Nápověda

Slovo na cestu

Vražda Íš-bóšeta

1 Zpráva o Abnérově smrti v Chebrónu silně znepokojila celý Izrael. Když se o tom doslechl i Saulův syn Íš-bóšet, zachvátilo ho zděšení.
2 V té době byli v čele jeho válečných oddílů dva bratři Baana a Rekáb, synové Rimóna z Beerótu, města ležícího na území Benjamínovců.
3 Přestože obyvatelé Beerótu uprchli do Gitajimu a usadili se tam, byli považováni za Benjamínovce.
4 (Kromě Íš-bóšeta byl na živu ještě jeden ze Saulových potomků. Saulův vnuk a Jónatanův syn Mefíbóšet, který však byl od svých pěti let chromý. Když se totiž tenkrát jeho chůva doslechla, že Saul i Jónatan zahynuli v bitvě v Jizreelu, popadla ho a dala se s ním na útěk. Ve spěchu jí však Mefíbóšet vypadl z náručí a zlámal si obě nohy.)
5-6 Rimónovi synové, Rekáb a Baana, jednoho dne v poledne vstoupili do Íš-bóšetova domu a předstírali, že si přišli pro pytel pšenice.
7-8 Vkradli se však do ložnice, kde Íš-bóšet právě odpočíval po obědě, zavraždili ho a uřízli mu hlavu. Vzali ji s sebou, spěšně se z jeho domu vytratili a ještě téže noci se s ní vydali přes poušť k Davidovi do Chebrónu. Když k němu dorazili, oznámili mu: "Králi, zde je hlava Íš-bóšeta, syna tvého nepřítele Saula, který ti usiloval o život. Hospodin ti tak dnes konečně dopřál pomstu nad Saulem i jeho potomky."
9-10 David však Rekábovi a Baanovi odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, který mne vysvobodil ze všech mých nesnází, že s vámi naložím stejně jako s mužem, který mi před časem v Siklagu oznámil, že Saul je mrtev. Myslel si, že mi přináší radostnou zprávu a bude odměněn, ale já jsem ho za to dal popravit.
11 Oč horší trest si však zaslouží ničemové, kteří vtrhnou do domu nevinného muže a zavraždí ho v jeho vlastní posteli? Domnívali jste se snad, že váš zločin přehlédnu a nechám vás naživu?"
12 Potom David přikázal svým mužům, aby oba bratry popravili. Usekli jim tedy obě ruce i nohy a jejich těla pověsili u rybníka v Chebrónu. Íš-bóšetovu hlavu však David nechal rovněž v Chebrónu pohřbít v Abnérově hrobu.
© 2018 ERF Medien