Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Jednou mě navštívilo několik vážených představitelů Izraele, aby se mým prostřednictvím dotázali Hospodina na jeho vůli. Když se posadili, Hospodin mi řekl:
3 "Ezechieli, tito muži se nezbavili svých falešných bohů a vědomě se dopouštějí špatností, které je nakonec zahubí. Mám tedy s nimi hovořit, jakoby se nic nedělo?
4 Proto s nimi promluv a mým jménem jim vyřiď: Jako Panovník Hospodin prohlašuji, že každému z Izraelců, který se nezbavil svých falešných bohů, vědomě se dopouští špatností, které ho nakonec zahubí, osobně odpovím takovým způsobem, jaký si za své zvrhlé modlářství zaslouží.
5 Všíchni Izraelci doplatí jen na hříšné sklony svých zkažených srdcí, protože se do jednoho zaprodali odporným modlám.
6 Proto všem obyvatelům vyřiď, že je jako Panovník Hospodin vyzývám, aby litovali svých provinění, zanechali uctívání falešných bohů a přestali jednat podle odporných zvyklostí pohanů.
7 Znovu opakuji, jak naložím s kterýmkoliv z Izraelců, ale také s každým cizincem, který se usadí v Izraeli a přestane mne respektovat jako svého Boha. Začne-li uctívat falešné bohy, vědomě se dopouštět špatností, a přesto se bude prostřednictvím proroků dotazovat na moji vůli, osobně mu jako Hospodin odpovím takovým způsobem, jaký si za své jednání zaslouží.
8 Naložím tak pro výstrahu s každým, kdo by takto jednal, a vyloučím ho ze svého vyvoleného národa. Tehdy pochopíte, kdo je váš Hospodin.
9 Jestliže se některý z proroků nechá svést k tomu, aby i navzdory mému zákazu pronesl proroctví, stanou se pro něj jeho vlastní slova léčkou. Takového proroka pak vypovím z Izraele a navždy ho zničím.
10 Svou vinu ponese jak prorok, tak i člověk, který se k němu přišel poradit.
11 Izraelci pak konečně přestanou tápat a nebudou se už nadále dopouštět zhoubných nepravostí. Stane se z nich skutečně můj vyvolený národ a já, Panovník Hospodin, budu jejich jediný Bůh." Soud je neodvratný
12 Dále mi Hospodin oznámil:
13 "Ezechieli, jestliže se proti mně postaví celá země a její obyvatelé se mi vzepřou a odcizí, připravím ji o všechny zásoby potravin, postihnu ji hladomorem a nechám zahynout její obyvatele i zvířata.
14 A i kdyby v té zemi žili tito tři spravedliví muži: Noe, Daniel a Jób, jako Panovník Hospodin prohlašuji, že svou spravedlností zachrání pouze sami sebe.
15 Může se také stát, že na tu zemi poštvu divoké šelmy, které roztrhají všechny její obyvatele. Země se promění v pustinu, kterou kvůli šelmám nebude moci nikdo ani projít.
16 Jako Panovník Hospodin přísahám, že i kdyby v takové zemi žili tito tři spravedliví muži, nepomohou ani svým vlastním dětem. Zachrání pouze sami sebe, ale všichni ostatní zahynou.
17 Mohu proti takové zemi také vyslat armádu ozbrojených nepřátel, aby vyvraždili všechny její obyvatele i zvířata.
18 I v tomto případě jako Panovník Hospodin prohlašuji, že i kdyby zde žili tito tři spravedliví muži, nezachrání dokonce ani vlastní potomky. Zachovají si pouze svůj holý život.
19 Stejné to bude, i kdybych zasáhl tuto zemi nemocemi a v hrozném vraždění připravil o život veškeré její obyvatele i zvířata.
20 Jako Panovník Hospodin přísahám, že i kdyby v této zemi žili Noe, Daniel a Jób, nepomohou svou spravedlností zachovat život ani svým vlastním dětem. Jejich spravedlnost zachrání pouze je samotné.
21 Oč strašnější bude, když jako Panovník Hospodin sešlu na Jeruzalém všechny čtyři pohromy najednou. Nepřátele, hladomor, divoké šelmy a nemoci, které připraví o život všechny obyvatele i zvířata žijící ve městě.
22 Přesto hrstku obyvatel ponechám na živu a vyvedu je z Jeruzaléma. Přivedu je k vám, a když poznáte jejich minulost a vše, co napáchali, ale také pohromy, kterými jsem se je snažil zastavit, lehčeji ponesete zkázu Jeruzaléma.
23 Jako Panovník Hospodin přísahám, že sotva spatříte jejich činy, pochopíte a uznáte, že jsem nic nevykonal jen tak bez příčiny." Jeruzalém je jako neužitečná réva
© 2018 ERF Medien