Nápověda

Slovo na cestu

Boží sláva naplňuje chrám

1-2 Když Šalomoun pronesl slova této modlitby, z nebe vyšlehl plamen a spálil předložené oběti a dary. Vzápětí se celý chrám naplnil oslnivou září Hospodinovy přítomnosti, takže ani kněží nemohli vstoupit dovnitř.
3 Jakmile všichni Izraelci spatřili oheň, který sežehl oběti, a zpozorovali zář Hospodinovy přítomnosti, která naplnila chrám, padli na dláždění tváří k zemi a chválili Hospodina těmito slovy: "Hospodin je dobrý a jeho láska je věčná!"
4 Nato král a všechen lid uspořádali na Hospodinovu počest hostinu a velmi se radovali.
5 Celkem král Šalomoun obětoval Bohu dvacet dva tisíce kusů skotu a sto dvacet tisíc beranů a koz. Tímto velkolepým obřadem zasvětili Izraelci spolu s králem celý chrám Hospodinu.
6 Kněží i lévijci stáli při obřadu na svých místech s hudebními nástroji, které dal zhotovit král David. Nástroje se používaly vždy, když Izraelci chválili Hospodina za jeho nekonečnou lásku. Naproti lévijcům stáli kněží a troubili před stojícími shromážděnými Izraelci na polnice.
7 Pro oběti nechal Šalomoun vysvětit celý střed nádvoří před vstupem do Hospodinova chrámu a přímo tam vložil Bohu do ohně obětní kusy, obilí a tuk, protože bronzový obětní oltář, který nechal pro chrám zhotovit, byl pro tolik obětí příliš malý.
8 Šalomoun a spolu s ním všichni Izraelci slavili tenkrát po sedm dní zasvěcovací slavnosti. Sešlo se na ně nebývalé množství lidu od cesty do Chamátu až k Egyptskému potoku.
9 Po sedmi dnech zasvěcování oltáře pak osmý den oslava vyvrcholila slavnostním shromážděním.
10 Teprve dvacátý třetí den sedmého měsíce Šalomoun propustil Izraelce domů. Všichni se tedy rozešli do svých domovů s vděčností v srdci za všechno, co Hospodin vykonal pro krále Davida, Šalomouna a svůj izraelský národ.

Hospodin oslovuje Šalomouna

11 Když Šalomoun úspěšně završil stavbu Hospodinova chrámu i svého paláce a vybudoval všechno, co chtěl v chrámu i ve svém paláci mít,
12 zjevil se mu v noci Hospodin a oslovil ho: "Vyslyšel jsem tvou prosbu a vybral jsem si toto místo pro svůj chrám, kde mi lidé mohou přinášet své oběti a dary.
13 Možná se někdy stane, že zadržím déšť, vyplením zemi hejny kobylek nebo postihnu svůj lid hladomorem.
14 Jestliže se však můj vyvolený lid pokoří, obrátí se ke mně v opravdových modlitbách a zanechá páchání nepravostí, já jejich volání v nebi uslyším, odpustím jim jejich provinění a opět uzdravím jejich zemi.
15 Budu nad nimi bdít a dopřeji sluchu prosbám, které mi na tomto místě předloží.
16 Vyvolil jsem si tento chrám a posvětil ho, abych v něm mohl navěky přebývat. Stane se místem, kde budu pozorně naslouchat prosbám svého lidu.
17 Budeš-li mne poslouchat a respektovat má přikázání, zákony a rady stejně jako kdysi tvůj otec David,
18 potom také já podpořím tvou vládu a dodržím slib, který jsem dal tvému otci. Panovníci Izraele budou navždy pocházet z tvého rodu.
19 Pokud se však ode mne odvrátíte, přestanete respektovat má nařízení nebo dokonce začnete uctívat cizí falešné bohy,
20-21 nechám vás vyhnat ze země, kterou jsem vám daroval, a opustím tento chrám, který jsem posvětil proto, aby mne v něm Izraelci uctívali. Kdysi velkolepá stavba se tak stane terčem posměchu všem národům a každý, kdo půjde kolem, se zděsí a bude se ptát, proč jsem já sám, Hospodin, s touto zemí i s tímto chrámem naložil tak zle.
22 Dostane se jim odpovědi, že Izraelci mne zavrhli jako svého Panovníka a Boha, přestože jsem vysvobodil jejich předky z Egypta, a začali uctívat jiné, falešné bohy. Proto jsem na ně jako jejich Hospodin dopustil všechny tyto pohromy."
© 2018 ERF Medien