Nápověda

Slovo na cestu

1 Jednou mi Hospodin řekl:
2 "Ezechieli, seznam Izraelce s následujícím příběhem a
3 řekni, že jim ho posílám já sám, Panovník Hospodin: Do Libanónu přiletěl veliký orel; měl silná křídla a pestrobarevné peří. Uchopil do drápů vrcholek cedru
4 a ulomil vršek jeho koruny. Potom s ním odletěl do země obchodníků, zanesl jej do kupeckého města.
5 Vzal také sazeničku z oné země a zasadil ji do úrodné půdy. Pečlivě se o ni staral a poskytoval jí bohatou vláhu.
6 Semínko vzklíčilo a vyrostla z něj vinná réva - nízký, bohatě rozvětvený vinný kmen. Její výhonky se vinuly vzhůru a kořeny se pevně uchytily hluboko v zemi. Z mladé sazeničky vyrostla krásná rostlina, rozvětvená vinná réva plná zdravých výhonků.
7 Našel se však druhý velký orel se silnými křídly a hojným peřím a vinná réva své kořeny i větve vztáhla k němu, aby od něho čerpala svou vláhu. Tak se odcizila půdě, do niž byla vysazena.
8 Byla to půda bohatá a plná vláhy, země poskytující hojnost živin. Vždyť právě na ní se rozvinula do plné krásy."
9 Panovník Hospodin se tedy ptá: "Bude se jí i nadále dařit? Nevytrhnou ji nakonec i s kořeny? Nesklidí její plody a nenechají ji uschnout? Celá nakonec úplně zchřadne, takže k jejímu vytržení nebude třeba příliš námahy.
10 Réva sice vzrostla a zakořenila. Vydrží však? Neuschne, až se do ní opře žhavý východní vítr? Přečká veškerou nepřízeň, nebo ji umoří sucho?"
11 Hospodin ke mně opět promluvil:
12 "Zeptej se těch izraelských vzbouřenců, zda porozuměli, co to všechno znamená. Vysvětli jim, že se to týká jejich osudu: Jeruzalém dobyl babylónský král, zmocnil se krále i dvořanů a odvlekl je do Babylónu.
13 Potom si vybral jednoho z členů královské rodiny, uzavřel s ním smlouvu a přinutil ho k přísaze. Do vyhnanství odvedl každého, kdo něco znamenal.
14 Tím zlomil odpor celého království a přiměl všechny obyvatele k poslušnosti. Jen tak byl ochoten je tolerovat
15 Nový judský král se však vzepřel a vypravil své posly do Egypta, aby tam získal koně a silnou armádu. Myslíte snad, že se mu jeho intriky zdaří? Zachrání se ten, kdo nedrží dané slovo? Unikne trestu ten, kdo porušuje smlouvu?
16 Jsem Panovník Hospodin a přísahám, že judský král, který se postavil proti smlouvě s babylónským králem a porušil ji, zemře přímo v Babylónu, v zemi krále, který ho dosadil na trůn.
17 Až mu babylónský král vyhlásí válku, oblehne Jeruzalém a navrší obléhací val, aby tak zmařil mnoho lidských životů, nepomůže judskému králi ani egyptský farao se svou silnou armádou.
18 Vždyť odmítl respektovat svou přísahu a porušil smlouvu. Protože se sám zavázal, ale svůj slib nerespektoval, důsledky ho neminou."
19 Potom Panovník Hospodin pokračoval: "Judský král přísahal v mém jménu, a přesto svůj slib nedodržel. Já sám se postarám, aby neunikl trestu.
20 Nastražím na něj svou léčku a on v ní beznadějně uvízne. Nechám ho spoutaného odvléci do Babylóna a vynesu nad ním rozsudek, protože mne zradil.
21 Jeho armádu nechám vyvraždit zbraněmi nepřátel a všechny, kteří přežijí, rozeženu po celém světě. Tehdy konečně pochopíte, že jsem Hospodin a všechna svá varování jsem mínil zcela vážně."
22-23 Nakonec Hospodin dodal: "Já sám potom ulomím z vrcholku cedru mladý výhonek a zasadím ho na izraelské hoře, která se tyčí do výšky. Vyroste z něj nádherný cedrový strom a krásná koruna přinese bohaté plody. V jeho větvích se uhnízdí všechny druhy ptáků a mohutné větve jim poskytnou chladivý stín.
24 Všichni kolem ale jasně poznají, že za vším stojím já sám, Hospodin. To já jsem skoncoval se vzrostlým stromem a nechal vyrůst nepatrnou sazeničku. Zelený strom vzal za své a uschlý pahýl se zazelenal. Vždyť jsem Panovník Hospodin a všechno, co jsem slíbil, také splním."
© 2018 ERF Medien