Nápověda

Slovo na cestu

Abijáš vítězí nad Jarobeámem

1 Abijáš nastoupil na judský trůn v osmnáctém roce vlády izraelského krále Jarobeáma.
2 Vládl v Jeruzalémě celkem tři roky. (Jeho matka, dcera Uríela z Gibeje, se jmenovala Maaka.) Také Abijáš pokračoval ve válce proti králi Jarobeámovi.
3 Jednou se proti Jarobeámovi vypravil se čtyřmi sty tisíci muži, ale Jarobeám se mu postavil s vojskem, které čítalo osm set tisíc udatných bojovníků.
4 Setkali se v Efrajimském pohoří a král Abijáš, který stál na hoře Semarajimu, hlasitě zvolal: "Dobře mě poslouchej, Jarobeáme, i vy, ostatní Izraelci!
5 Nevíte snad, že Hospodin, Bůh Izraele, dal své slovo a navěky svěřil izraelský královský trůn Davidovi a jeho potomkům?
6 Tys však, Jarobeáme, zběhls ze služeb svého krále, Davidova syna Šalomouna, a postavil ses proti němu.
7 Shromáždila se kolem tebe banda ničemných zlotřilců a společně jste podrývali autoritu a moc krále Rechabeáma, který byl v té době nezkušený a nedokázal se bránit, protože sotva nastoupil na trůn.
8 A nyní se dokonce chystáte postavit proti celému Hospodinovu království, které svěřil do rukou potomků krále Davida. Vaše vojsko je početné a máte s sebou dokonce zlaté napodobeniny posvátných býčků, které Jarobeám prohlásil za vaše bohy.
9 Vyhnali jste však ze svého středu skutečné Hospodinovy kněze, Áronovy potomky a lévijce. Vybíráte si své vlastní kněze jako ostatní pohanské národy. Knězem vašich falešných bohů se může stát každý, kdo přivede mladého býčka a sedm beranů.
10 My však dál ctíme svého Boha Hospodina a neobrátili jsme se k němu zády. Kněží, kteří u nás slouží Hospodinu, jsou skutečně potomky velekněze Árona a ve službě jim pomáhají k tomu oddělení lévijci.
11 Každé ráno i večer přinášejí Hospodinu pravidelné oběti a pálí pro něj vonné kadidlo. Pokládají na posvěcený stůl ve svatyni předkladný chléb a každý večer rozsvěcují kahánky na zlatém svícnu. Zatímco my věrně respektujeme nařízení Hospodina, našeho Boha, vy jste se od něj odvrátili.
12 Proto Bůh stojí na naší straně, a až jeho kněží dají troubením na polnice povel k boji, povede nás proti vám. Varuji vás, Izraelci, nebojujte proti Hospodinu, Bohu svých předků, protože v boji s ním nezvítězíte!"
13 Jarobeám však mezitím vyslal část svých vojáků, aby obklíčili Abijášovo vojsko zezadu a sevřeli tak judskou armádu ze dvou stran.
14 Když Judejci viděli, že Izraelci se na ně chystají zaútočit zepředu i zezadu, začali volat k Hospodinu o pomoc. Nato kněží zatroubili na polnice a judští bojovníci vydali válečný pokřik.
15 Sotva se ozval jejich ryk, sám Bůh se po boku Abijáše a judského vojska pustil do boje s Izraelci a připravil jim drtivou porážku.
16 Izraelci se dali před judskou armádou na bezhlavý útěk, ale Bůh Judejcům pomohl, aby je dostihli a pobili.
17 Abijáš a jeho bojovníci způsobili v řadách Izraelců velké ztráty a připravili o život pět set tisíc izraelských vojáků.
18 Izraelci byli poraženi, Judejci vybojovali vítězství a jejich království se znovu upevnilo, neboť se plně spoléhali na Hospodina, Boha svých předků.
19 Abijáš pronásledoval Jarobeáma a jeho vojsko až do Bét-elu, Ješány a Efrónu a všechna tato města včetně jejich okolních vesnic obsadil.
20 V průběhu Abijášovy vlády se již Jarobeám nikdy nedostal zpět k moci. Utrpěl porážku od samotného Hospodina a za nějaký čas zemřel.
21 Abijáš naopak ještě více upevnil své mocenské postavení. Postupně si vzal čtrnáct manželek a přivedl s nimi na svět dvacet dva synů a šestnáct dcer.
22 Další události z doby Abijášovy vlády, jeho skutky a rozhodnutí zaznamenává památná kniha proroka Ida.
23 Když za nějaký čas král Abijáš zemřel, pohřbili ho do rodinné hrobky v části Jeruzaléma, které se říkalo Davidovo město. Následníkem trůnu se po něm stal jeho syn Ása, za jehož vády panoval v zemi deset let klid a mír.
© 2018 ERF Medien