Nápověda

Slovo na cestu

Král si vyvolí Ester

1 Jenže: když se král uklidnil, vzpomněl si na Vašti, na její jednání i na svou reakci. Z představy, že svou Vašti už nikdy neuvidí, ho přepadl smutek.
2 Navrhli mu tedy: "Ať dá Veličenstvo vyhledat pro sebe nejkrásnější dívky, panny z celého království.
3 Král pověří dozorce ve všech svých provinciích, aby shromáždili nejsličnější mladice, panny pro královský harém a kleštěnec Hegaj, správce harému, ať jim věnuje tu nejlepší péči.
4 Která z nich se vám nejvíce zalíbí, tu učiníte královnou." Král se tento návrh jevil jako velmi dobrý, a proto rozkázal, aby to tak učinili.
5 V Šúšanu byl jistý Žid jménem Mordokaj. Pocházel z kmene benjamínovců, jeho otec byl Jaír, děd Šimeí, praděd Kíš.
6 Ten byl z Jeruzaléma odvlečen jako zajatec vítězným Nebúkadnesarem spolu s poraženým králem Jekonjášem a mnoha jinými.
7 S ním žila jeho překrásná schovanka Hadasa, jinak Ester, osiřelá dcera jeho strýce, kterou po smrti rodičů adoptoval.
8 Podle královské vyhlášky byla i ona odvedena do harému v Šúšanu, jako i mnoho jiných dívek.
9 Hegajovi, správci harému, padla tak do oka, že by jí byl snesl modré s nebe. Zařídil jí vše potřebné, nutnou kosmetickou péči, a přidělil jí sedm vybraných dívek k osobní obsluze.
10 Ester nikomu neprozradila svůj židovský původ, jak jí přikázal Mordokaj.
11 Ten denně docházel do harémového nádvoří, aby se poptal, jak se jí vede a co se s ní děje.
12-14 Obvyklá praxe v harému byla následující: Každá dívka se nejdříve podrobila šestiměsíční kosmetické kůře, což bylo hlavně pravidelné potírání myrhovým olejem, a dalších šest měsíců ji mazali různými balzámy a voňavkami. Teprve pak, když na ni přišla řada, směla vstoupit ke králi a strávit s ním noc. K tomu si mohla vyžádat jakékoli šaty a klenoty. Večer byla přivedena ke králi a ráno byla zase odvedena do harému královských manželek. Tam pod dohledem eunucha Šaašgaze trávily zbytek života, aniž krále znovu spatřily, pokud si některou neoblíbil a nepozval ji k sobě jmenovitě.
15 Když přišla řada na Ester, oblékla se podle rady Hegajovy. Sklidila velký obdiv.
16 Ester tedy uvedli ke králi, bylo to v lednu sedmého léta jeho vlády.
17 Král si nad všechny ženy a dívky zamiloval Ester tak, že ji rovnou nechal korunovat místo Vašti.
18 Poté král uspořádal na počest Ester velkou hostinu pro všechny své velmože a úředníky. Štědře je obdaroval a všem svým provinciím poskytl velké daňové úlevy.
19 Zbývající dívky byly přestěhovány do druhého harému. Mordokaj zatím zasedal v královské bráně.
20 Ester dosud nikomu neprozradila svůj původ, jako předtím doma i teď v královském paláci dbala Mordokajových příkazů.
21 Jednoho dne kdosi slyšel, jak se dva ze strážných, Bigtan a Tereš, spolu domlouvají, že krále zavraždí.
22 Mordokaj se o tom doslechl na zasedání v královské bráně, oznámil to královně a ta předala vzkaz králi.
23 Nastalo vyšetřování, spiklenci byli usvědčeni a popraveni. Celá událost byla zaznamenána před králem do kroniky.
© 2018 ERF Medien