Nápověda

Slovo na cestu

David jedná laskavě s Jónatanovým synem Mefíbóšetem

1 Jednoho dne si David vzpomněl na slib, který dal kdysi Jónatanovi a zeptal se svých služebníků: "Zůstal ještě naživu někdo ze Saulovy rodiny? Rád bych mu prokázal svou přízeň."
2 Služebníci tedy k Davidovi přivedli otroka Síbu, který dříve sloužil Saulovu rodu. "Ty jsi Síba?" zeptal se ho David. "Ano, můj pane," odvětil otrok.
3 "Žije ještě kdokoliv ze Saulovy rodiny, komu bych mohl prokázat svou přízeň, kterou jsem před Hospodinem přísahal Jónatanovi?" pokračoval David. "Ano," odpověděl Síba králi. "Ještě je naživu chromý Jónatanův syn Mefíbóšet."
4 "A kde ho nyní najdu?" zeptal se král. Nato Síba odvětil: "Žije v Lódebaru, v domě Amíelova syna Makíra."
5 Král David tedy bez váhání do toho domu poslal své muže a dal Mefíbóšeta z Lódebaru přivést.
6 Sotva Jónatanův syn a Saulův vnuk Mefíbóšet dorazil, vstoupil k Davidovi a hluboce se před ním poklonil.
7 Když se vzájemně pozdravili, David řekl: "Ničeho se neboj Mefíbóšete. Pozval jsem tě proto, abych ti kvůli slibu, který jsem dal tvému otci Jónatanovi, požehnal. Vrátím ti veškerou půdu, která náležela tvému dědu Saulovi a budu tě hostit ze svého královského stolu."
8 Když David domluvil, Mefíbóšet se hluboce poklonil a řekl: "Mohl bys mne přehlížet právě tak jako mrtvého psa, ale ty jsi mi prokázal tak nevídanou přízeň."
9 David však ještě dal předvést Saulova otroka Síbu a nařídil mu: "Vrátil jsem vnukovi tvého pána všechno, co dříve náleželo Saulovi a jeho rodu.
10 Ty i celá tvá rodina a služebnictvo nyní budete obdělávat jeho půdu, přinášet mu úrodu a starat se, aby měl vše, co potřebuje. Vnuk tvého pána, Mefíbóšet, je mým hostem a kdykoliv je vítán u mého stolu."
11 Služebník Síba, který měl patnáct synů a dvacet služebníků, králi odpověděl: "Můj panovníku, splním všechna tvá nařízení. O Mefíbošeta se jako o královského syna postarám rád sám."
12 Chromý Mefíbóšet však zůstal v Jeruzalémě a stoloval s Davidem, jako kdyby byl jedním z jeho synů. Všichni členové Síbovy rodiny i jeho služebníci pak podle Davidova nařízení pro Mefíbóšeta a jeho syna Míku pracovali a sloužili mu.
© 2018 ERF Medien