Nápověda

Slovo na cestu

Triumf nad nepřáteli

1 Přišel 13.den měsíce adaru, kdy se měly uplatnit oba královské dekrety, den, kterého se nepřátelé Židů předtím už nemohli dočkat, aby je tvrdě ovládli. Stal se však pravý opak. Po celé říši se Židé opevnili ve svých sídlech proti očekávanému útoku, ale útok se nekonal, neboť Židé ovládli ty, kdo je nenáviděl
2 Nikdo se jim nepostavil, protože se jich všichni báli.
3 Místní správcové, místodržitelé provincií a všichni královští úředníci Židy podporovali, protože se báli Mordokaje,
4 jehož jméno mělo velikou váhu nejen v královském paláci, ale i v okolních krajinách díky jeho neustále rostoucímu vlivu.
5 Židé tedy pobili všechny své nepřátele.
6 Na Šúšanském hradě padlo 500 lidí,
7-10 zabito bylo i všech deset synů Hamanových: Paršandata, Dalfón, Aspata, Pórata, Adalja, Arídata, Parmašta, Arísaj, Aridaj a Vajzata. Jejich majetek však zůstal nedotčen.
11 Večer králi ohlásili počet obětí na Šúšanském hradě.
12 "Pět set lidí jen v Šúšanu, k tomu deset synů Hamanových," obrátil se k Ester. "Co se asi dělo v ostatních městech? Nu, jsi spokojena? Nebo žádáš ještě něco? Bude ti vyhověno!"
13 Ester odpověděla: "Jestli tedy král dovolí, ať je platnost jeho dekretu prodloužena ještě do zítřka a deset synů Hamanových ať je pověšeno na kůl."
14 Král souhlasil, dodatek dekretu byl vyhlášen v Šúšanu a těla Hamanových synů pověšena na kůlech.
15 Příštího dne židovské oddíly pobily ještě 300 mužů, ale kořisti se opět nedotkli.

Ustanovení svátku Purim

16 Podobně se shromažďovali Židé i v jiných městech říše na obranu svých životů a pobili celkem 75.000 nepřátel. Kořisti a dalších nepřátel si nevšímali.
17 To se událo 13. dne měsíce adaru, následující den pak oslavovali vítězství.
18 V Šúšanu trvaly boje dva dny, tedy i oslavy byly o den později.
19 Proto lidé na venkově mají 14. dne měsíce adaru tradiční veselici a posílají si dárky a blahopřání.
20-22 Mordokaj sepsal všechny tyto události a rozeslal Židům po celé říši výzvu, aby poslední dva dny v únoru každého roku oslavovali tyto dny na památku záchrany Židů od nepřátel, kdy se den pohromy změnil v den vítězství, zármutek v radost a nářek v jásání, aby se navzájem hostili a obdarovávali chudé.
23 Mordokajem navržený výroční svátek Židé přijali.
24-25 V tyto dny si Židé připomínají, jak Agagovec Haman, syn Hamedatův, který Židy sužoval, připravoval jim zhoubu a kartami vylosoval její datum; když se ta věc dostala před krále, vydal dekret, kterým se Hamanovy úklady obrátily proti svému autorovi, takže on i jeho synové skončili na šibenici.
26 Protože los se persky řekne "pur", dostal tento svátek jméno Purim. Proto má tento spis také takový obsah, je zde napsáno to, co lidé zažili a jak celou událost hodnotili.
27 Židé po celé říši tuto tradici převzali a předávali ji dál svým potomkům i přistěhovalcům.
28 Jsou to pamětné a slavné dny pro všechny generace a památka na tyto události se tak udržuje v národních dějinách a nebude nikdy zapomenuta.
29 Také královna Ester, dcera Abíchajlova a adoptivní dcera Žida Mordokaje, podepřela Mordokajův návrh vlastním dopisem. Oba jejich dopisy, ustanovující nový židovský svátek Purim, byly rozeslány Židům do všech 127 provincií Ahasverovy říše. Židé si v tyto dny už stejně připomínali národním půstem a modlitbami, takže Ester tento lidový zvyk pak jenom uzákonila.
© 2018 ERF Medien