Nápověda

Slovo na cestu

Jóramova bezbožná vláda

1 Když Jóšafat zemřel, uložili ho k jeho předkům v části Jeruzaléma, které se říká Davidovo město, a následníkem trůnu se stal jeho syn Jóram.
2 Kromě Jórama měl izraelský král Jóšafat ještě další syny: Azarjáše, Jechíela, Zekarjáše, Azarjáše, Míkaela a Šefatjáše.
3 Jejich otec je všechny bohatě obdaroval stříbrem, zlatem a jinými cennostmi a každému svěřil některé z opevněných judských měst. Královskou korunu však předal Jóramovi, protože byl prvorozeným synem.
4 Když ale Jóram své postavení v čele království upevnil, dal vyvraždit všechny své bratry a s nimi několik izraelských velitelů.
5 Jóram se ujal vlády ve svých dvaatřiceti letech a panoval v Jeruzalémě osm let.
6 Jednal však stejně zle jako králové severního Izraele a zejména následoval příklad rodu krále Achaba, protože si vzal za manželku Achabovu dceru. Jóramovo jednání bylo Hospodinu trnem v oku,
7 avšak kvůli smlouvě, kterou uzavřel s jeho předchůdcem Davidem, nedal Hospodin jeho rod vyhladit, neboť Davidovi slíbil, že jeho rodová linie nikdy nezanikne.
8 V době Jóramovy vlády vyhlásili obyvatelé Edómu nezávislost, odtrhli se od Judska a zvolili si vlastního krále.
9 Jóram proto ihned zamířil do Edómu spolu se svými veliteli v čele armády vyzbrojené válečnými vozy. Edómci je sice v noci obklíčili, ale Jóramovi se i s veliteli oddílů válečných vozů podařilo probít a uniknout.
10 Edóm však svoji samostatnost uhájil a Judsku již nikdy nepodléhal. Ve stejnou dobu se od Judska oddělila také Libna. To všechno Judsko postihlo, protože Jóram nerespektoval Hospodina, Boha svých předků.
11 Jóram budoval na pahorcích posvátná návrší k uctívání falešných bohů a sváděl tak obyvatele Jeruzaléma a Judska na scestí.
12 Proto jednoho dne Jóram obdržel od proroka Elijáše dopis, ve kterém stálo: "Hospodin, Bůh tvého otce Davida, ti vzkazuje: Nejednal jsi jako tvůj otec Jóšafat ani jako jeho předchůdce, judský král Ása.
13 Namísto toho ses mi zpronevěřil jako izraelští králové a svedl jsi k uctívání falešných bohů také ostatní Judejce a obyvatele Jeruzaléma. Zachoval ses podobně jako rod krále Achaba a dokonce jsi připravil o život své vlastní bratry, příslušníky rodu tvého otce, kteří tě v mnohém předčili.
14 Proto nyní já sám, Hospodin, tě tvrdě potrestám. Tvůj lid, tvé syny i manželky a všechno, co je tvé, postihne velké neštěstí.
15 Také ty sám těžce onemocníš vleklou chorobou vnitřností, které ti nakonec v důsledku nemoci vyhřeznou."
16 Netrvalo dlouho a Hospodin způsobil, že Jórama napadli Pelištejci a Arabové, kteří sousedili s Kúšijci.
17 Protivníci společně napadli Judsko, odnesli ze země všechny cennosti, na které v královském paláci narazili, a odvlekli také Jóramovy syny a manželky. Kromě nejmladšího Achazjáše nezůstal králi ani jediný syn.
18 Když bylo po všem, Hospodin Jórama zasáhl nevyléčitelnou nemocí střev.
19 Jeho choroba se neustále zhoršovala a do dvou let král za strašných bolestí zemřel. Po jeho smrti však lidé nepálili na jeho památku vonné látky, jako to dělali při pohřbu jeho otce.
20 Jóram byl králem Judska od svých dvaatřiceti let a vládl v Jeruzalémě celkem osm let. Když zemřel, lidé ho nelitovali a přestože ho pohřbili v části Jeruzaléma, které se říká Davidovo město, neuložili ho do královských hrobů.
© 2018 ERF Medien