Nápověda

Slovo na cestu

Bůh oznamuje svůj záměr

1 Když jsem si Hospodinu takto postěžoval," píše dále Nahum, "postavil jsem se na strážnou věž na hradbách a čekal, co mi Hospodin odpoví.
2 Netrvalo dlouho a Hospodin mi řekl: "Všechno, co ti odhalím, zaznamenej na tabulky. Piš tak jednoduše a srozumitelně, aby to každý hned pochopil a zpráva se rychle rozšířila.
3 To, co ti ukáži, se totiž naplní ve stanovený čas, který se nezadržitelně blíží a prokáže pravdivost mých slov. Někomu se možná bude zdát, že to trvá příliš dlouho, ale co se má stát, stane se, a nikdo to nezadrží.
4 Domýšlivci doplatí na své nečestné touhy a přežijí jen ti, kdo důvěřují Hospodinu.
5 Opovážliví lidé (Babylóňané) jsou zrádní jako víno. Nic je neuspokojí a jsou nenasytní jako smrt. Proto si podrobují všechny národy a odvlékají jejich obyvatele do zajetí.
6 Přichází ale doba, kdy se všichni napadení vysmějí svým utlačovatelům a s opovržením řeknou: "Konečně došlo i na ty, kdo bohatli z kradeného zboží, vydírali a žili si na účet jiných. Jak dlouho jsme to museli snášet!"
7 Ano, troufalci, náhle a bez varování povstanou ti, kteří vám, dluží svou pomstu. Tentokrát to budete vy, koho zachvátí strach a kdo se stane obětí.
8 Zbylí obyvatelé mnoha národů, které jste vyplenili, nyní přijdou a vyplení vás. Prolévali jste jejich krev, ničili zemi a pálili města plná obyvatel.
9 Všichni, kdo budují na nečestném zisku a myslí si, že tak uniknou bídě a utrpení, spějí k zatracení.
10 Úklady namířené ke zkáze ostatních se obrátily proti vám a připraví vás o život.
11 Ozvou se i kameny a trámy vašeho vlastního města a jejich slova vás usvědčí:
12 "Toho, kdo staví své město z výnosů zločinu a násilí, čeká prokletí.
13 Vždyť všemocný Hospodin rozhodl, že plody práce bezbožných národů přijdou nazmar a skončí v plamenech.
14 Zemi pak naplní ti, kdo poznali Boží slávu, jako ji pokrývají vody moří a oceánů.
15 Běda tomu, kdo drtí a ponižuje ostatní, až vrávorají jako opilí, a potom se kochá pohledem na jejich bídu.
16 On sám pak sklidí hanbu namísto slávy jako opilec, který se neudrží na nohou. Hospodin mu pravicí podá kalich plný opovržení.
17 Zporážené lesy v Libanónu a zmařené životy zvířat se obrátí proti vám a budou vám nahánět hrůzu. Prolévali jste lidskou krev, ničili zemi a pálili města plná obyvatel.
18 K čemu je bůh zhotovený člověkem, napodobenina, která je sama o sobě falešná? Vždyť ten, kdo ji vyrobil, věří němému výtvoru svých rukou.
19 Každý, kdo doufá, že dřevo či kamení oživne, je pošetilec odsouzený k zániku. Cožpak němá napodobenina někomu něco poradí? Přestože je pokrytá zlatem a stříbrem, je mrtvá a nikdy se neprobudí.
20 Avšak nyní ať celá země mlčí, neboť Hospodin dlí ve svém svatém chrámu. Abakukova modlitba
© 2018 ERF Medien