Nápověda

Slovo na cestu

Achaz je ohrožován Izraelem i Aramejci

1-2 Král Achaz usedl na trůn ve svých dvaceti letech a vládl v Jeruzalémě celkem šestnáct let. Na rozdíl od svého předchůdce krále Davida však nerespektoval Hospodinovu vůli a namísto toho jednal po vzoru izraelských králů a podporoval ve svém království uctívání model.
3 Pálil pro falešné bohy kadidlo v Údolí Hinómova syna a podobně jako národy, které Hospodin vyhnal, když přivedl Izraelce do zaslíbené země, obětoval Achaz v ohni dokonce své vlastní syny!
4 Uctíval falešné bohy ve svatyních na všech pahorcích a pod každým posvátným stromem, přinášel jim oběti a pálil na jejich počest vonné kadidlo.
5 Hospodin proto dopustil, aby na krále Achaza zaútočili Aramejci a přemohli ho. Po vítězném boji odvlekli Aramejci mnoho obyvatel Judska do vyhnanství v Damašku.
6 Protože Judejci opustili Hospodina, Boha svých předků, napadl Judsko také izraelský král, Remaljášův syn Pekach, a za jediný den připravil o život sto dvacet tisíc judských bojovníků.
7 Efrajimský válečník Zikrí zabil v tomto boji také králova syna Maasejáše, správce královského paláce Azríkama a králova zástupce Elkánu.
8 Navíc Izraelci zajali v Judsku dvě stě tisíc žen a dětí a odnesli si do Samaří též bohatou válečnou kořist.

Prorok Odéd osvobozuje judské zajatce

9 Sotva se však izraelská armáda přiblížila k Samaří, vyšel jim naproti prorok Odéd a volal: "Hospodin, Bůh vašich předků, se rozhněval na Judejce, a proto vám pomohl nad nimi zvítězit. Vy jste však svou převahu zneužili a s neslýchanou krutostí jste zmařili mnoho lidských životů.
10 A jako by ani to nestačilo, rozhodli jste se navíc učinit z obyvatel Judska své otroky. Myslíte si snad, že s tak bezohledným jednáním může Hospodin, váš Bůh, souhlasit?
11 Poslechněte mou radu a pošlete své zajaté bratry domů, protože jste svým jednáním probudili Hospodinovo rozhořčení."
12 Když Odéd domluvil, připojili se k němu čtyři izraelští velitelé - Jóchananův syn Azarjáš, Mešilemótův syn Berekjáš, Šalúmův syn Jechizkijáš a Chadlajův syn Amasa - a všem příchozím bojovníkům rozkázali:
13 "Žádný z judských zajatců sem nesmí! Nebo snad chcete dál provokovat Hospodina a zvyšovat míru našeho provinění? Vždyť už nyní jsme toho napáchali víc než dost a popouzíme Hospodina k spravedlivému hněvu."
14 Vojáci tedy uposlechli a svěřili své zajatce i veškerou kořist, kterou si z Judska přinesli, velitelům a ostatnímu lidu.
15 Čtyři jmenovaní muži se pak zajatců ujali a z válečné kořisti poskytli šaty všem, kdo je potřebovali. Kromě oděvů a obuvi jim pak dali jídlo a pití a ošetřili zraněné. Nakonec všechny zesláblé posadili na osly a doprovodili zajatce do Jericha (kterému se také říkalo Palmové město). Teprve potom se Izraelci vrátili do Samaří.

Achaz žádá Asyřany o pomoc

16-18 Za nějaký čas Judsko opět napadli Edómci a odvlekli ze země mnoho zajatců. Současně však proti Judsku zaútočili Pelištejci a dobyli několik měst. V podhůří na západě ale také na jihu Judska Pelištejci obsadili a osídlili Bét-šemeš, Ajalón a Gederót a dále Sóko, Timnu a Gimzo s vesnicemi v jejich okolí. Judský král Achaz proto vypravil posly ke králi Asýrie a požádal ho o pomoc.
19 Hospodin však dopouštěl na Judsko takové pohromy právě kvůli jeho králi Achazovi, který panoval jako skutečný tyran a o Hospodinovu vůli se nezajímal.
20 Asyrský král Tiglat-pileser sice se svým vojskem přitáhl, ale namísto pomoci způsobil Judejcům jen další problémy.
21 Achaz tehdy vzal veškeré zlato z Hospodinova chrámu, královského paláce i z majetku čelních představitelů lidu a věnoval je asyrskému králi; avšak ani to mu nepomohlo.
22 Navzdory těmto těžkým okolnostem se Achaz k Hospodinu neobrátil a nadále si žil podle svého jako předtím.
23 Začal dokonce přinášet oběti damašským bohům, protože se domníval, že pomohli aramejským králům, aby nad ním zvítězili. Doufal, že si tyto falešné bohy svými oběťmi nakloní a oni pak pomohou také jemu. Uctívání falešných bohů však naopak jen dovršilo jeho pád i zkázu Izraele.
24-25 Achaz bezostyšně sebral posvátné chrámové nádoby, nechal osekat vnitřní zlaté ozdoby a všechny vchody chrámu zabednil. Na jeruzalémských nárožích vystavěl oltáře falešným bohům, aby na nich lidé mohli podle libosti obětovat. Modloslužbu zavlekl rovněž do všech judských měst, kde vybudoval posvátná návrší a lid na nich pálil kadidlo falešným božstvům. Svým jednáním Achab těžce urážel Hospodina, Boha svých předků.
26 Ostatní události z doby Achazovy vlády a veškeré jeho počínání od začátku do konce zaznamenává kronika judských a izraelských králů.
27 Když král Achaz zemřel, pochovali ho v Jeruzalémě, ale jeho ostatky neuložili do hrobky k ostatním izraelským králům. Uprázdněné místo na královském trůnu po něm zaujal jeho syn Chizkijáš.
© 2018 ERF Medien