Nápověda

Slovo na cestu

Dvě smilné sestry - Ohola a Oholíba

1 Dále mi Hospodin oznámil:
2-3 "Jedna matka měla dvě dcery, které se již v mládí spustily. Začaly v Egyptě nabízet své tělo a již jako panny se nechávaly laskat na odhalených ňadrech.
4 Starší dceři, Samaří, jsem dal jméno Ohola a mladší dceru, Jeruzalém, jsem pojmenoval Oholíba. Obě města patřila mně a vychovávala můj lid.
5 Přestože Ohola byla moje, uchylovala se k nevěře a myslela jen na své milence.
6 Toužila po mladých a mužných asyrských válečnících v modrých uniformách, po jejich vůdcích a velitelích, kteří jezdili na bujných koních.
7 Oddávala se všem vysoce postaveným Asyřanům a uctívala falešné bohy svých milenců.
8 Jednala dál jako prostitutka, která se z ní stala v Egyptě, kde se již od mládí oddávala kdejakým mužům, kteří laskali její pevná ňadra a ukájeli s ní svůj chtíč.
9 Proto jsem ji vydal na milost a nemilost asyrským milencům, po kterých tak dychtila.
10 Ti ji zbavili veškeré důstojnosti, odvlekli všechny její potomky a ji samotnou připravili o život. Pro osud, který ji potkal, se stala pověstnou mezi ostatními ženami.
11 Oholíba to viděla, ale přesto morálně poklesla ještě hlouběji než její sestra.
12 Rovněž zatoužila po mladých a mužných asyrských vůdcích, velitelích a válečnících v plné zbroji na bujných koních.
13 Brzy se zvrhla a následovala příklad své sestry.
14 Dovedla však svou prodejnost a nevěru ještě mnohem dál. Jednoho dne spatřila na zdi portréty Babylóňanů
15 s řemeny kolem pasu a turbany na hlavách. Všichni vyobrazení muži vypadali jako babylónští velitelé válečných vozů,
16 a sotva je Oholíba spatřila, zatoužila po nich a vypravila za nimi do Babylónie své posly.
17 Babylóňané přišli a začali s ní ukájet svůj chtíč. Zneužívali ji tak dlouho, až se od nich s nechutí odvrátila.
18 Když se takto otevřeně chovala jako prostitutka a před každým se nestydatě obnažovala, s odporem jsem se od ní odvrátil stejně jako od její sestry.
19 Ona se však rozpomněla na své mládí, kdy byla nevěstkou v Egyptě, a začala jednat ještě hůře a nevázaněji.
20 Prahla po milencích, kteří vynikali svou mužností a vášní.
21 Toužila po chlípnostech z doby svého mládí v Egyptě, kdy si nechávala laskat svá mladá ňadra.
22 Proto nyní, Oholíbo, dobře poslouchej, co ti jako tvůj Panovník Hospodin říkám: Poštvu proti tobě ze všech stran tvé milence, od kterých ses s odporem odvrátila.
23 Všechny Babylóňany, Kaldejce, Pekóda, Šóu, Kóu a také veškeré Asyřany - mladé a mužné vůdce a důstojníky na bujných koních i velitele válečných vozů.
24 Přitáhnou proti tobě zástupy lidí se zbraněmi a válečnými vozy. Ze všech stran tě obklíčí bojovníci vyzbrojeni štíty a pavézami s přilbami na hlavách. Dovolím jim, aby s tebou naložili podle svých zvyklostí,
25 neboť jsi vzbudila mé rozhořčení. Naloží s tebou velmi krutě a usekají tvým obyvatelům nosy a uši. Veškeré živé připraví svými zbraněmi o život a nakonec všechno podpálí.
26 Strhnou z tebe šaty a připraví tě o veškeré šperky.
27 Učiním přítrž tvé hanebnosti a prostituci, s niž jsi začala v Egyptě. Již nikdy nebudeš po ničem takovém toužit a na Egypt si ani nevzpomeneš.
28 Otevřeně ti jako tvůj Panovník Hospodin říkám, že tě vydám napospas těm, které nenávidíš a od nichž se s odporem odvracíš.
29 Také oni k tobě přijdou s nenávistí a připraví tě o všechno, co jsi kdy získala. Zanechají tě úplně nahou, takže hanba tvé nevěry a špíny vyjde otevřeně najevo.
30 Zavinila sis to sama svou chlípností a nevázaností, neboť ses toužebně upínala k cizím národům a uctívala jejich falešné bohy.
31 Vydala ses ve stopách své sestry, a proto tě čeká stejná odplata.
32 Jako Panovník Hospodin prohlašuji: Dám ti vypít objemný a hluboký kalich rozhořčení, jaký jsem podal tvé sestře. Můj rozsudek ti přinese posměch a ponížení, protože míra mé trpělivosti je dovršena.
33 Hlava se ti zatočí bolestí a zármutkem. Kalich tvé sestry Samaří ti přinese záhubu a zpustošení.
34 Vypiješ ho až do dna, roztlučeš jej na kusy a jeho střepy si rozdrásáš ňadra. Tak jsem rozhodl já sám, Panovník Hospodin."
35 Potom Hospodin dodal: "Protože jsi na mě zapomněla a postavila ses ke mně zády, nechám tě nést důsledky tvé chlípnosti a nevěry."
36 Nato se obrátil ke mně a zeptal se: "Ezechieli, jsi připraven vynést rozsudek nad městy, která jsem nazval Oholou a Oholíbou? Potom předlož jejich obyvatelům všechna jejich provinění,
37 neboť se dopustili nevěry a potřísnili si ruce prolitou krví. Podváděli mne s falešnými bohy a dokonce jim obětovali své děti, které jsem jim dal.
38 Současně znesvěcovali můj chrám a znevažovali mé sobotní dny odpočinku.
39 Ve stejný den, kdy obětovali své děti, troufale přicházeli do mého chrámu, takže ho znesvětili už jen svou přítomností.
40 Ohola i Ohlíba vypravovaly své posly a pozývaly si muže ze vzdálených zemí. Když pak tito muži přijížděli, obě dcery se pro ně vykoupaly, nalíčily a ozdobily se šperky.
41 Vítaly cizince v nádherném loži a s plně prostřenými stoly, na které pokládaly i mé posvátné kadilo a olej.
42 Neustále je tak obklopoval hluk bezstarostného davu opilců přiváděných z pouště. Ti jim přinášeli náramky na ruce a zdobili jejich hlavy čelenkami.
43 Když už jednu z nich její nevěra unavila, řekl jsem, aby ji dál zneužívali jako prostitutku, neboť po celou dobu nejednala jinak.
44 A tak se u ní muži střídali jako u lehké ženy. Stýkali se s nevěrnicí Oholou i s Oholíbou.
45 Spravedliví je však obě odsoudí k trestu, který náleží prostitutkám a vražedkyním, neboť obě nabízely své tělo a prolévaly nevinnou krev.
46 Já sám, Panovník Hospodin, vydám rozkaz a přivedu na obě města zástupy cizinců, kteří je dobudou a vyrabují.
47 Rozběsněné davy jejich obyvatele ukamenují a rozsekají svými meči. Vyhladí všechny jejich potomky a vypálí veškerá obydlí.
48 Ano, nevěrnice, pro výstrahu všem ženám učiním přítrž vašim hanebnostem v zemi, aby už žádná nejednala jako vy.
49 Budete za svou chlípnost pykat a ponesete následky vlastního uctívání falešných bohů. Potom snad poznáte, že jedině já, Panovník Hospodin, jsem skutečný Bůh."
© 2018 ERF Medien