Nápověda

Slovo na cestu

Chizkijáš obnovuje chrámovou bohoslužbu

1 Po skončení oslav se všichni shromáždění Izraelci vypravili do všech judských měst a odstranili z nich posvátné kameny a sloupy zasvěcené falešným bohům. Rozmetali rovněž veškerá pohanská posvátná místa v celém Judsku a na území Benjamínovců, Efrajimovců a Manasesovců. Vrátili se do svých měst a domovů až poté, když úplně všechno zničili.
2 Král Chizkijáš rozdělil kněze do skupin podle povinností, které měli kněží nebo lévijci zastávat. Jedni se starali o obětní obřady a přinesené dary, jiní zodpovídali za provoz chrámu, další stáli u vchodu do chrámu, chválili Hospodina a děkovali mu.
3 Král také věnoval chrámu zvířata ze svých stád, aby je kněží mohli obětovat každé ráno i večer, ale také o sobotách, na začátku každého nového měsíce a během všech stanovených svátků, jak nařizoval Hospodinův zákon.
4 Dále Chizkijáš nařídil obyvatelům Jeruzaléma, aby přinášeli kněžím a lévijcům štědré dary a umožnili jim tak nerušeně plnit požadavky Hospodinova zákona.
5 Jakmile dal toto nařízení vyhlásit, Izraelci přinášeli do chrámu desetinu ze svého jmění včetně podílu z veškeré nové úrody, obilí, vinné révy, vytlačeného oleje a medu.
6 Postupně přinášeli desetinu z nabytého majetku také Izraelci z ostatních judských měst. Přinášeli desátky ze svých stád a věnovali Hospodinu jako svému Bohu desátý díl z mnoha dalších věcí. Všechny desátky a dary skládali na hromady.
7 Začali je snášet ve třetím měsíci a skončili teprve sedmý měsíc.
8 Jakmile množství desátků a darů na hromadách spatřil král Chizkijáš a ostatní představitelé Izraele, chválili Hospodina a prosili o Boží přízeň pro svůj lid.
9 Když se Chizkijáš zeptal kněží a lévijců, kde se vzalo tak velké množství darů,
10 velekněz Azarjáš ze Sádokova rodu mu odpověděl: "Od té doby, co lidé začali přinášet své dary pro potřeby Hospodinova chrámu, máme všeho více než dost a to, co vidíš, ještě zůstalo, protože Hospodin je ke svému lidu nesmírně štědrý."
11 Chizkijáš proto nechal zřídit u Hospodinova chrámu skladiště.
12 Jeho nařízení bylo bez váhání splněno a chrámoví služebníci pak do těchto prostor nanosili veškeré desátky a dary. Král Chizkijáš a velekněz Azarjáš potom ustanovili správcem skladiště lévijce Kónanjáše a zástupcem se stal jeho bratr Šimeí. Navíc ještě vybrali deset dalších Izraelců, aby jim pomáhali a plnili jejich příkazy.
13 Byli to Jechíel, Azazjáš, Nachat, Asáel, Jerimót, Józabad, Elíel, Jismakjáš, Machat a Benajáš.
14 U východní brány zajišťoval stráž Jimnův syn, lévijec Kóre - ten se staral o přijímání a přerozdělování darů, které Izraelci dobrovolně přinášeli a zasvěcovali Bohu.
15 Ve městech, kde bydleli kněží, Kóremu pomáhalo šest spolehlivých mužů: Eden, Minjamín, Jéšua, Šemajáš, Amarjáš a Šekanjáš; ti dohlíželi, aby všichni kněží bez rozdílu věku či postavení spravedlivě dostali svůj podíl.
16 Podle jejich zařazení dávali příděl všem mužům starším třiceti let, kteří každodenně pracovali výhradně pro Hospodinův chrám.
17 Kněží byli v rodových záznamech zapsáni podle jednotlivých rodových linií, lévijci starší dvaceti let byli uvedeni podle svého pracovního zařazení a postavení.
18 Do seznamů byly zahrnuty i ženy a děti, pokud splňovaly podmínky obřadní čistoty.
19 Také kněží z rodu Áronovců, kteří sídlili na pastvinách okolo svých měst nebo kdekoliv jinde, měli mezi sebou určené muže, kteří všem kněžským rodinám a lévijcům zapsaným v rodokmenu rozdělovali podíly, na které měli nárok.
20 Tak si tedy v době své vlády v Judsku počínal král Chizkijáš. Jednal čestně a spravedlivě a jeho činy Hospodin schvaloval.
21 Ve všem, co konal pro Hospodinův chrám a co se týkalo zákona a přikázání, upřímně a cele respektoval Boží vůli a Bůh dopřával jeho dílu nebývalý rozkvět.
© 2018 ERF Medien