Nápověda

Slovo na cestu

Jóšafatovy náboženské reformy

1 Ásovým nástupcem se stal jeho syn Jóšafat, který za svého panování posílil obranyschopnost Judska vůči Izraeli.
2 Rozmístil své vojenské oddíly ve všech opevněných judských městech i na venkově a také ve městech, která obsadil jeho otec Ása na území Efrajimovců.
3-4 Jóšafat se těšil Hospodinově přízni, protože v prvních letech své vlády jednal stejně jako král David, jeho předchůdce. Nehledal pomoc u falešných pohanských bohů, ale ptal se na vůli Boha svých předků a na rozdíl od ostatních Izraelců se jeho radami také řídil.
5 Hospodin proto upevnil jeho postavení v čele království a Jóšafat díky darům a poctám svých poddaných brzy nabyl velké bohatství a vážnost.
6 Upřímně jednal podle Hospodinovy vůle a navíc odstranil z Judska všechna pohanská posvátná místa na pahorcích a zničil veškeré posvátné sloupy bohyně Ašéry.
7-9 Když byl Jóšafat třetím rokem v čele země, pověřil pět svých správců, aby seznamovali obyvatele judských měst s Hospodinovým zákonem. Správcové Ben-chajil, Obadjáš, Zekarjáš, Netaneel a Míkajáš si tedy vzali Knihu Hospodinova zákona, postupně navštěvovali judská města a vyučovali jejich obyvatele. Na cestách je doprovázeli lévijci Šemajáš, Netanjáš, Zebadjáš, Asáel, Šemiramót, Jónatan, Adónijáš, Tobijáš a Tób-adónijáš a chodili s nimi také kněží Elíšáma a Jóram.
10 Všechny okolní národy se obávaly Hospodinovy moci, a proto žádný z nich nijak Judsko neohrožoval.
11 Pelištejci dokonce přinášeli Jóšafatovi jako daň své dary a stříbro. Arabové mu věnovali sedm tisíc sedm set beranů a stejně početné stádo kozlů.
12-13 Jóšafatova moc tak ještě více vzrůstala. Vybudoval v Judsku další opevněná města a také města, ve kterých uchovával ohromné množství rozmanitých zásob. Navíc měl v Jeruzalémě armádu zkušených a odvážných bojovníků.
14 V čele judských oddílů stáli tito velitelé: Adna vedl oddíly tří set tisíc vojáků,
15 Jóchanan měl vojsko dvou set osmdesáti tisíc mužů
16 a Zikrího syn Amasjáš, který sloužil Hospodinu jako dobrovolník, velel armádě dvou set tisíc bojovníků.
17 V čele vojáků z rodu Benjamínovců pak stál odvážný bojovník Eljáda, který velel oddílům dvou set tisíc mužů vyzbrojených luky a štíty,
18 a velitel Józabad s armádou sto osmdesáti tisíc ozbrojených mužů.
19 Vyjmenovaní muži podléhali králi přímo v Jeruzalémě. V opevněných městech po celém Judsku král rozmístil silné vojenské posádky.
© 2018 ERF Medien