Nápověda

Slovo na cestu

David porazil nepřátele Izraelců

1 Za nějaký čas David porazil Pelištejce, dobyl jejich hlavní město Gat a celý národ podrobil do otroctví Izraele.
2 Přemohl rovněž Moábce a dvě třetiny jich nechal popravit. Přikázal jim, aby si lehli vedle sebe do řady na zem, a dal je odměřit provazem. Dvě třetiny každé řady pak poslal na smrt a jedné třetině daroval život. Všechny Moábce, kteří přežili, si David podmanil a museli mu odvádět daně.
3 David také porazil Rechóbova syna Hadad-ezera, krále Sóby, který se znovu pokusil ovládnout oblast podél řeky Eufratu.
4 Zajal sedm set jeho jezdců a dvacet tisíc pěšáků. Kromě jednoho sta spřežení pak do posledního ochromil všechny koně zapřažené do vozů.
5 Když sóbskému králi Hadad-ezerovi přišli na pomoc Aramejci z Damašku, David pobil dvaadvacet tisíc jejich bojovníků.
6 Do damašského Aramu pak rozmístil oddíly svých mužů a Aramejce podrobil dani. Hospodin byl s Davidem, a kamkoliv se obrátil, všude vítězil.
7-8 Z bitvy s Hadad-ezerem přinesl David do Jeruzaléma zlaté štíty jeho velitelů a v jeho městech Betachu a Berótaji získal velké množství mědi.
9-10 Když se o tom, že David přemohl celou Hadad-ezerovu armádu, doslechl chamátský král Toí, vyslal k němu svého syna Jórama, aby Davida pozdravil a blahopřál mu k jeho vítězství. Sám totiž s Hadad-ezerem bojoval, a proto Davidovi po Jóramovi z vděčnosti poslal stříbrné, zlaté a měděné předměty.
11-12 Stejně jako veškeré stříbro a zlato, které získal od podrobených národů, zasvětil král David všechny tyto dary Hospodinu. Věnoval mu veškerou kořist od Aramejců, Moábců, Amónců, Pelištejců, Amálekovců i předměty získané od Rechóbotova syna Hadad-ezera, krále ze Sóby.
13 S počtem vítězství narůstala i Davidova sláva. Když se vrátil z bitvy s králem ze Sóby, pobil v boji v Solném údolí osmnáct tisíc Edómců.
14 Také po celém území Edómu pak rozmístil oddíly svých mužů a všechny jeho obyvatele si podrobil. Hospodin byl s ním, a kamkoliv se David obrátil, všude vítězil.
15 David vládl nad Izraelci spravedlivě a usiloval o dobro svého národa.
16 Serújina syna Jóaba postavil do čela své armády a Achílúdova syna Jóšafata zvolil kancléřem.
17 Achítúbův syn Sádok a Ebjátarův syn Achímelek zastávali úřad kněží a Serajáš byl Davidovým písařem.
18 Jójadův syn Benajáš velel oddílům Keretejců a Peletejců a Davidovi synové pomáhali svému otci jako rádcové.
© 2018 ERF Medien