Nápověda

Slovo na cestu

Abšalóm jedná podle chybné rady

1 Později Achítofel navrhl Abšalómovi: "Dovol, abych nyní shromáždil dvanáct tisíc mužů a ještě dnes v noci se vydal pronásledovat Davida.
2 Napadnu ho nečekaně dokud je ještě unavený a slabý a způsobím mezi jeho muži zmatek a strach. Jakmile se potom jeho stoupenci rozprchnou, budu moci usmrtit pouze krále a přitom ponechat všechny ostatní naživu.
3 Potom ti je všechny podřídím, a přestože tvůj protivník zahyne, ty nepřijdeš ani o jediného ze svých poddaných."
4-5 Abšalómovi i zástupcům z řad Izraele se Achítofelův návrh líbil, ale Abšalóm řekl: "Přiveďte Chúšaje z Arkije. Nejprve si poslechneme, co na to řekne on."
6 Když tedy Chúšaj přišel, Abšalóm mu vyložil Achítofelův plán a otázal se ho: "Máme udělat, co říká? Jestliže máš jiný názor, předlož nám ho."
7-8 Nato Chúšaj Abšalómovi odvětil: "Domnívám se, že tentokrát se Achítofel mýlí. Sám nejlépe víš, že tvůj otec a jeho muži jsou dobří bojovníci a navíc je velmi pravděpodobné, že jsou nyní rozhněvaní jako medvědice, které ukradli její mládě. Kromě toho je tvůj otec zkušený válečník a zcela určitě nebude trávit noc společně se svými bojovníky.
9 Jistě se už teď skrývá v jeskyni nebo na nějakém jiném místě. Kdyby hned na počátku napadl a usmrtil několik tvých mužů, potom každý, kdo se o tom doslechne, začne rozšiřovat, že David vítězí a vraždí tvé muže.
10 Potom se i ti nejodvážnější vojáci roztřesou strachy, neboť všichni Izraelci ví, jaký je tvůj otec bojovník a jaké má odvážné muže.
11 Proto ti radím, abys k sobě shromáždil Izraelce z celé země od Danu až k Beer-šebě a sám pak v čele jejich nespočetného zástupu vytáhl do boje.
12 Potom svým společným útokem zasáhneme celou oblast jako ranní rosa, a ať už se David skrývá kdekoliv, zabijeme ho a do posledního zničíme i všechny jeho muže.
13 A kdyby se snad stáhl do nějakého města, potom všichni Izraelci přinesou provazy, strhnou jimi hradby a odtáhnou je do údolí, až z nich nezůstane ani jediný kámen."
14 Když Chúšaj z Arkije domluvil, Abšalóm i představitelé Izraelců jednohlasně připustili, že jeho návrh je lepší než Achítofelova rada. Hospodin tak jeho prostřednictvím Achítofelův moudrý plán záměrně zmařil, aby Abšalóma přivedl do záhuby.
15 Chúšaj se pak bez otálení vypravil ke kněžím Sádokovi a Ebjátarovi a oznámil jim, co Achítofel poradil Abšalómovi. Potom dodal, jaký návrh předložil Abšalómovi on sám, a požádal je:
16 "Pošlete co nejrychleji Davidovi zprávu, aby tuto noc nezůstával v poušti u brodu přes Jordán, ale přešel na druhou stranu, jinak je s ním i s jeho lidmi konec."
17 Kněžští synové, Jónatan a Achímaas, se zatím záměrně zdržovali u pramene Rogelu, aby je nikdo neviděl vycházet z města. Proto k nim poslali služebnou, aby jim předala zprávu, kterou měli doručit králi Davidovi.
18 Stalo se však, že je spatřil nějaký mladík a ihned to oznámil Abšalómovi. Oba synové proto spěšně odešli a v Bachurímu se na dvoře jednoho domu spustili do studny, aby se ukryli.
19 Manželka pána domu potom ještě studnu přikryla a nahoru roztrousila zrní, aby nikdo nic nepoznal.
20 Když potom dorazili Abšalómovi muži a zeptali se jí, zda Achímaase a Jónatana neviděla, ona jim odpověděla: "Překročili potok a zmizeli." Abšalómovi muži se je tedy vypravili hledat, ale když nikoho nenašli, s nepořízenou se vrátili do Jeruzaléma.
21 Sotva Abšalómovi muži odešli, Achímaas a Jónatan vylezli ze studny a pokračovali se zprávou ke králi Davidovi. Když ho nalezli, oznámili mu: "Ihned se vydej na cestu a překroč Jordán! Na Achítofelův popud se proti tobě chystá výprava."
22 David tedy neváhal a s lidmi, kteří jej doprovázeli, ještě téže noci přebrodil Jordán, takže do svítání byli všichni na druhém břehu.
23 Když mezitím Achítofel v Jeruzalémě zjistil, že se jeho návrh neuskutečnil, osedlal svého osla a vydal se domů, do svého města. Po příjezdu rozhodl o dědických podílech a pak se oběsil. Jeho mrtvé tělo pohřbili do hrobu k jeho otci.
24-26 Zatímco David s doprovodem dorazil do Machanajimu, Abšalóm zmobilizoval celý Izrael. S takto mohutným vojskem překročil Jordán a utábořil se na území Gileádu. Do čela své armády nyní Abšalóm namísto Jóaba postavil jeho bratrance Amasu. (Amasa byl synem Izraelce Jitra a Abígaly, Náchašovy dcery a sestry Jóabovy matky Serúji.)
27 Když David dospěl do Machanajimu, uvítali ho Šóbi (syn Náchaše z Rabatu na území Amónců), Makír (syn Amíela z Lódebaru) a Barzilaj (který pocházel z Rogelímu v Gileádu) a řekli mu: "Přijmi naše dary, neboť jste se jistě všichni v poušti unavili a máte hlad a žízeň."
28 Potom mu přinesli matrace, misky i jiné nádoby, pšenici, ječmen, mouku, pražené zrní, boby, čočku, med, máslo, kravský sýr a přivedli ovce, aby měl David i jeho lidé co jíst.
© 2018 ERF Medien