NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Slovo na cestu

1 V prvním měsíci čtyřicátého roku putování se izraelský národ opět utábořil v Káděši na poušti Sin. V té době zemřela Áronova sestra Mirjam a ostatní ji zde pochovali.
2-3 Izraelcům se nedostávalo vody, a tak se opět postavili proti Mojžíšovi a Áronovi.
4 Obořili se na Mojžíše: "Bylo by nám lépe, kdybychom přišli o život jako ostatní, které nechal Hospodin zahynout. To jste celý náš národ zavedli na tuto poušť jen proto, abychom zde my všichni i naše stáda zemřeli?
5 Proč jste nás vylákali z Egypta do těchto vyprahlých končin? Neroste tady obilí ani fíky či vinná réva nebo granátová jablka. A ke všemu tady není ani voda, abychom alespoň uhasili žízeň!"
6-7 Mojžíš s Áronem Izraelce vyslechli a odešli ke vchodu do svatyně. Když padli tváří k zemi, Hospodin jim zjevil svou slávu a řekl Mojžíšovi:
8 "Vezmi posvátnou hůl a společně se svým bratrem Áronem shromážděte celý národ. Když pak před zraky Izraelců promluvíš ke skále, vytryskne z ní voda. Bude jí dost pro celý národ i pro dobytek."
9 Mojžíš tedy uposlechl a vzal z Hospodinovy svatyně posvátnou hůl.
10 Když potom společně s Áronem shromáždili celý národ k určené skále, Mojžíš zahřímal na Izraelce: "Jak dlouho se ještě proti nám budete bouřit? Cožpak nechápete, že budeme-li chtít, necháme vytrysknout pramen třeba z této skály!"
11 Nato Mojžíš pozvedl paži a dvakrát udeřil posvátnou holí do skály. Z kamene vytryskla voda a všichni Izraelci i jejich dobytek se napili.
12 Vzápětí ale Mojžíše s Áronem oslovil Hospodin a řekl jim: "Protože jste neměli dost víry na to, abyste Izraelcům ukázali, jak jsem laskavý, nevstoupíte s nimi do země, kterou jim dám."
13 Místo, kde se Izraelci vzepřeli Hospodinu a on jim prokázal svou svatost, pak dostalo přiléhavé jméno Vody Meríba (což znamená Vody sváru).
14 Zanedlouho vypravil Mojžíš z Kádeše posla k edómskému králi a vzkázal mu: "Přijmi pozdrav od bratrského národa Izraelců. Dobře víš, co všechno jsme museli snášet.
15 Naši předkové se usadili a dlouhou dobu žili v Egyptě. Jeho obyvatelé si však z nich a později i z nás udělali své otroky.
16 Prosili jsme Hospodina o pomoc a on naše volání vyslyšel a z Egypta nás vysvobodil. Nyní táboříme v Kádeši na hranicích tvého území a
17 žádáme tě o dovolení, abychom směli projít tvou zemí. Slibujeme, že nevstoupíme na pole ani do vinic a nebudeme ani pít vodu z vašich studní. Půjdeme pouze po Královské cestě a nesejdeme z ní, dokud neopustíme tvé území."
18 Edómský král ale Mojžíšovi vzkázal: "Neopovažuj se vstoupit na mé území, jinak ti vyhlásím válku a zaútočím proti tobě!"
19 Izraelští vyslanci tedy zopakovali: "Půjdeme skutečně jen po hlavní cestě, a kdybychom se snad my nebo naše stáda napili vaší vody, zaplatíme za ni. Nechceme nic víc než svolení, abychom směli projít vaší zemí."
20 Edómci ale trvali na svém. Nedovolili Izraelcům vstoupit na své území a dokonce proti nim vytáhli s početnou a silnou armádou.
21 Když Izraelci viděli, že nic nepořídí, raději se Edómu vyhnuli.
22 Izraelci odešli z Kádeše a dorazili až k hoře Hóru na jiném místě nedaleko hranice edómského území.
23 Tam Hospodin oslovil Mojžíše a Árona a řekl jim:
24 "Kvůli tomu, že jste u Vod sváru neuposlechli mé nařízení, nedoprovodí Áron ostatní Izraelce do jejich nové vlasti, ale zemře tady.
25-26 Proto, Mojžíši, vystup společně s Áronem a jeho synem Eleazarem na horu Hór a předej Eleazarovi Áronův velekněžský oděv. Áron se již s vámi nevrátí a zemře."
27 Mojžíš Hospodina uposlechl a vystoupil s ostatními před zraky celého národa na horu Hór.
28 Tam svlékl Áronovi jeho oděv a oblékl do něj jeho syna Eleazara. Když pak Áron na vrcholu hory zemřel, Mojžíš s Eleazarem sestoupili dolů.
29 Jakmile se Izraelci dozvěděli, že Áron již není mezi živými, celý národ pro něj měsíc truchlil.
© 2019 ERF Medien