Nápověda

Slovo na cestu

Proroctví proti Amóncům

1 Za čas mne Hospodin znovu oslovil a přikázal mi:
2 "Povstaň, Ezechieli, a vynes rozsudek nad zemí Amónců.
3 Řekni, že jim jako Panovník Hospodin vzkazuji: Se škodolibou radostí a potěšením jste sledovali úpadek mého chrámu, zkázu Judska i odchod jeho obyvatel do vyhnanství.
4 Protože jste se radovali z cizího neštěstí, smetou vás národy z oblasti východní pouště. Postaví si své stany ve vaší zemi a usadí se v ní. Budou jíst plody vaší práce a pít mléko, které mělo být vaše.
5 Město Rabu proměním v ohradu pro velbloudy a celé území Amónců v pastviny pro stáda ovcí. Tehdy poznáte, že já, Hospodin, jsem skutečný Bůh."
6 Po těchto slovech Panovník Hospodin pokračoval: "Nenáviděli jste Izrael a s tleskáním jste skákali radostí nad jeho zkázou.
7 Za to vás vydám do područí jiných národů, které vás vyplení a ožebračí. Nechám vás zničit tak dokonale, že váš národ ani zemi již nikdo neobnoví. Tehdy poznáte, že já, Hospodin, jsem jediný pravý Bůh."

Proroctví proti Moábcům

8 Potom mi Panovník Hospodin odhalil, co čeká Moábce: "Moábci prohlašovali, že Judsko je stejné jako všechny ostatní národy kolem.
9 Proto nechám napadnout všechna moábská pohraniční města včetně výstavného Bét-ješimótu, Baal-meónu a Kirjátajimu.
10 Stejně jako v případě Amónců nechám proti Moábu zaútočit hordy z oblasti východní pouště a navždy vymažu národ Moábců ze zemského povrchu.
11 Dostane odměnu, kterou si zaslouží, aby poznal, že jedině Hospodin je Bůh."

Proroctví proti Edómcům

12 Ohledně Edómců mi Hospodin svěřil toto poselství: "Také Edómci jednali s obyvateli Judska nesmírně krutě. Mstili se jim a velmi se proti nim provinili.
13 Proto nyní prohlašuji, že Edómcům po zásluze odplatím a vyhladím všechny jeho obyvatele i zvířata. Od Témanu až po Dedán jej nechám vyplenit vojsky protivníků a všechny jeho obyvatele dám pobít.
14 Svěřím soud nad Edómem do rukou svého izraelského národa, aby jejich prostřednictvím pocítil mé veliké rozhořčení. Já sám, Panovník Hospodin, dám obyvatelům Edómu poznat, jak hrozné věci si zasloužili."

Proroctví proti Pelištejcům

15 Nad Pelištejci vynesl Hospodin tento soud: "Pelištejci vždy jednali s Izraelci velmi krutě a ve své nenávisti usilovali o jejich naprostou zkázu.
16 Proto dnes prohlašuji, že se proti Pelištejcům postavím a vyhladím je. Zahubím všechny živé v jejich zemi až do posledního.
17 Nebudu je litovat a nechám je naplno pocítit svou odplatu a rozhořčení. Tak poznají, že jedině já, Hospodin, jsem Bůh."
© 2018 ERF Medien