Nápověda

Slovo na cestu

1 Tvou silou, můj synu, ať je Kristova moc.
2 Co jsi se naučil ode mne, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál.
3 Jako řádný bojovník Ježíše Krista ochotně snášej nepohodlí a útrapy.
4 Kdo stojí v boji, nemá čas na soukromé záležitosti, nechce-li upadnout v nelibost u velitele.
5 I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován.
6 Pracuj pilně jako rolník, který sklidí úrodu jen tehdy, když ji zaléval svým potem.
7 Přemýšlej, co tím chci říci. Pán ti jistě pomůže zaujmout ke všemu správný postoj.
8 Nikdy nezapomeň, že Ježíš Kristus jako člověk pochází z královského Davidova rodu. Zároveň však svým zmrtvýchvstáním dokázal, že je Bohem.
9-10 Jenom proto, že jsem tyto velké pravdy hlásal, jsem teď přikován ve vězení jako nějaký zločinec. Ale Boží slovo nikdo neuváže na řetěz jako mne. A tak to s radostí snáším pro ty, kterým chce Bůh dát záchranu a věčnou slávu v Kristu Ježíši.
11 Utěšuje mne vědomí, že trpět a zemřít pro Krista znamená taky žít s ním na věčnosti,
12 a kdo vydrží s ním všechna utrpení zde, bude s ním jednou vládnout. Kdo se ho však tady zřekne, toho se zřekne i on.
13 Ale i když my zklameme jeho důvěru, on nám věrně stojí po boku, protože neumí být nevěrný.
14 Připomínej to vždycky znovu a v Boží autoritě umlčuj hádky o slovíčka; nepřispívají k ničemu, leda ke zmatku u posluchačů.
15 Snaž se být užitečným Božím pracovníkem, Boží pravdy hlásej čistě a jasně, abys mohl své dílo odevzdat bez obav, že propadne.
16 Vyhýbej se lidem, kteří si libují v planých diskusích a tím odvádějí od Boha.
17 Jejich bludy působí zhoubně jako rakovina. Patří k nim i Hymenaios a Filétos,
18 kteří řadu křesťanů pomátli učením, že vzkříšení mrtvých už nastalo.
19 Ale Boží pravda stojí pevně jako skála, kterou nic neotřese, jako základní kámen, na němž je napsáno: "Bůh zná ty, kdo mu patří" a"Kdo vyznává Boha, odvrať se od bezbožností".
20 V zámožných domácnostech bývá zlaté a stříbrné nádobí pro slavnostní příležitosti; dřevěné a hliněné se užívá jen v kuchyni nebo na odpadky.
21 Když si s těmi bludaři nezadáš, zůstaneš vzácnou nádobou, kterou bude sám Kristus moci použít pro své vznešené účely.
22 Buď na stráži před nebezpečími, která obkličují mladého člověka. Pěstuj v sobě víru a lásku ve společenství s těmi, kdo Pána milují z čistého srdce.
23 Znovu ti připomínám, nepouštěj se do takových debat, které lidi jen rozeštvávají.
24 Kristův služebník se nesmí hádat; musí být taktní a trpělivě
25 poučovat toho, kdo se mýlí. Když ti někdo odporuje, zůstaň přesto vlídný;
26 možná, že ho tím s Boží pomocí snáze přesvědčíš o jeho omylu a on unikne z ďábelské léčky.
© 2018 ERF Medien