Nápověda

Slovo na cestu

Král vyznamenává Mordokaje

1-2 Té noci král nějak nedokázal usnout. Poručil tedy, aby mu přinesli kroniky památných událostí, že si aspoň něco přečte. Někdy k ránu narazil na zápis o vražedném spiknutí královských strážců Bigtana a Tereše, který byl včas odhalen Mordokajovou zásluhou.
3 "Jak byl tenkrát odměněn ten Mordokaj?" ptá se svých sluhů. "Ani slovem jsme se mu nepoděkovali," odpověděli králi.
4 "Kdo má dnes službu na nádvoří?" chtěl vědět král. Tou dobou právě vkročil na nádvoří Haman, aby si vy-žádal královo svolení pověsit Mordokaje na šibenici, kterou už nechal postavit.
5 Sluhové vyhlédli a hlásí: "Na nádvoří je Haman!" "Uveďte ho," poručil král.
6 Když Hamana uvedli, král se ho otázal: "Jak bych měl ocenit člověka, který mi dobře posloužil?" Koho může myslet jiného než mne? myslí si Haman.
7-8 A tak odpoví: "Ať ho obléknou do královského pláště a posadí na královského koně, na hlavu ať mu dají královskou korunu.
9 Ale ne sluhové, nýbrž nejvýznamnější velmožové ať jsou mu k službám, povezou ho po městě a provolávají před ním: 'Tak jedná král s člověkem, kterého chce vyznamenat!'"
10 "Výborně," řekl král. "Vezmi plášť a koně a prokaž tu poctu, jak jsi mi radil, Židovi Mordokajovi, který sedá v královské bráně. Nic z toho nevynech!"
11 Vzal tedy Haman oděv a koně oblékl Mordokaje, vozil jej po městě a provolával před ním "Tak jedná král s člověkem, kterého chce vyznamenat!".
12 Mordokaj se pak vrátil do královské brány, zatím co Haman se vlekl domů dokonale pokořen.
13 Když pak manželce a ostatním doma vyprávěl, jak dopadl, řekli mu: "Jestli je Mordokaj opravdu židovského původu, nemáš proti němu nejmenší šanci. To bys šel hlavou proti zdi."
14 Mezitím už dorazili královi poslové, aby Hamana odvedli na hostinu u královny Ester.
© 2017 ERF Medien