Nápověda

Slovo na cestu

Prorok Jehú kárá Jóšafata za jeho spojenectví s Achabem

1 Judský král Jóšafat bezpečně vyvázl a vrátil se do svého paláce v Jeruzalémě.
2 Ihned po příjezdu k němu přišel Chananího syn, prorok Jehú, a napomenul ho: "Hospodin se na tebe velmi hněvá, protože jsi pomáhal ničemníkům a spolčil ses s těmi, kdo ho nenávidí.
3 Přesto však nezapomněl, že jsi vykonal mnoho dobrého, neboť jsi dal v celé zemi vymýtit posvátné sloupy bohyně Ašéry a s opravdovostí jsi uplatňoval jeho vůli."

Jóšafat ustanovuje v zemi soudce

4 Přestože Jóšafat sídlil v Jeruzalémě, často cestoval po celé zemi od Beer-šeby na jihu až k Efrajimskému pohoří na severu a povzbuzoval obyvatele, aby důvěřovali Hospodinu, Bohu svých předků.
5-6 V každém z opevněných měst v celém Judsku navíc ustanovil soudce a nařídil jim: "Pečlivě zvažujte své soudy, protože nejednáte z pověření lidí ale samotného Hospodina. On sám povede všechna vaše rozhodnutí.
7 Plně Hospodina respektujte a vykonávejte svou práci čestně, neboť Hospodin, náš Bůh, nestrpí žádnou nespravedlnost, upřednostňování ani úplatky."
8 Rovněž v Jeruzalémě ustanovil Jóšafat několik lévijců, kněží a představitelů izraelských rodů, aby dohlíželi na dodržování Hospodinova zákona a řešili spory mezi obyvateli města.
9 Také těmto soudcům král nařídil: "Vykonávejte svůj úřad věrně a ze vší rozhodností stůjte na Hospodinově straně.
10 Ať už k vám obyvatelé kteréhokoliv města přijdou s jakýmkoliv případem - zabitím, porušením zákona, přikázání nebo výnosů a nařízení - varujte je, aby se nestavěli proti Hospodinu, jinak vám všem dá pocítit své rozhořčení. Jednejte podle toho a nikdo vám nebude moci nic vytknout.
11 V případech, které se týkají náboženství, bude mít rozhodující slovo velekněz Amarjáš a v ostatních sporech občanského nebo státního rázu bude za konečné rozhodnutí zodpovědný vedoucí představitel Judova rodu, Jišmaelův syn Zebadjáš. V plnění vašich povinností vám budou pomáhat ostatní lévijci. Jednejte tedy odvážně a pamatujte, že Hospodin stojí na straně těch, kdo zastávají právo."
© 2018 ERF Medien