Nápověda

Slovo na cestu

Královna ze Sáby navštěvuje Šalomouna

1-2 Když se o Šalomounově věhlasu doslechla královna ze Sáby, vypravila se k němu do Jeruzaléma, aby jeho moudrost vyzkoušela těžkými otázkami. Doprovázela ji početná karavana velbloudů s nákladem koření, zlata a drahého kamení. Při setkání se Šalomounem spolu hovořili o všem, co ji jen napadlo, ale král jí na všechno bez problému odpověděl. Nic pro něj nebylo tak obtížné, aby to nedokázal vysvětlit.
3 Když královna ze Sáby poznala, že Šalomoun je skutečně velmi moudrý, a viděla palác, který nechal postavit,
4 jídla na jeho tabuli a zasedací místnosti představitelů Izraele, nastrojené královské služebnictvo a číšníky a také oběti, které král nechával pálit v Hospodinově chrámu, zcela ji to ohromilo.
5 Řekla proto králi: "Vidím, že všechno, co jsem ve své zemi slyšela o tvých úspěších a moudrosti, je pravda.
6 Nechtěla jsem tomu však věřit, dokud se o všem nepřesvědčím na vlastní oči. Ve skutečnosti jsem se o tvé moudrosti nedoslechla ani z poloviny. Dalece předčíš všechny zprávy, které se ke mně donesly.
7 Jak šťastní musí být tvoji poddaní. Jakou radost musí prožívat tví služebníci, kteří jsou ti neustále nablízku a naslouchají tvé moudrosti!
8 Děkuji Hospodinu, tvému Bohu, za to, že tě zahrnul svou přízní a posadil tě na izraelský trůn, abys s jeho požehnáním kraloval. Bůh tě učinil králem svého lidu, aby zajistil v zemi právo a spravedlnost, protože miluje svůj Izraelský národ a chce, aby trval věčně."
9 Po těchto slovech předala královna ze Sáby Šalomounovi více než čtyři tuny zlata, velké množství koření a drahých kamenů, které mu přivezla jako své dary. Takové koření, jaké Šalomounovi darovala královna ze Sáby, do království již nikdo víc nepřivezl.
10 Do Izraele také dorazili Chíramovi a Šalomounovi námořníci se zlatem z Ofíru a s nákladem santalového dřeva a drahého kamení.
11 Král používal santalové dřevo k výrobě zábradlí v Hospodinově chrámu a královském paláci a také ke zhotovení citar harf pro hudebníky. Do té doby nikdy nikdo nic takového neviděl.
12 Král Šalomoun zahrnul královnu ze Sáby vším, po čem jen zatoužila a oč ho požádala, a věnoval jí ještě hodnotnější dary, než mu přivezla ona. Poté ho královna opustila a vrátila se i s družinou do své země.

Šalomounovo bohatství a proslulost

13 Každý rok vytěžil Šalomoun dvacet tři tuny zlata,
14 ke kterému navíc získal mnoho zlata a stříbra od kupců a obchodníků, ale také od arabských panovníků a správců země.
15 Šalomoun si z části tohoto zlata nechal zhotovit dvě stě velkých tepaných štítů a na každý z nich použil více než sedm kilogramů tepaného zlata.
16 K nim dal zhotovit ještě tři sta malých tepaných štítů ze tří a půl kilogramu zlata na jeden štít a všechny štíty pak umístil do paláce Libanónského lesa.
17 Dále si král nechal vyhotovit rozměrný trůn vykládaný slonovinou a pokrytý ryzím zlatem.
18 Trůn stál na zlatém podstavci a vystupovalo se k němu po šesti schodech. Po obou stranách měl opěradla a vedle každého z nich stála socha lva.
19 Dalších dvanáct takových lvů bylo umístěno vždy po obou stranách všech šesti schodů. Takový trůn nebyl k vidění v žádném jiném království.
20 Všechny Šalomounovy číše i veškeré ostatní předměty v paláci Libanónského lesa byly zhotoveny z ryzího zlata. V paláci nebylo vůbec nic stříbrného, protože v době vlády krále Šalomouna nemělo stříbro téměř žádnou hodnotu.
21 Král měl také zámořskou flotilu s Chíramovými námořníky na palubě. Jednou za tři roky tyto lodě připlouvaly k izraelským břehům a přivážely zlato, stříbro, slonovinu, opice a pávy.
22 Šalomoun předčil svým bohatstvím a svou moudrostí všechny ostatní krále na celém světě.
23 Panovníci okolních království ho žádali o audienci, jen aby mohli slyšet moudrost, kterou ho obdařil samotný Hospodin.
24 Rok co rok každý kdo přišel, přinesl králi nějaký dar: stříbrné a zlaté předměty, vzácná roucha, zbraně a koření a také koně a mezky.
25 Šalomoun měl ustájeno čtyři tisíce koní pro vozy a dvanáct tisíc jezdeckých koní, o které pečoval jednak v městech, jež sloužila jako skladiště, ale také ve stájích v Jeruzalémě.
26 Šalomoun tak zastínil a ovládl všechny krále od řeky Eufratu až k území Pelištejců a hranicím Egypta.
27 Za vlády krále Šalomouna bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a tolik cedrového dřeva jako planých fíkovníků na úpatí hor.
28 Koně získával Šalomoun v Egyptě, ale také z ostatních okolních zemí.

Šalomounova smrt

29 Další události z Šalomounova života jsou od počátku do konce zapsány v knize proroka Nátana, v proroctvích Achijáše Šíloského a v předpovědích proroka Jeeda, která vyslovil proti Nebatovu synu Jarobeámovi.
30 Šalomoun panoval v Jeruzalémě a vládl celému Izraeli po dobu čtyřiceti let.
31 Když zemřel, pohřbili ho ve městě jeho otce Davida a na královský trůn po něm usedl jeho syn Rechabeám.
© 2018 ERF Medien