Nápověda

Slovo na cestu

Přípravy na stavbu chrámu

1 Šalomoun se rozhodl vybudovat chrám pro Hospodina a královský palác pro sebe. Povolal sedmdesát tisíc nosičů, osmdesát tisíc kameníků, kteří lámali kámen přímo v horách, a tři tisíce šest set předáků, kteří dohlíželi na zdárný průběh prací.
2 Dále Šalomoun nechal doručit týrskému králi Chíramovi následující poselství: "Pošli mi cedrové trámy, jaké jsi posílal mému otci Davidovi, aby si z nich vybudoval palác.
3 Chystám se vystavět chrám pro Hospodina, svého Boha, a zasvětit mu ho, aby v něm bylo možné na jeho počest pálit vonné kadidlo, pravidelně mu předkládat posvěcený chléb a vkládat oběti do ohně na oltáři každé ráno i večer, o sobotách ale také vždy na začátku nového měsíce a během veškerých svátků, které Hospodin, náš Bůh, natrvalo stanovil pro celý Izrael.
4 Chrám, který hodlám vybudovat, bude velkolepý, protože náš Bůh vysoko přesahuje všechny ostatní bohy.
5 Dokáže ale vůbec někdo vystavět pro Boha nějaký chrám, když ho neobsáhnou dokonce ani nekonečná nebesa? Jak bych si tedy já mohl troufat postavit chrám pro takového Boha? Dům, který hodlám vybudovat, je pouze místem, kde se Bohu přinášejí oběti.
6 Proto mi pošli skutečného mistra, který umí pracovat se zlatem a stříbrem, s bronzem i železem, s látkami fialovými, červenými i modrými, a který též ovládá uměleckou řezbu. Chci, aby v Judsku a v Jeruzalémě pracoval s ostatními zručnými řemeslníky, které najal můj otec David.
7-8 Tvoji lidé jsou vyhlášenými dřevorubci, a proto dej ke mně dopravit také cedrové, cypřišové a santalové dřevo z Libanónu. Moji lidé budou tvým pracovníkům pomáhat shromažďovat dostatečně velké množství řeziva, protože chrám, který postavím, musí být velkolepý a nádherný.
9 Já tvým služebníkům, kteří pro mne budou kácet dřevo, postupně dodám čtyřicet čtyři tisíc hektolitrů namleté pšenice, stejné množství ječmene a k tomu čtyři tisíce čtyři sta hektolitrů vína a stejný objem olivového oleje."
10 Týrský král Chíram napsal Šalomounovi následující odpověď: "Protože Hospodin miluje svůj národ, postavil tě do jeho čela jako krále."
11 Dále Chíram pokračoval slovy: "Hospodin, Bůh Izraele, který stvořil nebe i zemi, je nanejvýš hoden chvály! Vždyť dal králi Davidovi moudrého syna nadaného inteligencí a rozvahou, který nyní vybuduje Hospodinu chrám a sobě vystaví palác.
12-13 Posílám ti velmi zručného muže jménem Chíram, jehož matka pocházela z Danu a otec byl občanem Týru. Chíram se naučil zacházet se zlatem i stříbrem, bronzem a železem, ale dokáže také opracovávat dřevo a kámen, umě pracuje s látkami fialovými, červenými, modrými i s bílým plátnem. Navíc umí vyřezat jakýkoliv motiv, který mu poručíš. Bude spolupracovat s tvými řemeslníky i s těmi, které již dříve najal tvůj otec David, můj přítel.
14-15 Začni tedy zásobovat mé služebníky pšenicí, ječmenem, olejem a vínem, jak jsi slíbil, a my pro tebe nakácíme tolik libanónského dřeva, kolik potřebuješ. Svázané do vorů je pak po moři dopravíme až do Jafy, odkud si je dopravíš do Jeruzaléma."
16 Ačkoliv král David již dříve provedl sčítání lidu, Šalomoun dal ještě spočítat všechny cizince v Izraeli. Bylo jich celkem sto padesát tři tisíce šest set.
17 Sedmdesát tisíc z nich zaměstnal jako nosiče, osmdesát tisíc určil k lámání kamene v horách a zbylým třem tisícům šesti stům mužů dal za úkol dohlížet na pracovní nasazení ostatních.
© 2018 ERF Medien