Nápověda

Slovo na cestu

1 Když jsem se podíval nad hlavy cherubů, náhle jsem spatřil něco jako třpytivý safírový trůn.
2 Zaslechl jsem, jak Hospodin říká muži v plátěném oděvu: "Vejdi do prostoru mezi koly pod cheruby, naber odtud do dlaní žhavé uhlíky a rozhoď je po celém městě." Muž uposlechl a před mými zraky Hospodinův příkaz splnil.
3 Když to udělal, cherubové stáli na jižní straně chrámu a celé nádvoří zahaloval oblak.
4 Potom se však Hospodinova sláva přenesla z prostoru nad cheruby k chrámovému prahu. Současně celý chrám naplnil oblak a nádvoří zalila zář Hospodinovy přítomnosti.
5 Zvuk křídel cherubů se nesl až k vnějšímu nádvoří a zněl jako hlas všemocného Boha, když promluví.
6 Hospodin přikázal muži v plátěném oděvu, aby nabral oheň z prostoru mezi koly pod cheruby, muž vstoupil dovnitř a postavil se vedle jednoho kola.
7 Vtom jeden z cherubů natáhl ruku do ohně, který hořel mezi nimi, nabral trochu žhavého uhlí a vložil je do dlaní muže v plátěných šatech. Muž vzal oheň a vyšel ven.
8 Pod křídly cherubů bylo totiž vidět něco jako lidské ruce.
9 Vedle cherubů jsem viděl celkem čtyři kola. Každé kolo stálo vedle jednoho z cherubů a třpytilo se jako chrysolit.
10 Všechna kola vypadala úplně stejně - jako dvě navzájem se protínající kola.
11 Když se kola pohybovala, mohla jet bez otáčení do všech čtyř směrů, kam se cherubové dívali. Také cherubové se pohybovali všemi směry, aniž by se museli otáčet, neboť
12 jejich těla, končetiny i křídla byla stejně jako kola plná očí.
13 Zaslechl jsem, že ta kola nazývali krouživým soukolím.
14 Každý z těch cherubů měl čtyři tváře. Jedna tvář patřila cherubovi, druhá byla lidská, třetí měla podobu lva a čtvrtá se podobala orlu.
15 Potom se cherubové vznesli a já jsem si uvědomil, že jsou to ony bytosti, které jsem viděl u řeky Kebaru.
16 Když se cherubové pohybovali, kola je následovala a neopustila je, ani když cherubové rozepjali křídla a vznesli se od země.
17 A naopak, když cherubové stáli, také kola se zastavila. Pohybovala se podle cherubů, protože duch bytostí byl právě v těchto kolech.
18 Nato se Hospodinova přítomnost vznesla z chrámového prahu a zastavila se nad cheruby.
19 Zatímco jsem se díval, cherubové rozepjali křídla, vznesli se a kola je následovala. Zastavili se u východního vchodu do Hospodinova chrámu a Hospodinova přítomnost stále spočívala nad nimi.
20 Znovu jsem si uvědomil, že cherubové představovali stejné živé bytosti, které jsem viděl pod trůnem izraelského Boha u řeky Kebaru.
21 Každý z cherubů měl čtyři tváře a čtyři křídla. Pod křídly měli navíc něco, co připomínalo lidské ruce.
22 Také výraz jejich tváře byl stejný jako v případě bytostí, které jsem předtím spatřil u řeky Kebaru, a všichni se pohybovali přímo vpřed. Soud nad předáky lidu
© 2018 ERF Medien