Nápověda

Slovo na cestu

David se stává králem celého Izraele

1 Do Chebrónu se shromáždili zástupci všech izraelských kmenů a oznámili Davidovi: "Všichni jsme tvoji bratři a máme společné předky.
2 Už v době, kdy nad námi kraloval Saul, jsi to byl ty, kdo vedl izraelská vojska do bitev. O tobě Hospodin prohlásil, že budeš pastýřem jeho národa a budeš mu vládnout."
3 David potom se všemi vůdci izraelských kmenů, kteří se v Chebrónu shromáždili, uzavřel smlouvu a oni ho korunovali králem Izraele.
4 (David nastoupil na královský trůn ve svých třiceti letech.
5 Nejprve stál v Chebrónu sedm let pouze v čele Judejců a potom vládl dalších třicet tři let v Jeruzalémě celému Izraeli. Celkem tedy kraloval čtyřicet let.)

David obsazuje Jeruzalém

6 Zanedlouho se král David se svým vojskem vypravil dobýt Jeruzalém a vyhnat jeho obyvatele Jebúsejce. Když však k Jeruzalému přitáhl, Jebúsejci mu řekli: "Naše město nikdy nezískáš. Dokonce i slepí a chromí tě dokáží odrazit a zadržet." Domnívali se, že David se do jejich opevněného města nemůže dostat.
7 David však ještě téhož dne hradbami obehnaný Sijón (Jeruzalém) dobyl a z města Jebúsejců se tak stalo Město Davidovo.
8 (Když ho totiž Jebúsejci svým přivítáním takto ponížili, David svým vojákům oznámil: "Z celé duše Jebúsejce nenávidím a dokážu jim, že sami jsou slepí a chromí. Vždyť komukoliv, kdo je chce porazit, stačí, aby do Jeruzaléma pronikl podzemní chodbou, kterou je město zásobováno vodou." Proto se později začalo říkat: "Slepí a chromí do Božího domu nevstoupí.")
9 David tedy jebúsejskou pevnost obsadil a nazval ji Město Davidovo. Postupně ho dostavěl a rozšířil od Miló až k dnešnímu centru města.
10 Mezitím Davidova moc a autorita stále vzrůstala, neboť všemocný Hospodin stál při něm.
11 Když David dobyl Jeruzalém, vypravil k němu týrský král Chíram posly s nákladem cedrového dřeva, tesaře a kameníky a nařídil jim, aby Davidovi postavili palác.
12 David si tenkrát uvědomil, že Hospodin ho ustanovil králem a povznesl jeho království proto, aby sloužil zájmům izraelského národa.
13-16 Po odchodu z Chebrónu David rozšířil počet svých manželek a družek a zplodil s nimi další potomky. V Jeruzalémě se mu narodily tyto děti: Šamúa, Šóbab, Nátan, Šalomoun, Jibchár, Elíšúa, Nefeg, Jafía, Elíšáma, Eljáda a Elífelet.

Davidovo vítězství nad Pelištejci

17 Když se Pelištejci doslechli, že David se stal králem Izraele, zmobilizovali veškeré své síly a vytáhli proti němu. David se však o jejich výpravě včas dozvěděl a stáhl se do své skalní pevnosti.
18 Pelištejci mezitím přitáhli do údolí Refájců a utábořili se tam.
19 David se zeptal Hospodina: "Mám na Pelištejce zaútočit? Pomůžeš mi, abych nad nimi zvítězil?" "Ano, vytáhni proti nim," odpověděl Hospodin. "Půjdu s tebou a vydám ti Pelištejce do rukou."
20 David se tedy vydal do Baal-perasímu a tam Pelištejce porazil. Sotva zvítězil, prohlásil: "Hospodin přede mnou prolomil řady nepřátel a armádu mých nepřátel smetl jako povodeň." A pojmenoval to místo Baal-perasím (což znamená Pán průlomů).
21 Ustupující Pelištejci zanechali na bojišti své falešné bůžky a David přikázal svým mužům, aby je posbírali a odnesli.
22 Pelištejci se však s porážkou nesmířili a znovu přitáhli do údolí Refájců.
23 David se tedy znovu otázal Hospodina, zda má proti nim zaútočit, a Hospodin mu odpověděl: "Tentokrát na Pelištejce netáhni zepředu, ale obejdi je zezadu a napadni je směrem od háje balzámovníků.
24 Ukryj se mezi stromy a počkej, dokud nezaslechneš v korunách balzámovníků zvuk kroků. Potom však neváhej a vyraz kupředu, neboť před tebou bude kráčet sám Hospodin a vojsko Pelištejců porazí."
25 David udělal všechno tak, jak mu Hospodin nařídil, a pronásledoval a pobíjel Pelištejce od Geby až do Gezeru.
© 2017 ERF Medien