Nápověda

Slovo na cestu

Nová vyhláška ve prospěch Židů

1 Téhož dne, kdy Haman, nepřítel Židů byl oběšen, daroval král jeho dům královně Ester. Také Mordokaje přivedli před krále, protože Ester se přiznala, že byl jejím pěstounem.
2 Král ho povýšil a dal mu také prsten, který odebrali Hamanovi. Ester ho pak ustanovila správcem bývalého Hamanova paláce.
3 Ester promluvila před králem ještě jednou. Padla mu k nohám a v slzách prosila, aby zastavil zhoubu proti Židům, uvedenou již do chodu agagovcem Hamanem.
4 Král jí pokynul žezlem, aby vstala. Postavila se tedy
5 a přednesla svou žádost: "Bude-li to pro krále dobré a získám-li Vaši přízeň, odvolejte Hamanovu vyhlášku, která nařizuje vyhubit Židy v celé zemi.
6 Jak bych se mohla dívat na to, jak má rodina a můj národ jsou masakrováni?"
7 Král Ahasver odpověděl královně Ester i Židu Mordokajovi: "Esteře jsem dal Hamanův palác a jeho jsem nechal pověsit na šibenici za to, že vztáhl ruku na Židy.
8 Máte teď královský prsten, napište tedy Židům královským jménem, co budete pokládat za dobré. Ale co bylo jednou královským prstenem pečetěno, to už nelze odvolat."
9-10 Okamžitě byli svoláni královští písaři - bylo to 23. dne měsíce sivánu - a Mordo-kaj jim nadiktoval novou vyhlášku, určenou všem Židům, místním úředníkům, správcům a knížatům všech sto sedmadvaceti provincií od Indie po Etiopii. Vyhláška byla přeložena do všech jazyků i nářečí říše. Mordokaj ji podepsal v zastoupení krále Ahasvera, zapečetil jeho prstenem a rozeslal po rychlých poslech na plnokrevnících, chovaných v královských hřebčincích.
11 Dekret dával Židům na celém území právo bránit svůj život všemi prostředky jednotlivě i společně, zničit jakékoli síly, které by je napadly a jejich majetek zabavit jako válečnou kořist.
12 Osudný den měl nastat 13. dne měsíce adaru.
13 Opis tohoto dekretu měl být všude zveřejněn jako závazný zákon a rozšířen do všech sídel, aby se všichni Židé mohli připravit na setkání s nepřáteli.
14 Kurýři na rychlých koních vyrazili z Šúšanských bran, pobízeni královským rozkazem.
15 Mordokaj vyšel z paláce v královském, purpurovém a bílém rouchu, na hlavě velkou zlatou korunu, a v plášti ze sněhobílého plátna a šarlatu. Ulice Šúšanu byly plné jásotu.
16 Židé se radovali a veselili a dostávalo se jim obecné úcty.
17 Kamkoli dorazil nový zákon, nastaly Židům dobré dny veselic a oslav. Mnozí z pohanů se začali připojovat k Židům, protože se jich velmi obávali.
© 2018 ERF Medien