Nápověda

Slovo na cestu

Sancheríb ohrožuje Jeruzalém

1 Přestože král Chizkijáš následoval Hospodina opravdově a věrně, napadl Judsko asyrský král Sancheríb. Vtrhl do země a s pevným odhodláním zvítězit oblehl opevněná judská města.
2 Jakmile se Chizkijášovi doneslo, že Sancheríb přitáhl se záměrem dobýt Jeruzalém,
3 rozhodl se po poradě s ostatními představiteli země a veliteli vojska zamezit přístup k vodním zdrojům za městem, aby Asyřané při svém tažení trpěli nedostatkem vody.
4 Všichni souhlasili a s pomocí velkého zástupu dobrovolníků zasypali veškeré prameny i potok, který protékal okolo Jeruzaléma.
5 Do budování obranných staveb se Chizkijáš pustil s nebývalou energií; nechal opravit všechny poškozené části městských hradeb a vystavěl na nich strážní věže. Kolem vnitřního opevnění vybudoval další zeď a zpevnil též Bét-miló v části Jeruzaléma, které se říkalo Davidovo město. K tomu všemu nechal pro bojovníky zhotovit velké množství oštěpů a štítů.
6 Nakonec Chizkijáš postavil do čela lidu své velitele, všechny společně shromáždil na prostranství u městské brány a jako jejich král je povzbudil těmito slovy:
7 "Neztrácejte odvahu a nedejte se zastrašit asyrským králem ani jeho početným vojskem, protože na naší straně stojí někdo mnohem mocnější, než je on.
8 Asyrský král má pouze armádu, kterou tvoří smrtelní lidé; za nás však bojuje živý Hospodin, náš Bůh." Nastoupení vojáci s královou řečí souhlasili.
9 Když asyrský král Sancheríb zanedlouho oblehl s celým svým vojskem město Lakíš, poslal do Jeruzaléma své služebníky se vzkazem pro judského krále Chizkijáše a všechny obyvatele Jeruzaléma:
10 "Slyšte, obyvatelé Jeruzaléma! Jsem asyrský král Sancheríb a nechápu, na co se spoléháte, když chcete zůstat v obleženém městě a bránit je.
11 Chizkijáš se vám snaží namluvit, že vaším Bohem je Hospodin, a proto se vám podaří můj útok odrazit. Vaše naděje je marná a vy zemřete hladem a žízní.
12 Vždyť to byl právě Chizkijáš, kdo nechal zničit veškerá posvátná místa a oltáře a všem obyvatelům Judska i Jeruzaléma nařídil, aby Hospodina uctívali pouze v Jeruzalémském chrámu a jen tam mu předkládali své oběti.
13 Cožpak se k vám nedoneslo, jak jsme já a moji předkové naložili s obyvateli jiných zemí? Ochránili snad bohové těchto národů jejich zemi před mou mocnou armádou?
14 Který z bohů těchto národů, se kterými moji předkové naložili jako s proklatci, ochránil svůj lid před drtivou porážkou? Jak vás tedy může přede mnou zachránit váš Bůh?
15 Nedejte se Chizkijášem nijak zmást či oklamat. Nevěřte mu, protože doposud žádný Bůh nezachránil svůj národ ani království přede mnou nebo mými předky. Není důvod doufat, že právě váš Bůh vás zachrání!"
16 A jakoby tato nadutá slova nestačila, asyrští služebníci dál uráželi Hospodina i krále Chizkijáše
17 a ponižování Hospodina i v Sancheríbových dopisech nebralo konce. O Hospodinovi, Bohu Chizkijášovu, se vyjadřoval s pohrdáním a tvrdil, že je stejně neschopný zachránit Izraelce jako bohové všech poražených národů kolem.
18 Zatímco obránci Jeruzaléma stáli na hradbách, asyrští poslové na ně hebrejsky pokřikovali, aby jim nahnali strach a mohli se tak města snáze zmocnit.
19 O Hospodinu mluvili s okázalou drzostí, jakoby to byl nějaký bůžek zhotovený zručným řemeslníkem.
20 Když to všechno vyslechl král Chizkijáš a Amósův syn, prorok Izajáš, modlili se k Bohu a zoufale prosili o pomoc.
21 Hospodin je vyslyšel a vyslal jednoho ze svých andělů, aby v táboře asyrského krále usmrtil všechny elitní bojovníky i ty, kteří vojsku veleli. Po této ráně se Sancheríb musel s ostudou vrátit do své země. Když jednou vstoupil do chrámu svého boha, aby se tam klaněl, jeho vlastní synové ho zavraždili.
22 Hospodin ochránil krále Chizkijáše a obyvatele Jeruzaléma nejen před asyrským králem Sancheríbem, ale také před ostatními nepřáteli a nechal Izraelce se všemi okolními národy žít v míru.
23 Do Jeruzaléma přicházelo mnoho lidí a z vděčnosti předkládali Hospodinu své oběti. Přinášeli také vzácné dary judskému králi Chizkijášovi, který se od té doby těšil velké úctě mezi všemi okolními národy.

Chizkijášova pýcha, úspěchy a smrt

24 Stalo se však, že král Chizkijáš vážně onemocněl a vše nasvědčovalo tomu, že se blíží konec jeho života. Proto v modlitbě prosil Hospodina o pomoc a on mu odhalil, že ho uzdraví.
25 Chizkijáš však za Hospodinovu laskavost neprojevil ani náznak vděčnosti a pokory, a proto se Hospodin rozhodl ukázat Chizkijášovi a s ním všemu lidu své rozhořčení.
26 Chizkijáš si však svou chybu uvědomil, a společně s obyvateli Jeruzaléma projevil svou lítost. Hospodin jejich projevenou lítost přijal a v době Chizkijášovy vlády neodepřel Izraelcům svou přízeň.
27 Král Chizkijáš dosáhl nesmírného bohatství, úcty a slávy. Během svojí vlády shromáždil množství stříbra, zlata, drahokamů, vzácného koření, bojových štítů a ostatních cenností.
28 Dále vystavěl sýpky na obilí, skladiště pro mladé víno a olej a vybudoval stáje a ohrady pro veškerá svá stáda.
29 Chizkijáš dokonce postavil nová města, neboť Bůh mu svěřil skutečně velká stáda a nesmírné bohatství.
30 Král Chizkijáš také nechal přehradit horní pramen potoka Gichónu a podzemním tunelem odvedl vodu do západní části Jeruzaléma, které se říkalo Davidovo město. Do čeho se Chizkijáš pustil, to se mu dařilo, neboť Hospodin byl s ním.
31 Když ale jednou přišli ke králi poslové babylónských vládců, aby se přesvědčili o mocných znameních, která se v Izraeli odehrála, Bůh ho nechal jednat zcela nezávisle, aby prověřil jeho charakter.
32 Ostatní události z doby Chizkijášovy vlády i jeho věrnost Hospodinu popisuje v kronice judských a izraelských králů Amósův syn, prorok Izajáš.
33 Když král Chizkijáš zemřel, pochovali ho na kopci vedle hrobů ostatních Davidových potomků. Všichni Judejci i obyvatelé Jeruzaléma mu při pohřbu projevili hlubokou úctu; vlády se po něm ujal jeho syn Menaše.
© 2018 ERF Medien