 První den v měsíci v jedenáctém roce izraelského zajetí v Babylónii mě Hospodin opět oslovil:
2 "Ezechieli, obyvatelé Týru jásají nad porážkou Jeruzaléma a volají: Brány Jeruzaléma jsou zničeny a město se nám otevřelo dokořán. Jeruzalém leží v troskách a jeho místo teď zaujmeme my.
3 Já sám, Panovník Hospodin, však prohlašuji: Stal jsem se tvým protivníkem, zpupný Týre. Pošlu proti tobě armády mnoha národů, které se přes tebe převalí jako rozběsněné mořské vlny.
4-5 Zničí tvoje hradby, strhnou všechny věže a odnesou dokonce i trosky, které z tebe zbudou. Na místě, kde stojíš, nezůstane nic než holá skála, na které budou lidé sušit své rybářské sítě. Jsem Hospodin a jak jsem řekl, tak se stane. Týr nemilosrdně vyplení okolní národy
6 a všechny jeho obyvatele připraví o život. Tak konečně poznají, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
7 Otevřeně říkám, že směrem od severu přivedu proti Týru babylónského krále Nebúkadnesara a jeho obrovskou armádu s koňmi, válečnými vozy a ohromujícím počtem pěšího vojska.
8 Tví obyvatelé, Týre, padnou v boji, budou povražděni zbraněmi nepřátel. Nebúkadnesar dá vystavět obléhací valy a vybudovat násep až k vrcholku hradeb.
9 Pak vydá povel, a jeho vojáci vyrazí do útoku. Přikáže jim prorazit tvé hradby beranidly a rovněž strhnout veškeré věže.
10 Prach zvířený kopyty jeho koní zahalí celé město a hradby se zatřesou při rachotu jeho vozby. Vítězoslavně projede zbořenými branami a triumfálně vstoupí do pokořeného města.
11 Kopyta jeho koní rozdupou všechny tvé ulice a zbraně jeho vojáků připraví o život veškeré obyvatele; nechá strhnout i symboly tvé moci a pýchy.
12 Vyplení veškeré bohatství a odveze si tvé poklady. Vojáci rozboří tvé hradby i honosné domy a veškeré kamení i dřevo smetou do moře.
13 Už nikdy v tvých ulicích nebudou znít bujaré písně ani zvuk hudebních nástrojů již nebude slyšet.
14 Zůstane z tebe jen holá skála, na které rybáři rozprostřou své sítě. Již nikdy tě znovu nepostaví, neboť já sám, Panovník Hospodin, jsem tak rozhodl.
15 Slyš, Týre: Až obyvatelé celého pobřeží uslyší sténání raněných a vřavu krveprolití, které tě postihne, zachvátí je nepopsatelná hrůza.
16 Všichni panovníci pobřežních území raději sestoupí ze svých trůnů a odloží královská roucha i svůj vyšívaný oděv. Strach je všechny přiková k zemi a budou se bez přestání třást zděšením nad tvým osudem.
17 Nakonec ve svém zoufalství zapějí tento žalozpěv: Jak strašně zaniklo věhlasné město, město tak lidnaté a proslulé. Jeho obyvatelé ovládali moře a naháněli strach celému okolí.
18 Nyní se všechny přímořské oblasti chvějí hrůzou nad tvým pádem a dokonce i mořské ostrovy pojala hrůza nad tvým osudem."
19 Hospodin nakonec osud Týru uzavřel slovy: "Nechám tě, Týre, dokonale zničit, dokud neskončíš jako všechna ostatní vylidněná města. Potopím tě do hlubin oceánu a navěky se nad tebou zavře voda.
20 Naložím s tebou jako se zesnulým, kterého ukládají do hrobu k jeho předkům. Zmizíš v hlubinách země a tvé trosky již nikdy neobnoví ani neobydlí.
21 Připravím ti strašlivý konec a navěky tě zničím. Marně tě budou hledat, neboť o tvé trvalé zkáze jsem rozhodl já sám, Panovník Hospodin."
© 2018 ERF Medien