Nápověda

Slovo na cestu

Mordokaj žádá Ester o pomoc

1-2 Když se zlověstná novina donesla k Mordokajovi, a on pochopil, co to znamená, roztrhl svůj oděv, oblékl se do pytloviny a posypal se popelem. Tak vyšel s hlasitým nářkem do ulic a zamířil k paláci. Do paláce ovšem takto ustrojen nesměl, proto zůstal před bránou.
3 Po všech provinciích, kam vyhláška došla, Židé podobně naříkali, modlili se a postili, oblékali pytlovinu a skrývali tvář v popelu.
4 Když se to Ester od služebnictva dozvěděla, velmi zeslábla a poručila, aby Mordokaje umyli a převlékli. On to však odmítl.
5 Poslala k němu tedy svého osobního sluhu Hatáka, aby zjistil, co se vlastně děje.
6 Haták vyšel na náměstí před bránu
7 a tam se od Mordokaje všechno dozvěděl: že Haman slíbil zaplatit neslýchanou sumu králi za povolení vyhubit Židy a že to povolení opravdu dostal.
8 Mordokaj mu předal i královskou vyhlášku, aby ji odevzdal královně a požádal ji, aby se za svůj lid u krále přimluvila.
9-10 Haták všechno vyřídil, ale Ester Mordokajovi vzkázala toto:
11 "Každý tady v paláci i v celém království ví, že vstoupit do vnitřního nádvoří králova paláce bez pozvání se trestá smrtí, ledaže by král příchozímu pokynul žezlem. A král mě k sobě nepozval už víc než měsíc."
12 Když Haták vyřídil její odpověď,
13 vzkázal zase Mordokaj královně: "Myslíš, že ty budeš z rozsudku smrti nad všemi Židy vyjmuta jen proto, že jsi v paláci?
14 Jestli teď nic nepodnikneš, Bůh zachrání svůj národ jinak, ale ty sama stejně zahyneš. Ostatně - kdo ví, zda jsi se do královského paláce nedostala právě kvůli tomuto okamžiku?"
15  Nato vzkázala Ester:
16 "Jdi, svolej všechny Židy v Šúšanu a postěte se za mne. Nejezte ani nepijte tři dny a tři noci, já a moje dívky uděláme totéž. Potom, ačkoli je to přísně zakázáno, předstoupím před krále. Mám-li zahynout, zahynu."
17 Mordokaj tedy šel a udělal, oč ho žádala.
© 2018 ERF Medien