Nápověda

Slovo na cestu

Davidův chvalozpěv

1 Když Hospodin vysvobodil Davida z rukou všech jeho nepřátel i z ohrožení, které pro něj představoval Saul, David zazpíval Hospodinu tuto píseň:
2 "Hospodin je má skála, má pevnost a můj vysvoboditel; sám Bůh je mi skálou, kde nalézám své útočiště, je mým štítem a mojí oporou.
3 Stal ses mi, Bože, tvrzí a útočištěm. Jsi mým zachráncem a hájíš mne před násilníky.
4 Když k tobě, úžasný Hospodine, volám o pomoc, vysvobozuješ mne z rukou mých nepřátel.
5 Obklopilo mne vlnobití smrti a tonul jsem v přívalech zla.
6 Sevřela mne pouta hrobu a čelil jsem nástrahám smrti.
7 Volal jsem však ve svém trápení k Hospodinu a prosil svého Boha o pomoc. Když mé volání dolehlo až k jeho uším a on ze svého chrámu zaslechl můj hlas, jeho hněv vůči mým nepřátelům
8 zalomcoval zemí a rozechvěl nebeskou klenbu.
9 Z nozder se mu vyvalil dým a z úst vyšlehl mohutný plamen, který všechno před ním zažehl jako uhlí.
10 Potom rozevřel nebesa a sestoupil dolů po temných oblacích.
11 Usedl na cheruby a letěl; vznášel se na křídlech větru.
12 Obklopil se temnotou jako baldachýnem a zahalil se do černých bouřkových mraků.
13 Z oslnivé záře jeho přítomnosti šlehaly kolem blesky.
14 Potom nebe zaburácelo a zahřímal hlas Nejvyššího.
15 Hospodin vystřelil své ohnivé šípy a zahnal mé nepřátele na útěk.
16 Prudký závan jeho spravedlivého hněvu odhalil mořské dno a pronikl až k základům země.
17 Sklonil se ke mně až z nebeských výšin a vytáhl mne z hlubokých vod.
18 Vytrhl mne z rukou mocných nepřátel, jejichž nenávist byla silnější než já.
19 Den, kdy mne napadli, byl hrozný, avšak Hospodin se mi stal oporou.
20 Vysvobodil mne a daroval mi volnost, neboť si mne nadevše zamiloval.
21 Hospodin se mnou naložil podle mé spravedlnosti a odměnil mne, neboť na mých rukou nelpělo provinění.
22 Držel jsem se totiž jeho cest a nikdy se od svého Boha záměrně neodvrátil.
23 Respektuji jeho zákony a nepřehlížím jeho nařízení.
24 Vyhýbám se nepravosti, a on sám mne proto považuje za bezúhonného.
25 Hospodin mne odměnil podle spravedlnosti, díky které jsem v jeho vlastních očích čist.
26 Lidé, kteří ti důvěřují, zakoušejí tvou věrnost; proti bezúhonným se, Hospodine, nestavíš.
27 Neposkvrněným zjevuješ svou čistotu, avšak s nepoctivými jednáš tvrdě.
28 Pokorní u tebe nalézají vysvobození, ale z povýšených nespouštíš svůj zrak a srážíš je do prachu.
29 Pane, jsi mým světlem, které mi září v temnotách.
30 S tvou pomocí, Bože, se mohu postavit celé armádě a přeskočím i hradby.
31 Bůh je totiž vždycky dokonalý a jeho slova jsou pravdivá. Je záštitou všem, kdo u něj hledají své bezpečí.
32 Vždyť existuje snad vedle Hospodina ještě jiný Bůh? On jediný je pevný jako skála.
33 Je to právě Bůh, kdo mne vyzbrojuje silou a bezpečně řídí mé kroky.
34 Propůjčuje mým nohám hbitost srnce, takže mohu pevně stát i na skalách.
35 Cvičí mne zručnosti v boji a dává mi sílu napnout i bronzový luk.
36 Dal jsi mi štít vítězství; sklonil ses, abys mne povýšil.
37 Rozšířil jsi mou stezku, aby mé nohy neklopýtaly.
38 Bez ustání jsem pronásledoval své nepřátele, dokud jsem je do posledního nezničil.
39 Rozdrtil jsem je tak, že již nepovstali a zůstali ležet pod mýma nohama.
40 Vyzbrojil jsi mne silou k boji a dal jsi mi vítězství nad mými protivníky.
41 Zahnal jsi mé nepřátele na útěk a připravil mé odpůrce o život.
42 Volali o pomoc, ale marně. Hospodin k nim zůstal němý.
43 Rozdrtil jsem je na prach a rozdupal je jako bláto na ulicích.
44 Uchránil jsi mne i před úklady mého vlastního lidu a postavils mne do čela mnoha národů. Vládnu lidem, které jsem dříve neznal.
45 Cizinci se přede mnou klaní a poslouchají mne, sotva promluvím.
46 Ztrácejí odvahu a rozechvělí strachem opouštějí své pevnosti.
47 Hospodin je živý! Sláva Bohu! Ať žije Skála mé záchrany!
48 Bůh, který trestá mé nepřátele, který mi podrobuje národy
49 a vysvobozuje mne od protivníků. Pozvedl jsi mne nad nenávist mých odpůrců a vytrhl mne z rukou násilníků.
50 Není tedy divu, že tě chci, Hospodine, chválit mezi národy a zpívat o tom, jak jsi úžasný.
51 Ustanovil jsi mne králem a dáváš mi slavně vítězit; na věky zahrnuješ svou nevyčerpatelnou laskavostí nejen mne, Davida, ale i mé potomky."
© 2018 ERF Medien