Nápověda

Slovo na cestu

1 To, co mi Hospodin zjevil," dodává nakonec Abakuk, "mne inspirovalo k této modlitbě:
2 Slyšel jsem o tvé slávě, Hospodine, a s bázní žasnu nad tím, cos vykonal. Slituj se ve svém rozhořčení a dej nám své činy poznat i dnes.
3 Přijď nám, svatý Bože, na pomoc, jako jsi přišel z Témanu a z hory Páran. Tvá vznešenost a sláva tenkrát naplnila nebesa i zemi.
4 Zářil jsi jasněji než slunce a z tvých mocných dlaní vycházel jas.
5 Tvé kroky předcházel mor a za tebou kráčela smrt.
6 Když ses zastavil, země se chvěla a tvůj pohled otřásl národy světa. Odvěká horstva se drolí a hroutí ale ty zůstáváš věčný.
7 Viděl jsem, jak rody Kúšanců a Midjánců postihla pohroma a jejich obyvatele zachvátil strach.
8 Hněval ses tenkrát, Hospodine, na řeky či moře? Nikoli, ve svém válečném voze jsi vezl vítězství věrným.
9 Napjal jsi luk a připravil mnoho šípů. Protkal jsi zemi řekami.
10 Sotva tě spatřila pohoří, začala se svíjet jak v křeči. Z oblohy se valil déšť a na mořích zuřilo vlnobití.
11 Záře tvých šípů a kopí zastavila slunce i měsíc na obloze.
12 Procházel jsi zemí a v rozhořčení drtil národy bezbožníků,
13 abys vysvobodil své vyvolené. Vyhladil jsi ničemné národy od jejich vládců až po obyčejný lid.
14 Když se armáda nepřátel vrhla na nás s jásotem a vidinou jistého vítězství nad bezmocnou kořistí, zahubil jsi její velitele zbraněmi jejich vlastních bojovníků.
15 Tvá nebeská jízda pošlapala řady protivníků jako rozbouřené a vzedmuté moře.
16 Když jsem od tebe uslyšel, co všechno se chystá, rozbušilo se mi srdce a roztřásla brada. Strach se mi zaryl až do morku kostí a rozklepala se mi kolena. Přesto však trpělivě vyčkám, až národ našich trýznitelů postihne zkáza.
17 I kdyby fíkovník nezarodil a vinice zůstala bez hroznů, i kdyby olivy zvadly a pole nevydala žádnou úrodu, i kdyby v ohradách nebyly ovce a ve stájích dobytek,
18 přesto se budu vesele radovat, protože mým Záchrancem je sám Hospodin, můj Bůh.
19 Vždyť Hospodin mi dává sílu a střeží mé kroky i vysoko v horách. Díky němu kráčím jistě a bezpečně jako laň. (Poznámka pro dirigenta sboru: Zpívejte tato slova za doprovodu strunných nástrojů.)
© 2017 ERF Medien