Nápověda

Slovo na cestu

Šeba se vzbouřil proti Davidovi

1 Jako by nebylo ještě dost zle, našel se mezi Izraelci výtržník jménem Šeba, syn Bichrího z kmene Benjamínovců, a ten začal vytrubovat na polnici a volat: "Izraelci, co je nám do Davida? Vždyť nemáme s Jišajovým synem nic společného. Neztrácejme tady zbytečně svůj čas a pojďme domů!"
2 Všichni Izraelci jeho výzvu bez váhání přijali, opustili Davida a připojili se k Šebovi. S králem tak zůstali pouze Judejci, kteří ho pak doprovodili od Jordánu až do Jeruzaléma.
3 Když se po příchodu do Jeruzaléma David opět vrátil do svého paláce, nejprve dal shromáždit svých deset družek, které tam v době své nepřítomnosti ponechal, aby pečovaly o palác. Potom je dal odvést do střeženého domu a nařídil svým služebníkům, aby se o ně starali. Sám je však až do konce jejich života už nikdy nenavštívil a nechal je žít v ústraní jako vdovy.
4 Hned nato král přikázal Amasovi: "Shromáždi do tří dnů všechny judské muže a společně s nimi se dostav ke mně."
5 Amasa tedy odešel splnit svůj úkol, ale překročil lhůtu, kterou mu král k tomu určil.
6 David si proto povolal Abíšaje a řekl mu: "Teď nám Šeba způsobí ještě větší škodu než Abšalóm. Ihned si vezmi mé vojáky a vydej se ho pronásledovat, jinak si najde opevněná města a unikne nám."
7 Abíšaj tedy v čele Jóabových mužů, Keretejců, Peletejců a ostatních bojovníků vyrazil z Jeruzaléma a pustil se do pronásledování Šeby, syna Bichrího.
8 Když všichni dorazili k velkému kameni v Gibeónu, setkali se s Amasou. Jóab měl tenkrát na sobě oděv válečníka přepásaný opaskem s dýkou v pochvě. Když přistoupil k Amasovi, aby ho pozdravil, nenápadně dýku z pochvy vytáhl.
9 "Jak se ti daří, bratře?" oslovil pak Amasu a objal ho pravou rukou, jako kdyby ho chtěl políbit.
10 Amasa nezpozoroval, že Jóab drží v druhé ruce dýku, a ten mu s ní rozpáral břicho, až mu vnitřnosti vyhřezly na zem. Tak tedy jedinou ranou Amasa zahynul. Jóab ho nechal ležet na místě a se svým bratrem Abíšajem pokračoval dále za Šebou.
11 Jeden z Jóabových bojovníků se postavil vedle Amasova těla a zvolal na jeho muže: "Všichni, kdo se chcete přidat k Jóabovi a bojovat za krále Davida, následujte Jóaba!"
12 Amasa však dále ležel v kaluži krve přímo uprostřed cesty a Jóabův bojovník si brzy povšiml, že všichni vojáci, kteří se k jeho mrtvole přiblíží, se zastavují. Proto jeho tělo odtáhl z cesty na pole a přikryl je pláštěm.
13 Teprve když Amasa z cesty zmizel, připojili se všichni muži k Jóabovi a jali se Bichrího syna Šebu pronásledovat spolu s ním.
14 Šeba mezitím prošel celým Izraelem, a když procházel územím rodu Bérejců, všechny jeho příslušníky shromáždil k sobě do Abel-bét-maaky.
15 Zanedlouho však k Abel-bét-maace dorazili Davidovi vojáci v čele s Jóabem a Šebu ve městě oblehli. Potom vybudovali násep až k městským hradbám a začali je bořit.
16 Zatímco se je však snažili strhnout, jedna moudrá žena z města zavolala na vojáky: "Vyřiďte Jóabovi, aby přišel sem ke mně! Chci s ním osobně hovořit."
17 Jóab jejímu vzkazu vyhověl a přišel k ní. Jakmile se žena přesvědčila, že je to skutečně Jóab, řekla mu: "Vyslechni, prosím, pozorně všechno, co ti nyní chci sdělit." "Poslouchám," odpověděl Jóab.
18 Žena tedy pokračovala: "O našem městě se odedávna říkalo: Máš-li nějaký problém, zajdi se poradit do Abelu a najdeš řešení.
19 Starobylý Abel byl vždy mírumilovným městem, které oddaně hájilo zájmy Izraele, a ty se je nyní snažíš zničit. Proč chceš zpustošit to, co náleží Hospodinu?"
20 Jóab však odvětil: "To je to poslední, oč bych usiloval. Nemám v úmyslu je vyhladit a zničit.
21 Oblehl jsem je ze zcela odlišného důvodu. Ve městě se totiž skrývá muž jménem Šeba, který se postavil proti králi Davidovi. Je synem Bichrího a pochází z Efrajimského pohoří. Stačí, když mi tohoto jediného muže vydáte, a já od města odtáhnu." "Dobrá," odpověděla žena. "Hodíme ti jeho hlavu z hradeb."
22 Nato odešla a moudře obyvatelům města poradila, co mají udělat. Lidé ji uposlechli, uťali Šebovi hlavu a hodili ji Jóabovi. Jakmile Jóab hlavu dostal, odtroubil na polnici konec obléhání města a jeho muži se rozešli do svých domovů.
23-24 Jóab sám se pak vrátil ke králi do Jeruzaléma a i nadále stál v čele armády celého Izraele. Ve svém úřadu zůstal také Jójadův syn Benajáš, který velel Keretejcům a Peletejcům, a Achílúdův syn Jóšafat, jenž zastával místo kancléře. Adorám dohlížel na nucené práce a
25 Šeja vykonával profesi písaře. Davidovými kněžími zůstali Sádok a Ebjátar, ke kterým se navíc připojil Íra z Jaíru.
© 2018 ERF Medien