Nápověda

Slovo na cestu

Chizkijáš očišťuje chrám

1 Chizkijáš se stal králem ve svých pětadvaceti letech a vládl v Jeruzalémě celkem dvacet devět let. Jeho matkou byla Zekarjášova dcera Abija.
2 Po vzoru svého předka, krále Davida, jednal Chizkijáš zcela v souladu s Hospodinovou vůlí.
3 Už v prvním měsíci své vlády, sotva nastoupil na trůn, opět otevřel vstupní dveře Hospodinova chrámu a nechal je opravit.
4 Potom na východním nádvoří chrámu nechal nastoupit kněze a lévijce
5 a promluvil k nim: "Dobře mne poslouchejte, lévijci! Je načase obnovit pravou bohoslužbu a vyčistit chrám Hospodina, Boha našich předků. Proto se nejprve sami zbavte všeho, co by mohlo stát mezi vámi a Bohem, a potom odstraňte z chrámu všechno, co tam nepatří.
6 Naši předkové Hospodina zradili a jednali v rozporu s jeho vůlí. Opustili ho a lhostejně se obrátili zády také k jeho chrámu.
7 Uzavřeli vstup do chrámu a nechali vyhasnout plameny kahanů. Nespalovali pro Boha Izraele ve svatyni vonné kadidlo a nepřinášeli mu žádné oběti.
8 Proto, jak sami dobře víte, Hospodin dopustil, aby se důsledky provinění obyvatel Judska a Izraele obrátily proti nim, a učinil je odstrašujícím příkladem a terčem posměchu ostatním národům.
9 To byl důvod, proč naši předkové umírali v boji zbraněmi nepřátel a naše ženy a děti byly odvlečeny do zajetí.
10 Nyní jsem se ale rozhodl obnovit a napravit náš vztah s Hospodinem, Bohem Izraele, aby jeho rozhořčení pominulo.
11 Proto již neztrácejte čas a buďte ve svých povinnostech důslední, neboť právě vás Hospodin pověřil, abyste mu sloužili a přinášeli oběti."
12 Na královu výzvu se svěřených úkolů chopili tito lévijci: Amasajův syn Machat a Azarjášův syn Jóel z rodu Kehatovců, Abdíův syn Kíš a Jehalelelův syn Azarjáš z rodu Meraríovců, Zimův syn Jóach a Jóachův syn Eden z rodu Geršónovců,
13 Šimrí a Jeíel z rodu Elísáfanovců, Zekarjáš a Matanjáš z rodu Asafovců,
14 Jechíel a Šimeí z rodu Hémanovců, Šemajáš a Uzíel z rodu Jedútúnovců.
15 Tito lévijci svolali ostatní chrámové služebníky, a když všichni společně podstoupili očistný obřad, pustili se podle zákonných předpisů do očišťování Hospodinova chrámu, jak jim nařídil král.
16 Kněží vstoupili do Hospodinovy svatyně a vynesli na chrámové nádvoří všechno, co do chrámu nepatřilo. Tam od nich donesené předměty převzali lévijci a všechno nepatřičné vyhodili na smetiště do Kidrónského údolí.
17 Pracovali od prvního dne prvního měsíce a za osm dní dali do pořádku nádvoří a sloupové průčelí chrámu. Dalších osm dní pak očišťovali samotný Hospodinův chrám, takže skončili s prací šestnáctého dne v prvním měsíci.
18 Poté předstoupili před krále Chizkijáše a hlásili mu splnění úkolů: "Dokončili jsme očistu celého Hospodinova chrámu včetně oltáře a jeho příslušenství, také stolů na posvátný chléb i veškerého obětního nádobí.
19 Připravili a očistili jsme rovněž všechny předměty, které dal z chrámu odstranit král Achaz, když se v době své vlády od Hospodina odvrátil. Všechny tyto předměty jsou nyní zpět u Hospodinova oltáře."
20 Na druhý den časně zrána shromáždil král Chizkijáš představitele Jeruzaléma a společně vstoupili do Hospodinova chrámu.
21 Jako oběť za provinění královského rodu, nepravosti obyvatel Judska a k opětovnému posvěcení chrámu s sebou přivedli sedm býčků, sedm beranů, sedm jehňat a sedm kozlů. Král pak nařídil kněžím z Áronova rodu, aby do plamenů na Hospodinově oltáři vložili zápalnou oběť.
22 Kněží tedy postupně poráželi nejprve býčky, potom berany a jehňata a kropili krví směrem k oltáři.
23 Nakonec kněží přivedli před krále a všechny shromážděné Izraelce obětní kozly, aby sloužili jako oběť za hřích, a vkládáním rukou vyjádřili souhlas s předkládanou obětí.
24 Kněží pak kozly porazili a přinesli jejich krev na oltář jako oběť za viny celého Izraele, jak jim nařídil král.
25-26 Chizkijáš také podle pokynů, které dal Hospodin prostřednictvím proroků Gáda a Nátana již králi Davidovi, rozestavěl v chrámu lévijské hudebníky. Dal jim činely, harfy a citary, které nechal zhotovit sám král David, a vedle nich postavil kněze s pozouny.
27 Jakmile Chizkijáš dal pokyn k zahájení obětního obřadu, spustili také chrámoví zpěváci za doprovodu trubek a hudebních nástrojů izraelského krále Davida.
28 Zpěváci zpívali a hudebníci hráli po celou dobu obětování, zatímco všichni shromáždění se Hospodinu hluboce klaněli a chválili ho.
29 Když obřad skončil, král a všichni přítomní opět poklekli a vzdali Bohu čest.
30 Král Chizkijáš a ostatní představitelé národa potom nařídili lévijcům, aby Hospodina oslavovali písněmi krále Davida a proroka Asafa. Lévijci uposlechli a s radostným nadšením a hlubokou úctou zpívali na Hospodinovu počest.
31 Nato Chizkijáš pronesl ke všem shromážděným tuto výzvu: "Nyní jste se opět odevzdali Hospodinu, a proto mu na důkaz vděčnosti přineste do chrámu své obětní dary." Izraelci jeho výzvu ochotně uposlechli a mnoho jich dobrovolně a ochotně darovalo Hospodinu svou oběť.
32 Celkem lidé darovali Hospodinu k obětování na oltářním ohni sedmdesát kusů skotu, sto beranů a dvě stě jehňat.
33 Dalších šest set býků a tři tisíce ovcí a koz přivedli do chrámu jako své obětní dary z vděčnosti.
34 Protože však do úřadu nebyl zasvěcen dostatek kněží, nestačili sami tolik obětních zvířat stahovat z kůže. Lévijci si při očišťovacích obřadech počínali pohotověji, a tak kněžím v jejich povinnostech pomáhali, dokud společně neobětovali poslední zvíře.
35 Do plamenů na oltářním ohni bylo vloženo velké množství zápalných obětí, konaly se úlitby vína a Bohu byly rovněž předloženy oběti na výraz touhy po smíření. Toho dne Izraelci důstojně obnovili bohoslužby v Hospodinově chrámu.
36 Král Chizkijáš i všichni lidé měli obrovskou radost ze slavnosti, kterou jim Bůh dal prožít; všechno totiž proběhlo překvapivě hladce a spontánně.
© 2018 ERF Medien