Nápověda

Slovo na cestu

1 Za čas mne Hospodin znovu oslovil a přikázal mi:
2 "Ezechieli, důrazně vystup proti falešným izraelským prorokům. Všem, kdo prohlašují své vlastní představy za proroctví, mým jménem vyřiď:
3 Jsem Panovník Hospodin a proklínám všechny pomatence, kteří nikdy neviděli nic víc než výplody své vlastní bujné fantazie a prohlašují je za proroctví.
4 Vězte, Izraelci, že předpovědi takových proroků neznamenají víc než vytí šakalů mezi rozvalinami.
5 Nevarují vás před nebezpečím a nevyzývají k nápravě, abyste byli připraveni a mohli obstát v den Hospodinova soudu.
6 Jejich proroctví jsou falešná a předpovídají jen samé lži. Tvrdí že ode mne obdrželi poselství, ale já jsem jim žádné nesvěřil. A navíc ještě troufale očekávají, že jejich slova se jistě naplní.
7 Jen se přiznejte, falešní proroci, zda nešíříte falešné zprávy a nevěštíte lži, když tvrdíte, že máte mé poselství, ačkoliv jsem k vám nepromluvil.
8 Proto vás jako Panovník Hospodin obviňuji z šíření falešných zpráv a lživých zvěstí a hodlám proti vám tvrdě zakročit.
9 Postavím se jako Hospodin každému, kdo vydává tato falešná vidění a lživé předpovědi za proroctví. Vyloučím je ze svého vyvoleného národa a vyhostím z izraelského území. Vymažu každou vzpomínku na ně. Tak všichni poznají, že jsem Hospodin, jediný pravý Bůh.
10 Tito falešní proroci mezi lidem šíří klamný pocit pokoje a bezpečí, přestože k tomu není sebemenší důvod. Lidé se uklidňují falešnými nadějemi a oni jim jejich postoje ještě líbivě zdůvodňují.
11 Právě proto jim, Ezechieli, vzkaž, že jejich domnělé opory se jim zřítí jako domeček z karet. Můj soud je smete jako jarní přívaly deště nebo ledové krupobití doprovázené strašnou vichřicí.
12 Jejich falešné jistoty se zhroutí jako chatrná zídka a lidé se začnou ptát: Kam se poděla vaše líbivá fasáda, kterou jste tak dlouho zakrývali skutečný stav věcí?
13 Jako Panovník Hospodin nyní prohlašuji, že dám volný průchod svému rozhořčení. Můj hněv se přižene jako vichr a ničivá síla přívalů deště a krupobití, která vše nadobro smete.
14 Strhnu obílenou zeď lží; srovnám ji se zemí a rozmetám její základy. Její pád však zničí i vás. Potom poznáte, že Hospodin je Bůh.
15 Můj hněv skoncuje se všemi falešnými oporami a postihne rovněž falešné proroky, kteří obyvatelům poskytovali klamnou jistotu. Jejich nepravdivé řeči zaniknou spolu s nimi.
16 Zmizí společně s falešnými proroky, kteří předpovídali Jeruzalému pokoj, přestože mu hrozilo nebezpečí. Jsem Hospodin a své slovo dodržím.
17 Postav se, Ezechieli, také proti izraelským prorokyním, které vydávají své vlastní výmysly za má proroctví.
18 Vyslov proti nim mým jménem toto poselství: Běda ženám, které si zápěstí zdobí kouzelnými talismany a skrývají svou tvář závojem, aby využili každého, koho potkají. Zahráváte si s životy lidí a okrádáte je o jejich majetek. Myslíte si snad, vaše životy ušetřím?
19 Zneuctíváte mne před očima celého národa pro trochu ječmene či zbytku chleba. Lžete mým lidem a oni vás poslouchají. Zahubily jste ty, kdo neměli zemřít, a naživu chcete ponechat ty, kdo propadli smrti.
20 Jako Panovník Hospodin však nyní prohlašuji, že stojím proti vám. Nenávidím vaše kouzelné talismany, kterými chytáte lidi do pastí jako ptáky, a také vás o ně připravím. Osvobodím všechny, kterým jste nastražily léčku.
21 Strhnu vaše masky a závoje a vymaním svůj lid z vašeho područí. Již nikdo se nestane obětí vašich intrik. Potom poznáte, že jsem Hospodin, jediný pravý Bůh.
22 Zmalomyslňovaly jste spravedlivé svými podvody, ačkoliv jsem já sám nechtěl, aby se čímkoliv trápili. Provinilce jste však povzbuzovaly, aby nepřestávali páchat své zločiny, a nezachránili si tak holý život.
23 Proto vám znemožním dál šířit jakákoliv další falešná poselství a zabývat se věštěním. Vysvobodím svůj lid z vašich rukou, abyste poznali, že já, Hospodin, jsem jediný skutečný Bůh." Odsouzení modlářů
© 2018 ERF Medien