Nápověda

Slovo na cestu

1 V dalším vidění mně Hospodin vyzval:
2 "Ezechieli, zcela otevřeně vytkni obyvatelům Jeruzaléma, jak odporných nepravostí se dopouštějí.
3 Mým jménem vyřiď celému Jeruzalému tato slova: Jsi jako dcera, která se narodila emorejskému otci a chetejské matce v kenaanské zemi.
4 Avšak v den, kdy ses narodila, nikdo neodřízl tvoji pupeční šňůru a neumyl tě vodou, abys byla čistá. Neošetřili tě ani nezavinuli do plenek.
5 Nikdo se nenašel, kdo by se nad tebou slitoval a alespoň něco z toho pro tebe udělal. Namísto toho tě už v den tvého narození s opovržením pohodili v polích.
6 Šel jsem tenkrát kolem a spatřil, jak se bezmocně zmítáš ve své vlastní krvi. Když jsem viděl, jak tam bezmocně ležíš, rozhodl jsem se, že se o tebe postarám a zachovám tě naživu.
7 Nechal jsem tě růst jako polní květinu. Dospěla jsi a zkrásněla jako ten nejhezčí šperk. Stala se z tebe žena svůdných tvarů s nádhernými vlasy, ale ještě stále jsi byla nahá.
8 Když jsem tě za čas míjel a pohlédl na tebe, viděl jsem, že už jsi dospěla a jsi připravena stát se ženou. Proto jsem přikryl tvou nahotu svým pláštěm a slavnostně ti přísahal svou péči a lásku. Tak s tebou uzavřel smlouvu samotný Panovník Hospodin.
9 Umyl jsem tvé zakrvácené tělo a potřel je hojivými mastmi.
10 Oblékl jsem tě do nádherně zdobených šatů z jemných látek a obul ti sandály z nejvzácnější kůže.
11-12 Tvé paže jsem ozdobil náramky a na šíji ti pověsil náhrdelník. Nos a uši jsem ti zkrášlil náušnicemi a na hlavu posadil překrásnou korunku.
13 Zdobilo tě zlato a stříbro a tvé šaty byly jen ze samých jemných a drahých vyšívaných látek. Jedla jsi vybraná jídla z bílé mouky, medu a vzácného oleje. Stala se z tebe překrásná žena a byly ti prokazovány královské pocty.
14 Zvěsti o tvé nádheře pronikly ke všem národům, neboť já sám, Panovník Hospodin, jsem z tebe udělal bytost dokonalé krásy.
15 Ty sis však na své kráse začala zakládat a zachovala ses jako nevěrná žena. Nabízela ses každému, kdo se objevil, a oddávala jsi se smilstvu.
16 Svých krásných šatů jsi použila k vyzdobení posvátných návrší a právě tam jsi pak nabízela svou krásu jiným. Něco takového se nikdy nemělo stát.
17 Zlaté a stříbrné šperky, kterými jsem tě tak štědře zahrnul, jsi zneužila k výrobě chlípných mužských model a uctívala jsi je namísto mě.
18  Halila jsi je do krásných vyšívaných šatů, které jsem ti daroval, předkládala jsi jim můj posvátný olej a pálila pro ně vonné kadidlo.
19 Dokonce i jídlo, které jsem ti dal, bílou mouku, olivový olej a med, jimiž jsem tě živil, jsi obětovala jim. Jsem Panovník Hospodin a prohlašuji, že všechno se stalo tak, jak říkám.
20 Jako kdyby nestačilo, že jsi mne sama podváděla s jinými, obětovala jsi falešným bohům dokonce své potomky, které jsem ti dal.
21 Připravila jsi mé děti o život a obětovala je svým falešným bohům.
22 Dopouštěla ses skutečně odporných zločinů a ani sis nevzpomněla na dobu svého mládí, kdy ses úplně nahá zmítala ve vlastní krvi.
23 Jako Panovník Hospodin tě za to po zásluze odměním,
24 neboť sis k tomu všemu vystavěla svou vlastní svatyňku a zřídila si posvátná místa, kdekoliv sis usmyslela.
25 Na všech nárožích sis zřídila honosná posvátná místa a nabízela ses každému, kdo šel kolem. Tvá krása a důstojnost vzaly za své, protože tvá nevěra a nevázanost narůstaly den za dnem.
26 Zapletla ses s chlípnými Egypťany ze sousedství a tak jsi jen vršila svou nevěru a nestoudnost.
27 Proto jsem se proti tobě postavil a učinil přítrž tvému blahobytu. Vydal jsem tě napospas nenasytným Pelištejcům, tvým dávným nepřátelům, kteří tvým jednáním opovrhují, ačkoliv jsou to pohané.
28 Protože jsi nikdy neměla dost, zapletla ses také s Asyřany. Ale ani tehdy se tvůj chtíč nenasytil.
29 Proto ses ve své nevěrnosti obrátila také do Babylónu - země obchodníků, ale ani to tě neuspokojilo.
30 Jako Panovník Hospodin vidím, jak hluboko jsi klesla. Vždyť jednáš stejně jako nestydatá prostitutka! Vlastně ani to ne.
31 Prostitutka se nabízí za peníze, ale ty sis zřídila posvátná místa na nárožích a na všech veřejných místech jen tak, bez pomyšlení na odměnu.
32 Jsi nevěrnice a dáváš přednost jiným před vlastním manželem.
33 Každá prostitutka se prodává za peníze, ty se ale svým milencům rozdáváš zadarmo a ještě je podplácíš, aby za tebou přicházeli ze všech koutů a uspokojovali tvou nenasytnou dychtivost.
