Nápověda

Slovo na cestu

David stěhuje Hospodinovu truhlu do Jeruzaléma

1-2 Když David porazil Pelištejce, vybral třicet tisíc izraelských mužů a vydal se s nimi do Baalímu Judova (Kirjat-jearímu), aby odtud odnesl Hospodinovu truhlu s deskami zákona. Truhlu, nad jejímž víkem se v prostoru mezi dvěma cheruby projevovala přítomnost všemocného Hospodina.
3-4 Jakmile dorazili na kopec do Abínádabova domu, naložili Hospodinovu truhlu na nový vůz a odvezli ji. Povoz s Hospodinovou truhlou řídili Abínádabovi synové Achjó a Uza. Achjó kráčel před vozem a Uza šel vedle vozu.
5 David a všichni ostatní Izraelci radostně oslavovali a za doprovodu louten, harf, tamburín, různých chřestítek a činelů chválili Hospodina písněmi.
6 Když ale míjeli Nákonův mlat, spřežení klopýtlo a vůz se zakymácel. Uza tedy rychle vztáhl ruku k truhle, aby ji ustálil, ale sotva se jí dotkl,
7 Hospodin se rozlítil a za jeho nerozvážný a neuctivý čin ho na místě zahubil.
8 Davida Hospodinova reakce na Uzovo jednání rozhorlila, a proto místo, kde se vše přihodilo, nazval Peres-uza (to je Uzovo zbořeniště). Tento název se zachoval až dodnes.
9 Po tomto zážitku však David dostal strach a řekl si: "To není jen tak, přinést si Hospodinovu truhlu domů."
10 Proto se rozhodl, že Hospodinovu truhlu nevezme s sebou do Města Davidova, ale namísto toho ji dopravil do domu Obéd-edóma z Gatu.
11 Tam zůstala truhla tři měsíce a po celou tu dobu Hospodin Obéd-edómovi i celé jeho rodině žehnal.
12 Když se David doslechl, jaké požehnání Obéd-edómovi a jeho rodině Hospodinova truhla přinesla, vypravil se k němu, aby s velkou slávou přenesl truhlu z jeho domu do Města Davidova.
13 Sotva ti, kdo truhlu nesli, udělali šest kroků, David obětoval býka a vykrmené tele.
14 Svlékl pak své královské roucho a oblečen pouze do plátěného kněžského oděvu cestou radostným tancem a poskakováním oslavoval Hospodina, co mu síly stačily.
15 Ostatní Izraelci nezůstali nijak pozadu a tak se Hospodinova truhla nesla za ohromného jásotu a troubení polnic.
16 V okamžiku, kdy průvod s truhlou vstupoval do Města Davidova, Saulova dcera Míkal právě vyhlížela z okna. Když spatřila, jak král David tančí a poskakuje k oslavení Hospodina, pocítila k němu opovržení.
17 Jakmile kněží umístili Hospodinovu truhlu do stanu, který pro ni král nechal předem připravit, David na důkaz své vděčnosti přinesl Hospodinu oběť.
18 Když ukončil obětní obřady, jménem všemocného Hospodina shromážděným lidem požehnal.
19 Každému přítomnému izraelskému muži i ženě pak věnoval bochník chleba, jeden datlový a jeden rozinkový koláč a všichni se rozešli do svých domovů.
20 Potom se David vrátil do paláce, aby požehnal také své rodině, ale Saulova dcera Míkal ho přivítala s výčitkou na rtech: "Dnešního dne ses, králi Izraele, skutečně vyznamenal! Před zraky otrokyň a svých poddaných ses v ulicích ukazoval jako nějaký pomatenec."
21 David jí však odvětil: "Tančil jsem k oslavení Hospodina, který mi dal přednost před tvým otcem nebo kýmkoliv z jeho rodu a ustanovil mne panovníkem svého izraelského národa. Nestydím se projevit svou úctu a vděčnost Hospodinu.
22 A jsem ochoten se ponížit ještě více než dnes. I kdybych si sám sebe měl přestat vážit, právě ty obyčejné otrokyně, o nichž jsi hovořila, mne za to budou respektovat a ctít."
23 (Saulova dcera Míkal zůstala až do konce svého života bezdětná.)
© 2018 ERF Medien