Nápověda

Slovo na cestu

Stavba chrámu

1-2 Druhý den druhého měsíce ve čtvrtém roce své vlády se Šalomoun konečně pustil do stavby Hospodinova chrámu. Stavěl ho v Jeruzalémě na hoře Mórija, na místě, které vybral jeho otec David a jemuž se tam před časem zjevil Hospodin. Pozemek původně patřil Ornánu Jebúsejskému, který to místo používal jako mlat.
3 Rozměry základů chrámu stanovil Šalomoun podle starších jednotek míry. Chrám byl třicet metrů dlouhý a deset metrů široký.
4 Sloupové průčelí postavené na šířku chrámu měřilo deset metrů a bylo šedesát metrů vysoké. Šalomoun dal vyložit veškerý její vnitřní prostor ryzím zlatem.
5 Hlavní loď nejprve obložil cypřišovým dřevem a teprve potom ji pokryl zlatem, které ozdobil plastikami palem a řetězovými ornamenty.
6 Kromě tohoto parvajimského zlata zkrášlil Šalomoun chrám také drahými kameny.
7 Zlatem byla pokryta rovněž hlavní loď - její stropní trámy, stěny, prahy dveří i vlastní chrámové dveře. Chrámové zdi navíc zdobily rytiny cherubů.
8 Velevatyně, kterou vybudoval uvnitř chrámu, měřila na délku i na šířku deset metrů, a zabírala tedy šířku celého chrámu. Na pokrytí jejích vnitřních zdí se spotřebovalo dvacet tun toho nejčistšího zlata.
9 Zlaté hřeby, které se při stavbě používaly, vážily více než půl kilogramu zlata a zlatem byly obloženy dokonce i horní místnosti přiléhající k chrámu.
10 Pro velesvatyni nechal Šalomoun zhotovit dva cheruby potažené ryzím zlatem.
11-13 Rozpětí křídel obou cherubů bylo deset metrů. Každé z křídel měřilo dva a půl metru a zatímco vnější křídla se dotýkala chrámových zdí, stejně dlouhá vnitřní křídla se dotýkala navzájem. Oba cherubové stáli vedle sebe obráceni tváří směrem k hlavní chrámové lodi.
14 Dále nechal Šalomoun zhotovit oponu z modré, fialové a červené látky a jemného bílého plátna s vyšitými ornamenty v podobě cherubů.
15 Před vchodem do chrámu dal vztyčit dva pilíře, z nichž každý měřil sedmnáct a půl metru a na vrcholu byl zakončen dva a půl metru vysokou hlavicí.
16 Hlavici každého z pilířů zdobily navzájem propletené řetězy, na kterých viselo sto bronzových granátových jablek.
17 Hotové pilíře nechal Šalomoun postavit před chrám a dal jim jména. Jižní sloup nazval Jakín a severní Bóaz.
© 2018 ERF Medien