34 Tvé chování označují za zvrácené dokonce i lehké ženy. Nikdo tě o tvé služby nežádá, ale ty se nabízíš sama a ještě za to platíš!
35 Proto nyní vyslechni, jak s tebou za tvoji nevěru jako tvůj Panovník Hospodin naložím.
36 Rozdávala jsi své bohatství milencům a zcela bezostyšně jsi jim nabízela své tělo. Uctívala jsi odporné napodobeniny falešných bohů a obětovala jim dokonce vlastní děti.
37 Proto nyní shromáždím všechny tvé milence, s nimiž sis užívala, všechny, které jsi milovala, ale také ty, jež jsi nenáviděla. Svolám je z celého okolí a zbavím tě před nimi veškeré důstojnosti. Konečně uvidí, jaká ve skutečnosti jsi.
38 Odsoudím tě ke stejnému trestu jako všechny cizoložnice a vražedkyně. Připravím ti krvavou odplatu, protože si ji právem zasloužíš.
39 Vydám tě na milost a nemilost tvých milenců, kteří rozboří tvé svatyně a zničí všechna tvá posvátná místa. Strhají z tebe šaty, připraví tě o veškeré šperky a zanechají tě osamocenou a zoufalou.
40 Nakonec přivedou davy lidí, kteří tě ukamenují a rozsekají na kusy svými meči.
41 Ztrestají tě před zraky jiných žen a vypálí tvé domy. Tak učiním přítrž tvé nevěrnosti a podplácení tvých milenců.
42 Teprve potom nechám svůj hněv odeznít a odvrátím se od tebe. Teprve pak nastane opět klid a mír.
43 Protože jsi zapomněla na dobu svého mládí a popouzela jsi mne svým jednáním, já sám, Panovník Hospodin, obrátím proti tobě všechny tvé viny. Vždyť ses dopouštěla těch nejodpornějších činů!
44 Mezi lidmi se o tobě bude říkat: "Jaká matka, taková dcera."
45 Jsi skutečně obrazem své matky, která pohrdla svým manželem a vlastními dětmi. Jednáš stejně jako tvé sestry, které rovněž opustily svou rodinu. Tvojí matkou byla Chetejka a otcem Emorejec.
46 Tvou starší sestrou na severu je Samaří a jeho okolní vesnice. Na jihu pak leží se svými vesnicemi tvá mladší sestra Sodoma.
47 Nejenže jsi jednala stejně jako tato města a přijala jejich pohanské zvyky, ale veškeré tvé činy byly brzy mnohem horší.
48 Přísahám jako Panovník Hospodin, že ani tvá sestra Sodoma a její okolí nikdy nejednala tak zvrhle jako ty a všichni, kdo k tobě patří.
49 Sodoma a její vesnice byly opovážlivé, žily v blahobytu a zcela bezstarostně. Ani je však nenapadlo, aby pomáhaly chudým a všem, kteří pomoc potřebovali.
50 Jejich obyvatelé se chovaly povýšeně a zcela otevřeně mne provokovali svými odpornými činy. Proto jsem s nimi skoncoval, a ty to dobře víš.
51 Samaří nenapáchalo ani polovinu nepravostí, kterých ses dopustila ty. Provinila ses ještě mnohem více než obě tato města, která nyní vedla tebe vypadají jako spravedlivá.
52 Sama jsi způsobila, že tvé sestry se zdají bez viny, a proto teď sama poneseš své ponížení. Tvá provinění zastínila i jejich nejhorší nepravosti a obě města se v porovnání s tebou jeví jako spravedlivá. Zavinila sis to ale sama, a tak nyní s hanbou poneseš důsledky.
53 Jednoho dne však znovu obnovím Sodomu i Samaří a jejich okolní vesnice a opět postavím na nohy také tebe a všechny, kdo k tobě patří.
54 Dříve však na tebe dolehne hloubka tvého ponížení a ty se zastydíš za všechno, co jsi kdy napáchala
55 Samaří i Sodoma se svými vesnicemi, stejně jako ty a tvé okolí mi potom budete patřit jako dřív.
56-57 Než vyšla najevo tvá zkaženost, měla jsi pro Sodomu pouze opovržení. Nyní však aramejská města, Pelištejci i celé další okolí pokořují a urážejí tebe.
58 Já sám, tvůj Hospodin, tě nechám nést důsledky tvého provinění a tvých odporných činů.
59 Jsem Panovník Hospodin a naložím s tebou tak, jako ses ty zachovala ke mně; vždyť jsi znevážila mé sliby a porušila smlouvu, kterou jsem s tebou uzavřel.
60 Přesto však nezapomenu na to, co jsem ti slíbil, když jsi byla ještě mladá, a uzavřu s tebou smlouvu věčně platnou.
61 Vrátí se k tobě také tvé sestry - Samaří Sodoma. Tehdy se rozpomeneš na všechny své viny a zastydíš se. Obě města ti pak budou blízká jako tvé dcery, ačkoliv nebudou zahrnuty do mé smlouvy.
62 Tuto smlouvu však uzavřu s tebou, abys poznala, jaký je Hospodin.
63 Až ti já sám, tvůj Panovník Hospodin odpustím všechny tvé viny a smířím tě sám se sebou, všechno pochopíš a tvůj stud a ponížení ti již nikdy nedovolí vynášet se nad ostatní." Dva orlové a vinný kmen
© 2018 ERF Medien