Nápověda

Slovo na cestu

Poslední roky Ásovy vlády

1 V třicátém šestém roce Ásovy vlády vtrhl do Judska izraelský král Baeša. Při jednom ze svých útoků obsadil Rámu a začal z ní budovat pevnost, aby judskému králi Ásovi odřízl spojení a znemožnil jakýkoliv pohyb.
2 Ása tehdy vzal stříbro a zlato z pokladu Hospodinova chrámu i svého královského paláce a poslal je do Damašku aramejskému králi Ben-hadadovi s tímto vzkazem:
3 "Smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli naši otcové, se vztahuje i na nás, jejich následníky. Posílám ti proto darem stříbro a zlato a chci tě požádat, abys na oplátku zrušil svou smlouvu s izraelským králem Baešou. Pak mě jistě přestane obléhat a odtáhne."
4 Ben-hadad s návrhem krále Ásy souhlasil a poručil velitelům svých vojsk, aby zaútočili na izraelská města. Ti ho uposlechli a dobyli Ijón, Dan, Ábel-majim a také veškerá města se zásobami na území Neftalího rodu.
5 Jakmile se tato zpráva donesla izraelskému králi Baešovi zastavil veškeré práce a přestavbu Rámy ukončil.
6 Nato král Ása shromáždil všechny obyvatele Judska, aby odnosili z Rámy kameny a dřevo, které Baeša používal na stavbu, a nechal z nich opevnit Gebu a Mispu.
7 Ve stejnou dobu navštívil judského krále Ásu prorok Chananí a napomenul ho: "Protože ses namísto na Hospodina, svého Boha, spoléhal na pomoc aramejského krále, nepomůže ti z problémů ani sebevětší vojenská síla.
8 Vzpomeň si na dobu, kdy proti tobě vytáhla obrovská armáda Kúšijců a Lúbijců. Protože ses tenkrát spoléhal na Hospodina, pomohl ti nad nimi zvítězit.
9 Hospodin pozorně sleduje celý svět a upevňuje postavení těch, kdo mu zůstávají věrní. Ty ses však zachoval, jako kdybys přišel o rozum, a proto nyní tvé království bude stíhat válka za válkou."
10 Toto proroctví krále Ásu natolik rozhněvalo, že dal proroka bez váhání vsadit do vězení a navíc krutě potrestal ještě mnoho dalších lidí.
11 Události z doby vlády krále Ásy od začátku do konce popisuje kronika judských a izraelských králů.
12 Když stál Ása v čele země třicátý devátý rok, postihla ho těžká choroba nohou. Ačkoliv jeho nemoc byla skutečně závažná, ani tentokrát neprosil o pomoc Hospodina, ale dal si jen zavolat lékaře.
13 Za dva roky, v jedenačtyřicátém roce své vlády, král Ása zemřel.
14 Pohřbili ho do skalního hrobu, který si dal pro sebe vytesat v části Jeruzaléma, které se říkalo Davidovo město. Na smrtelném loži ošetřili jeho ostatky rozličnými balzámy a vonnými mastmi a na jeho počest zapálili obrovskou hranici.
© 2018 ERF Medien