Nápověda

Slovo na cestu

Ásova reforma

1-2 Jednoho dne oslovil Boží duch Ódedova syna Azarjáše a poslal ho ke králi Ásovi s tímto vzkazem: "Slyš, králi Áso, i vy, Judejci a Benjamínovci! Zůstanete-li Hospodinu věrni, bude také on stát při vás. Dá vám poznat svoji vůli, když o to budete opravdu stát. Obrátíte-li se však k němu zády, také on vás opustí.
3 Izraelci dlouho žili bez pravého Boha, bez věrného kněze, který by je učil, a bez zákona.
4 Kdykoliv však ve svém utrpení žádali Hospodina, Boha Izraele, o pomoc, vždy jim byl nablízku.
5 V těch dobách bylo nebezpečné i cestovat, neboť v celé zemi vládl neobyčejný zmatek.
6 Obyvatelé jednotlivých měst, dokonce i celé národy spolu neustále válčili, protože Bůh na ně dopouštěl různé pohromy.
7 Proto se vzchopte a neztrácejte odvahu! Bůh vás za vaše jednání a věrnost štědře odmění."
8 Slova tohoto proroctví z úst Ódedova syna, proroka Azarjáše, krále Ásu natolik zasáhla, že nechal bez váhání z celého Judska i z území Benjamínovců a také ze všech měst, která kdysi obsadil v Efrajimském pohoří, odstranit odporné napodobeniny falešných bohů. Kromě toho nechal Ása opravit oltář před vchodem do Hospodinova chrámu.
9 Když byl hotov, svolal všechny Judejce a Benjamínovce a také Efrajimovce, Manasesovce a Šimeónovce, kteří se ve velkém počtu přistěhovali ze severu Izraele a usadili se mezi nimi, neboť viděli, že Ásovo království se těší Hospodinově přízni.
10 Přišli do Jeruzaléma ve třetím měsíci patnáctého roku vlády krále Ásy.
11 Téhož dne, kdy dorazili, obětovali Hospodinu ze stád, která v boji ukořistili: sedm set kusů skotu a sedm tisíc ovcí a koz.
12-13 Učinili také závazný slib, že budou upřímně a cele následovat Hospodina, Boha svých předků. Zavázali se, že každého, kdo tento slib poruší a odvrátí se od Hospodina, Boha Izraele, potrestají na životě bez ohledu na věk, postavení či pohlaví provinilce.
14 Nakonec všechna svá rozhodnutí nahlas a za zvuku trubek a polnic slavnostně odpřísáhli.
15 Všichni obyvatelé Judska se ze svého slibu radovali, neboť přísahali skutečně upřímně a vážně. S novým nadšením hledali Boží vůli a Bůh jim odpovídal. Byl jim nablízku a dopřál jejich zemi pokoj ode všech nepřátel.
16 Král Ása také zbavil postavení a výsad královny matky Maaku, protože kdysi nechala zhotovit odporný posvátný sloup pro bohyni Ašéru. Ása dal tento sloup strhnout, rozštípat a spálit v Kidrónském údolí.
17 Ačkoliv Ása neodstranil všechna posvátná místa na vrcholcích kopců, zůstal po celý svůj život plně oddaný Hospodinu.
18 Uložil do Božího chrámu také veškeré zlaté a stříbrné poklady, které Hospodinu zasvětil jeho otec i on sám.
19 Země žila v klidu a míru až do třicátého pátého roku Ásovy vlády.
© 2018 ERF Medien