Nápověda

Slovo na cestu

Mladičký Jóaš se stává králem

1 Po šesti letech čekání se kněz Jójada rozhodl zasáhnout. Zavolal si velitele oddílů Jerochámova syna Azarjáše, Jóchananova syna Jišmáela, Óbedova syna Azarjáše, Adajášova syna Maasejáše a Zikrího syna Elíšafata a společně se dohodli, jak budou dál postupovat.
2 Velitelé se potom vypravili do všech judských měst a povolali odtud lévijce a představitele izraelských rodů. Jakmile všichni přišli do Jeruzaléma,
3 shromáždili se v Božím chrámu, kde jim Jójada představil Jóaše a slavnostně prohlásil: "Toto je králův syn a bude nám vládnout, neboť Hospodin zaslíbil, že na trůn vždy usedne potomek z Davidova rodu." Všichni přítomní ho vyslechli a jednohlasně vyjádřili novému králi svou podporu. Nato jim Jójada řekl:
4-5 "Mám pro vás úkol. V den sobotního odpočinku budou tři oddíly kněží a lévijců vykonávat svou službu na těchto místech: třetina z vás zůstane v Hospodinově chrámu, třetina v královském paláci a poslední třetina bude držet stráž u Základové brány. Všichni ostatní Izraelci zůstanou na nádvořích kolem Hospodinova chrámu.
6 Kromě k tomu určených kněží a lévijců, kteří zde budou konat svou službu, musí všichni ostatní respektovat Hospodinovo nařízení a nesmí vstoupit do Hospodinova chrámu.
7 Lévijci se zbraní v ruce obstoupí krále a zabijí každého, kdo by pronikl do chrámu. Zůstaňte králi nablízku, ať půjde kamkoliv."
8 Lévijci i ostatní shromáždění Judejci udělali všechno, co jim kněz Jójada nařídil. Každý z nich v sobotu shromáždil své muže bez ohledu na to, zda byli ve službě nebo měli volno, jak si Jójada přál.
9 Kněz Jójada vydal velitelům kopí a štíty včetně těch, které kdysi patřily králi Davidovi a nyní byly uloženy v Božím chrámu.
10 Potom rozestavěl strážce se zbraněmi v rukou kolem oltáře a nařídil jim, ať po celé délce obstoupí chrám, aby mohli krále chránit ze všech stran.
11 Nato Jójada a jeho synové přivedli králova syna a vložili mu na hlavu korunu. Potom mu předali znění Hospodinovy smlouvy a prohlásili ho králem. Když ho pak pomazali posvátným olejem, lidé provolávali: "Ať žije král!"
12 Jakmile Atalja zaslechla provolávání lidu, který se shromáždil, aby přivítal nového krále, zamířila do Hospodinova chrámu.
13 Tam spatřila krále, jak stojí na svém místě nedaleko vchodu. Kolem něj stáli velitelé a trubači a všichni lidé okolo se pod vedením chrámových zpěváků a hudebníků radovali a radostně provolávali. Když to Atalja uviděla, na výraz zděšení roztrhla své roucho a zvolala: "Zrada! Zrada!"
14 Nato kněz Jójada poručil velitelům oddílů, aby Atalju obstoupili a vyvedli ji ven z chrámu. Rovněž jim nařídil, aby popravili každého, kdo by se k ní přidal. Jójada totiž nechtěl, aby Atalju připravili o život přímo v Hospodinově chrámu.
15 Velitelé se jí tedy chopili, odvedli ji ke Koňské bráně u královského paláce a tam ji popravili.
16 Potom kněz Jójada zavázal sebe, krále i všechen lid přísahou, že budou následovat výhradně Hospodina.
17 Všichni lidé se pak vypravili k chrámu falešného boha Baala a společně ho rozbořili. Rozmetali oltáře a napodobeniny falešných bohů na kusy a přímo před oltáři usmrtili Baalova kněze Matána.
18 Potom kněz Jójada dosadil do Hospodinova chrámu služby lévijských kněží a rozdělil je podle jejich rodů, jak kdysi určil král David. Ti pak s radostí a zpěvem plnili Davidova nařízení a předkládali Hospodinu na oltář oběti podle předpisů v Mojžíšově zákoně.
19 Kromě toho postavil Jójada ke vchodu do Hospodinova chrámu strážce a nařídil jim, aby nevpouštěli dovnitř nikoho, kdo není způsobilý předstoupit před Hospodina.
20 Nakonec společně s veliteli oddílů, váženými a vlivnými občany a všemi ostatními lidmi odvedl Jójada krále z Hospodinova chrámu do královského paláce. Vstoupili dovnitř Horní bránou strážců, a když krále posadili na vladařský trůn,
21 všichni lidé v celé zemi zajásali. Ve městě konečně zavládl pokoj, neboť Atalja byla popravena.
© 2018 ERF Medien