Nápověda

Slovo na cestu

Judský král Ása

1-2 Ása jednal v souladu s Hospodinovou vůlí a odstranil ze země pohanské oltáře a posvátná návrší na pahorcích. Dal také rozbít posvátné kameny a porazit kůly zasvěcené falešným bohům.
3 Všem obyvatelům Judska nařídil, aby ctili výhradně Hospodina, Boha svých předků, a aby respektovali jeho zákony a příkazy.
4 Odstranil posvátná místa a oltáře k pálení vonného kadila také ze všech judských měst a celá země prožívala období míru a pokoje.
5 Ása využil období pokoje a vybudoval na judském území opevněná města. Hospodin tenkrát dopřál zemi klid a mír a nikdo s Ásou nebojoval.
6 Ása proto vyzval všechny obyvatele Judska, aby se pustili do stavby a obnovy měst a vybudovali kolem nich hradby se strážními věžemi a pevnými branami. "Tato země je stále naše, neboť jsme věrně následovali Hospodina, svého Boha," řekl Ása. "Díky němu nyní žijeme v míru se všemi našimi sousedy." Izraelci se pustili do budování, jak jim Ása nařídil, a celá země vzkvétala.
7 Ása také shromáždil početnou armádu ze samých udatných bojovníků. Jeho vojsko tvořilo tři sta tisíc judských mužů vyzbrojených velkými štíty a oštěpy a dvě stě osmdesát tisíc vojáků z rodu Benjamínovců, kteří bojovali s malými štíty, luky a šípy.
8 Za nějaký čas vytáhl proti Ásovi kúšský vojevůdce Zerach s mnohasettisícovým vojskem a třemi sty válečnými vozy. Vpadl se svým vojskem na judské území a přitáhl až k Maréše.
9-10 Ása bez váhání zmobilizoval své vojsko a postavil se Zerachovi v údolí Sefaty u Maréši. Ve své bezradnosti volal k Hospodinu: "Pane, jenom ty dokážeš pomoci slabému, když se proti němu postaví silný. Pomoz nám Hospodine, náš Bože! Vždyť jsi naše jediná naděje. Stojíme zde, abychom v boji hájili tvé jméno. Ty jediný jsi skutečný Bůh a není nikoho, kdo by tě porazil."
11 Hospodin Ásu vyslyšel a pomohl Judejcům nad Kúšijci zvítězit a zahnat je na bezhlavý útěk.
12 Ása je poté se svým vojskem pronásledoval a pobíjel až ke Geraru. Cestou Izraelci pobili tolik kúšijských vojáků, že ze Zerachovy armády nezbylo téměř nic. Ásovi bojovníci ji s Hospodinovou pomocí úplně rozprášili a navíc si přinesli z boje bohatou kořist.
13 Hospodin provázel Izraelce svou mocí až k vesnicím v okolí Geraru a pomohl jim je dobýt. Izraelci je vyplenili a odnesli si z nich množství kořisti.
14 Kromě toho napadli také sídliště pastevců a odvedli jejich stáda ovcí, koz a velbloudů. Teprve potom se vrátili do Jeruzaléma.
© 2018 ERF Medien