Nápověda

Slovo na cestu

David zhřeší s Bat-šebou

1 Na jaře následujícího roku, v období, kdy obvykle začínala válečná tažení, vyslal David svou armádu v čele s Jóabem proti Amóncům. Izraelci nad nimi zvítězili a oblehli Rabu. David se však tentokrát boje osobně neúčastnil, ale zůstal v Jeruzalémě.
2 Když jednou navečer nemohl usnout a procházel se po střeše svého paláce, spatřil shora ženu, která se právě koupala.
3 Její neobyčejná krása ihned přitáhla Davidovu pozornost, a proto si dal ihned zjistit, kdo ta žena je. "Je to Elíamova dcera Bat-šeba, manželka Chetejce Urijáše," oznámil Davidovi jeho služebník.
4 David pro ni tedy nechal poslat, a když přišla, vyspal se s ní. (Stalo se to právě v době, kdy se očistila od své nečistoty.)
5 Bat-šeba se pak vrátila domů, ale zanedlouho zjistila, že otěhotněla, a oznámila to Davidovi.

David se snaží zamaskovat svůj hřích

6 Sotva se to David dozvěděl, nechal doručit svému vojevůdci Jóabovi vzkaz, aby mu poslal Chetejce Urijáše do Jeruzaléma.
7 Jóab jeho rozkaz vyplnil, a když Urijáš dorazil, David se ho jakoby nic vyptával, jak se má Jóab a jeho armáda a jak to vypadá na bojišti.
8 Nakonec ho poslal domů, aby si pár dní odpočinul, a když Urijáš odešel, ještě za ním dal přinést královský dar.
9 Urijáš však namísto toho, aby šel domů, přespal s ostatními Davidovými služebníky u vchodu do královského paláce.
10 Jakmile se David dozvěděl, že Urijáš se doma ani neukázal, zavolal si ho a zeptal se: "Proč jsi včera nešel domů za svou ženou, když jsi byl tak dlouho pryč?"
11 Urijáš mu však odpověděl: "Hospodinova truhla dlí ve stanu a izraelské vojsko i se svým velitelem a jeho služebníky spí na bitevním poli. Jak bych tedy já mohl jít do svého domu, jíst a pít a spát se svou ženou? Před tvými zraky přísahám, že něčeho takového se nedopustím!"
12 "Dobrá," odpověděl nato David, "zůstaň alespoň ještě jeden den a zítra tě pošlu zpět k armádě." Urijáš tedy uposlechl a zůstal v Jeruzalémě.
13 David ho ještě téhož večera pozval ke svému stolu a u jídla ho opil. Avšak ani tentokrát Urijáš nešel do svého domu, ale opět přespal mezi ostatními Davidovými služebníky.
14 Ráno proto David napsal dopis svému vojevůdci Jóabovi a nařídil Urijášovi, aby mu ho doručil.
15 V dopise stálo: "V nejdivočejším boji postavte Urijáše do přední linie a potom se od něho stáhněte, aby ho nepřátelé zabili."
16 Během obléhání tedy Jóab postavil Urijáše na místo, o kterém věděl, že ho střeží ti nejlepší nepřátelští bojovníci.
17 V bitvě, která se vzápětí strhla, zahynulo několik Izraelců a mezi nimi i Chetejec Urijáš.
18-19 Když boj utichl vypravil Jóab k Davidovi posla se zprávou a nařídil mu:
20 "Král se možná rozzlobí a řekne: ,Proč jste přitáhli tak blízko k městu? Cožpak vám nebylo jasné, že po vás budou z hradeb střílet?
21 Nedoplatil snad Jerúbešetův syn Abímelek na stejnou chybu? Tenkrát v Tebesu to byla dokonce žena, která na něj svrhla mlýnský kámen! Proč jste se přibližovali až k samotným hradbám?' Jestliže se takto bude ptát, potom mu oznam, že v bitvě zahynul také Chetejec Urijáš."
22 Posel se tedy vydal na cestu, a když dorazil do Jeruzaléma, vyřídil Davidovi všechno, co Jóab vzkazoval.
23 Oznámil Davidovi: "Nepřátelé získali převahu a zahájili otevřený útok. Po chvíli se nám však podařilo útok odvrátit a zatlačili jsme nepřátele zpět až k městské bráně.
24 Z hradeb však na nás začali střílet lučištníci a několik bojovníků z tvé armády zabili. Mezi nimi zahynul také Chetejec Urijáš."
25 Nato David poslu odvětil: "Vyřiď Jóabovi, aby neztrácel odvahu. Válka si vybírá svou daň a smrt se na nikoho neohlíží. Řekni mu, ať zaútočí proti městu ještě důrazněji a zničí je. Jdi a povzbuď ho."
26 Když se o Urijášově smrti dozvěděla Bat-šeba, hořce nad ztrátou svého manžela zaplakala.
27 Sotva však uplynul stanovený čas truchlení, David pro ni dal poslat a vzal si ji za ženu. Zanedlouho mu pak Bat-šeba porodila syna. Zločin, kterého se David dopustil, však vzbudil Hospodinův odpor.
© 2018 ERF Medien