Nápověda

Slovo na cestu

Judský král Achazjáš

1 Po Jóramově smrti dosadili obyvatelé Jeruzaléma na trůn jeho nejmladšího syna Achazjáše, protože Arabové při jednom z nájezdů zavraždili všechny starší Jóramovy syny.
2 Achazjáš začal panovat ve svých dvaceti dvou letech a vládl v Jeruzalémě jen jeden rok. Jeho matka Atalja byla vnučkou Omrího.
3-4 Také král Achazjáš podléhal vlivu Achabova rodu a jeho matka jej v tom záměrně podporovala. Stejně jako v případě Achabových potomků bylo i Achazjášovo jednání Hospodinu trnem v oku. Po smrti svého otce se Achazjáš nechal vést rádci krále Achaba, ale jejich rady nakonec způsobily jeho pád.
5 Byli to právě oni, kdo Achazjášovi poradili, aby společně s izraelským králem, Achabovým synem Jóramem, napadli aramejského krále Chazaela a zaútočili na Rámot v Gileádu. Sotva však bitva začala, Aramejci Jórama poranili a
6 on se vrátil do Jizreelu, aby se z utržených ran uzdravil. Když se to dověděl judský král Achazjáš, neváhal a vypravil se do Jizreelu za Jóramem, aby mu vyjádřil svoji podporu.
7 Hospodin však způsobil, že tato cesta za králem Jóramem se stala Achazjášovi osudnou. Když Achazjáš dorazil do Jizreelu, vypravil se společně s Jóramem k Nimšího synu Jehúovi. Avšak dříve, než k němu dorazili, Hospodin Jehúa pověřil, aby s Achabovým rodem nadobro skoncoval.
8 Jehú poslechl, a když plnil svůj úkol, narazil na judské velitele a několik členů Achazjášovy rodiny, kteří byli u krále na návštěvě. Jehú neváhal a všechny je na místě povraždil.
9 Poté svým mužům nařídil, aby se pustili do hledání samotného Achazjáše. Toho zanedlouho našli ukrytého v Samaří. Přivedli ho k Jehúovi a na místě popravili. Byli si však vědomi, že Achazjáš byl synem krále Jóšafata, který věrně a upřímně následoval Hospodinovu vůli, a proto Achazjášovo tělo pohřbili. Po jeho smrti se v Achazjášově rodu nenašel žádný vhodný následník trůnu.

Ataljino kralování

10 Když se Atalja dozvěděla, že její syn Achazjáš je mrtev, rozhodla se vyhladit veškeré královské potomky z Judova rodu.
11 Achazjášova sestra, královská dcera Jóšabat, však odvedla Jóaše, jednoho z Achazjášových synů, jimž hrozila smrt, a spolu s jeho chůvou je ukryla do ložnice. Protože Achazjášova sestra, Jóramova dcera Jóšabat, byla manželkou kněze Jójady, ukryla později Achazjášova syna v Hospodinově chrámu, aby ho Atalja nemohla zabít.
12 Jóaš a jeho chůva se pak celých šest let skrývali v Božím chrámu. Vládu v zemi mezitím uchvátila Atalja.
© 2018 ERF Medien