Nápověda

Slovo na cestu

Hříšníci musí zemřít

1 Když ke mně Hospodin opět promluvil, řekl mi:
2 "Proč se mezi Izraelci tak rozšířilo rčení: Rodiče jedli kyselé hrozny, ale trpko v ústech mají jejich děti.
3 Jako Panovník Hospodin přísahám, že s tímto příslovím v Izraeli skoncuji.
4 Vždyť mi patří všichni lidé na zemi, rodiče i jejich děti. Život ztratí pouze ten, kdo si to za své činy zaslouží.
5 Připusťme, že na zemi žije skutečně spravedlivý člověk, který dělá pouze samé dobré věci.
6 Neúčastní se hodování ve svatyních pohanských bohů a neuctívá napodobeniny falešných Bohů, které si Izraelci zhotovili. Nesvádí manželky cizích mužů ani se nestýká s ženou v době jejího měsíčního cyklu.
7 Nikoho nevyužívá a dlužníkovi vrací zástavu v souladu se zákonem. Nekrade, dělí se o jídlo s hladovějícími a dává šaty těm, kdo žádné nemají.
8 Nezneužívá nouze svých bližních a nepůjčuje na vysoký úrok. Nepodílí se na špatnostech a s každým jedná spravedlivě.
9 Respektuje mé výnosy a věrně dodržuje můj zákon. Jako Panovník Hospodin prohlašuji, že takový spravedlivý člověk zcela jistě bude žít.
10 Pokud je však jeho syna ničema, který se nezastaví ani před vraždou a jinými zločiny,
11 přestože jeho otec se nikdy ničeho takového nedopustil. Hoduje ve svatyních pohanských bohů a svádí manželky cizích mužů.
12 Utlačuje chudé a zbídačené, krade a nevrací zástavu podle práva. Uctívá napodobeniny falešných bohů a dopouští se nepravostí.
13 Zneužívá ty, kdo jsou v nouzi, a půjčuje na vysoký úrok. Takový člověk o svůj život přijde. Protože páchal samé zlo, sám nad sebou vynesl rozsudek smrti.
14 Může se ovšem stát, že tento syn bude mít potomka, který sice uvidí veškeré jeho špatnosti a zlé jednání, ale navzdory tomu se nebude řídit jeho příkladem.
15 Nebude se účastnit hodování ve svatyních pohanských bohů a nebude uctívat napodobeniny falešných bohů, které si Izraelci zhotovili. Nebude svádět manželky cizích mužů
16 a nikoho nebude utlačovat ani zadržovat zástavu v rozporu se zákonem. Nebude krást, ale podělí se o jídlo s hladovějícími a dá šaty těm, kdo žádné nemají.
17 Poskytne pomoc lidem v nouzi a nikoho nebude využívat ani půjčovat peníze na vysoký úrok. Dodrží můj zákon a bude respektovat mé výnosy. Takový člověk nezemře za provinění svého otce, ale bude žít.
18 Pouze jeho otec zemře za své vlastní nepravosti, za to, že vydíral, okrádal své bližní a ubližoval lidem kolem sebe.
19 Vy se však přesto ptáte, proč se otcova vina neodrazí také na jeho synovi. Ale vždyť jeho syn jednal spravedlivě a pečlivě respektoval všechna má nařízení. Proto bude žít.
20 Pouze ten, kdo se proviní, zaplatí svým životem. Děti nebudou trpět za provinění svých rodičů a rodiče nebudou trestáni za viny svých dětí. Každý člověk buď dostane odměnu za svoji spravedlnost, nebo zaplatí životem za svou vzpouru.
21 Jestliže se však nějaký provinilec odvrátí od špatností, kterých se dopouštěl, začne jednat podle mého zákona a dodržovat právo a spravedlnost, zcela jistě zůstane naživu.
22 Nikdo mu nebude připomínat žádný z jeho zlých činů, kterých se dopustil. Protože se změnil a jednal podle toho, daruji mu život.
23 Cožpak si myslíte, že mám jako Panovník Hospodin ze smrti provinilců nějakou radost? Nepotěší mne snad daleko víc, když se od svých nepravostí odvrátí a já je budu moci zachovat naživu?
24 Jestliže však spravedlivý člověk opustí svou spravedlnost a začne jednat zle stejně jako každý jiný provinilec, také on přijde o život. Nikdo nevzpomene na jeho spravedlivé činy. Protože zradil a dopouštěl se zlých činů, provinil se, a proto zemře.
25 Vy však přesto tvrdíte, že s vámi jako váš Hospodin nejednám spravedlivě. Ptám se tedy vás, Izraelci. Skutečně jsem to já, kdo nejedná správně? Cožpak to nejste vy, kdo žije v hlubokém omylu?
26 Jestliže spravedlivý člověk přestane jednat správně a začne konat zlo, potom zemře za nepravosti, kterých se dopustil.
27 Jestliže se však naopak provinilec od svých špatností odvrátí a začne dělat to, co je dobré a správné, svůj život si zachrání.
28 Protože se zamyslel nad všemi špatnostmi, kterých se dopouštěl, a skoncoval s nimi, nezemře, ale bude žít.
29 Váš národ, Izraelci, však přesto dál tvrdí, že já, váš Hospodin, nejednám spravedlivě. Znovu se vás však ptám, zda jsem to opravdu já, kdo si počíná nesprávně. Nejsou to spíše vaše činy, které postrádají jakoukoliv spravedlnost?
30 Proto vám, Izraelci, znovu opakuji, že každého z vás budu jako Panovník Hospodin soudit na základě jeho vlastního jednání. Dokažte činy, že litujete svých vin, a přestaňte se dopouštět nepravostí, aby se vám nestaly kamenem úrazu.
31 Odvraťte se od všeho zlého a přehodnoťte své pohnutky a smýšlení. Proč by měl, Izraelci, celý váš národ zahynout?
32 Vždyť jsem vám řekl, že mne jako Panovníka Hospodina nijak netěší, když kdokoliv zemře. Skoncujte tedy se zlem a budete žít!" Nářek nad královským domem
© 2017 ERF Medien