Nápověda

Slovo na cestu

1 Náhle mě duch vyzvedl vzhůru a přenesl mě k východní bráně Hospodinova chrámu. Zde jsem spatřil dvacet pět mužů a mezi nimi také dva vysoce postavené představitele Izraele: Azúrova syna Jaazanjáše a Benajášova syna Pelatjáše.
2 Hospodin mě upozornil: "Ezechieli, muži, které vidíš, jsou zodpovědní za všechno zlo a nepravosti v tomto městě. Klamavě prohlašují: Cožpak už nenastává čas nového budování a rozkvětu našeho města?
3 A dodávají: Toto město je jako hrnec a my jsme jako maso, které je v něm ukryto. To my jsme ti, na kterých záleží.
4 Proto je Ezechieli vyveď z omylu a řekni jim, co je ve skutečnosti čeká."
5 Potom ke mně promluvil Hospodinův duch a oznámil mi, že mám těmto lidem předat následující poselství: "Dobře vím, Izraelci, co jste říkali, a také vím, co vás k tomu vede.
6 Zavinili jste v tomto městě smrt mnoha lidí a naplnili ulice jejich mrtvými těly.
7 Proto vám nyní jako Panovník Hospodin říkám, že ne vy, ale vaše ubité oběti zůstanou ve městě ukryti jako maso v hrnci. Vás nechám vyhnat.
8 Máte strach z ozbrojeného útoku nepřátel a budou to právě jejich zbraně, které proti vám já sám, Panovník Hospodin, postavím.
9 Vyženu vás z města a vydám vás do područí cizinců, kteří nad vámi vykonají můj rozsudek.
10 Budu vás soudit a nechám vás na hranicích vaší země zemřít jejich rukou. Potom pochopíte, že skutečným Bohem jsem já, Hospodin.
11 Přestanete nazývat toto město svým útočištěm, neboť vám neposkytne žádnou ochranu. Vynesu nad vámi rozsudek na hranicích vaší vlastní země.
12 Tehdy poznáte, že jsem skutečný Bůh a že jste se neřídili mými výnosy a zákony. Namísto toho jste napodobovali obyčeje okolních národů."
13 Když jsem pronášel slova tohoto proroctví, Benajášův syn Pelatjáš zemřel. Sotva jsem se to dozvěděl, padl jsem tváří k zemi a hlasitě jsem zvolal: "Ach, Panovníku Hospodine, cožpak chceš nadobro vyhladit i ten nepatrný pozůstatek izraelského národa?" Zaslíbení návratu přesídlenců
14 Hospodinovo slovo mi však dodalo novou naději:
15 "Ezechieli, obyvatelé Jeruzaléma o vás, kteří jste ve vyhnanství, prohlašují, že jste se Hospodinu nadobro odcizili a on vás natrvalo zapudil. Tvrdí, že jsem nyní přenechal území Izraele jenom jim.
16 Proto vyřiď všem Izraelcům ve vyhnanství, co o tom říkám já, Panovník Hospodin: Ano, poslal jsem vás skutečně až k nejvzdálenějším národům a rozptýlil jsem vás po všech zemích. Ať jste však odešli kamkoliv, já sám svou přítomností jsem vám po tuto dobu nahrazoval Jeruzalém a chrám.
17 Nezapomeň je ujistit, že jednou to budu opět já, Panovník Hospodin, kdo shromáždí všechny Izraelce odvlečené do vyhnanství k cizím národům a přivede je zpět ze všech zemí, kam byli rozptýleni. Tehdy vám také vrátím vaši zemi.
18 Vyhnaní se do ní vrátí a odstraní z ní veškeré napodobeniny falešných bohů.
19 Stanou se naprosto novými lidmi a jejich mysl projde hlubokou proměnou. Nahradím jejich neoblomné a zatvrzelé srdce srdcem plným soucitu a lásky.
20 Potom budou respektovat má nařízení a zachovávat mé zákony. Budou mým vyvoleným národem a já budu jejich jediný a pravý Bůh.
21 Jako Panovník Hospodin však také prohlašuji, že na každého, kdo se rozhodl uctívat své vlastní ničemné a falešné bohy a jejich odporné napodobeniny, nechám dopadnout důsledky jeho vlastních činů."
22 Když Hospodin domluvil, cherubové rozepjali svá křídla a spolu s koly se vznesli, zatímco Hospodinova přítomnost zářila nad nimi.
23 Potom se Hospodinova přítomnost vznesla a zastavila se nad horou směrem na východ od Jeruzaléma. Současně mne Hospodin
24 svým duchem přenesl ve vidění zpět k Izraelcům ve vyhnanství v Babylónii. Když se vidění, které mi Bůh ukázal, rozplynulo,
25 seznámil jsem Izraelce se vším, co mi Hospodin uložil.
© 2017 ERF Medien