Nápověda

Slovo na cestu

1 Když řemeslníci dokončili veškeré stavební práce a Hospodinův chrám byl skutečně hotov, nechal do něj král Šalomoun přenést stříbrné, zlaté a také ostatní předměty, které jeho otec David zasvětil Bohu, a uložil je do pokladnice Hospodinova chrámu.

Přenesení truhly smlouvy do chrámu

2 Po dostavění chrámu svolal král Šalomoun do Jeruzaléma všechny vážené představitele Izraele, velitele dvanácti rodů a zástupce rodin, aby společně přenesli truhlu s deskami Hospodinova Zákona z Města Davidova na Sijónu do chrámu v Jeruzalémě.
3 Všichni pozvaní Izraelci krále uposlechli a v sedmém měsíci, v době, kdy si slavnostně připomínali putování na poušti, se shromáždili v Jeruzalémě.
4-5 Jakmile všichni dorazili, lévijci se chopili truhly s deskami Hospodinova Zákona a přenesli ji za pomoci kněží i s přenosnou svatyní a veškerým jejím zařízením do Hospodinova chrámu.
6 Král Šalomoun a ostatní Izraelci, kteří kráčeli v průvodu před truhlou, mezitím obětovali tolik ovcí a kusů dobytka, že je nikdo nedokázal sečíst.
7-8 Když kněží přinesli truhlu s deskami Zákona do chrámu, postavili ji do velesvatyně pod křídla cherubů. Cherubové svými křídly zakrývali celou truhlu i s tyčemi, na kterých ji kněží přenášeli.
9 Konce transportních tyčí bylo díky jejich délce možno zahlédnout z hlavního chrámového prostoru. Z nádvoří před chrámem však vidět nebyly. Tyče se s ok na truhle nikdy nevyvlékaly a zůstávaly v chrámu napořád.
10 Uvnitř truhly nebylo nic víc než desky se Zákonem, které do ní na hoře Chorébu vložil Mojžíš. Právě tam totiž Hospodin uzavřel s Izraelci smlouvu, poté co odešli z Egypta.
11 Když kněží opustili chrámové prostory, spolu s ostatními kněžími podstoupili očišťovací obřady - bez ohledu na to, k jaké třídě kdo patřil.
12-13 Všichni hudebníci z řad lévijců - Asaf, Héman, Jedútún a jejich potomci a příbuzní - stáli v bělostných plátěných řízách u východní strany oltáře a hráli na činely, harfy a citary. Součástí tohoto hudebního tělesa bylo sto dvacet trubačů, kteří společně se zpěváky jednohlasně troubili na oslavu Hospodina. Zpěváci pak za doprovodu pozounů, činelů a ostatních hudebních nástrojů oslavovali Hospodina provoláváním: "Hospodin je dobrý a jeho láska je věčná."
14 Nato celý vnitřní prostor Hospodinova chrámu naplnil oblak Hospodinovy přítomnosti, takže kněží nemohli vykonávat své bohoslužebné povinnosti.
© 2018 ERF Medien