Nápověda

Slovo na cestu

Povzbuzení k dokončení chrámu

1 Jednadvacátého dne v následujícím měsíci Hospodin opět oslovil proroka Agea a řekl mu:
2 "Předstup před správce Zerubábela, velekněze Jóšuu a všechny ostatní Izraelce a zeptej se jich:
3 Zůstal mezi vámi ještě někdo z těch, kdo viděli Hospodinův chrám v jeho původní nádheře s slávě? Jaký se vám zdá dnes? Nepřipadá vám nicotný ve srovnání s tím, co býval?
4 Ale vzchopte se a nezoufejte, Zerubábeli, Jóšuo a všichni Izraelci, protože jsem všemocný Hospodin a pomohu vám. Ničeho se nebojte, protože jsem stále s vámi,
5 jak jsem slíbil vašim předkům, když jsem je vysvobodil z Egypta.
6 Nebude to dlouho trvat a opět otřesu nebem i zemí a vším, co je na souši i v moři.
7 Zalomcuji se všemi národy a jako všemocný Hospodin naplním svůj chrám jejich nejvzácnějšími poklady.
8 Vždyť všechno stříbro i zlato země je mé.
9 Sláva obnoveného chrámu daleko přesáhne jeho původní věhlas a jako všemocný Hospodin se postarám, aby se můj chrám stal místem klidu a pokoje."
10 Dvacátý čtvrtý v devátém měsíci téhož roku řekl Hospodin proroku Ageovi:
11 "Polož kněžím mým jménem dvě otázky, které ti nyní prozradím." Ageus tedy Hospodina vyslechl a zeptal se kněží:
12 "Když někdo ponese v kapse svého roucha maso posvěcené k obětování a dotkne se svým oděvem chleba, vína, oleje nebo jiného pokrmu, posvětí tak věci, kterých se dotkl?" "Nikoliv," odpověděli kněží.
13 Ageus jim tedy položil druhou otázku: "Kdyby se stejných věcí dotkl člověk, který se z hlediska chrámových předpisů znesvětil kontaktem s mrtvolou, znesvětí tak věci, kterých se dotkl?" "Samozřejmě," řekli tentokrát kněží.
14 Nato Ageus Hospodinovým jménem řekl: "Stejné je to i s vámi, Izraelci. Všechno, co děláte a co mi přinášíte na oltář, je pro mě nepřijatelné.
15 Nyní však pozorně poslouchejte, co bude dál. Vzpomeňte si, jak to vypadalo, než jste opět začali s opravou mého chrámu.
16 Když tenkrát někdo z vás očekával, že vymlátí ze stohu dvacet pytlů obilí, získal sotva deset. A kdo čekal že ze sudu hroznů vylisuje padesát litrů vína, dočkal se pouhých dvaceti.
17 Veškeré plody vašeho snažení jsem vydal napospas škůdcům, nemocím a krupobití, ale přesto jste se ke mně, ke svému Bohu, neobrátili.
18 Dnes dvacátý čtvrtý den devátého měsíce jste dokončili základy mého chrámu, a proto pozorně poslouchejte, jak změním váš osud.
19 Přestože sýpky dosud zely prázdnotou a vinná réva, fíkovníky, granátovníky ani olivy nenesly plody, ode dneška vám projevím svou přízeň."
20 Téhož den pak Hospodin oslovil proroka Agea ještě jednou a řekl:
21 "Vzkaž judskému správci Zerubábelovi, že se chystám otřást celým nebem i zemí.
22 Svrhnu vladaře z jejich trůnů a připravím jejich království o veškerou moc. Zpřevracím jejich válečné vozy, nechám zahynou koně a jejich jezdci se vyvraždí mezi sebou navzájem.
23 Svého služebníka, správce Zerubábela, jsem si však jako všemocný Hospodin vyvolil za svého zástupce na zemi.
© 2017 ERF Medien