Nápověda

Slovo na cestu

Šíšak útočí na Jeruzalém

1 V době, kdy už si král Rechabeám vybudoval stabilní a velmi silné postavení v čele země, přestal respektovat Hospodinův zákon a ostatní Izraelci ho brzy následovali.
2 Hospodin však jejich odpadnutí neponechal bez následků a v pátém roce Rechabeámovy vlády vytáhl proti Jeruzalému egyptský panovník Šíšak.
3 Egypťané přitáhli s dvanácti sty válečnými vozy a šedesáti tisíci jezdci na koních, které následovala nespočetná armáda Lúbijců, Sukejců a Kúšijců.
4 Společně obsadili opevněná města v celém Judsku a přitáhli až k Jeruzalému.
5 Tehdy přišel k Rechabeámovi a k ostatním představitelům Judska, kteří se ze strachu před Šíšakem shromáždili v Jeruzalémě, prorok Šemajáš a jménem Hospodina jim oznámil: "Tak, jako jste opustili vy mne, i já nyní opustím vás a ponechám vás napospas králi Šíšakovi."
6 Když prorok domluvil, všichni vůdcové Izraele včetně krále s pokorou uznali, že Hospodin s nimi naložil spravedlivě.
7 Hospodin viděl, že Izraelci uznali svou chybu, a proto oznámil Šemajášovi: "Protože vůdcové Izraele projevili svou pokoru, nezahubím je, ale již brzy je vysvobodím. Nedopustím, aby Šíšak dobyl Jeruzalém, jak jsem měl v úmyslu.
8 Dovolím mu však, aby si Izraelce podrobil. Chci, aby poznali, co to znamená sloužit mě nebo otročit jiným králům."
9 Krátce nato Šíšak zaútočil na Jeruzalém a odnesl si jako kořist poklady z Hospodinova chrámu i z královského paláce. Vzal všechno včetně zlatých štítů, které dal zhotovit Šalomoun.
10 Král Rechabeám nahradil zlaté štíty bronzovými a svěřil je velitelům stráží, které sloužily u vchodu do královského paláce.
11 Kdykoliv pak král vcházel do Hospodinova chrámu, stráže ho doprovázely a nesly s sebou bronzové štíty. Když král odešel, stráže opět vrátily štíty do zbrojnice.
12 Protože se Rechabeám ze svých chyb skutečně poučil, Hospodin ho ušetřil dalších pohrom a rozhodl se, že ho nezničí, protože Judsko ještě nebylo nadobro zkaženo.

Konec Rechabeámovy vlády

13 Rechabeám nastoupil na královský trůn v Jeruzalémě ve svých jedenačtyřiceti letech. Brzy upevnil svou vládu a celkem stál v čele země sedmnáct let. Vládl v Jeruzalémě, neboť právě toto město si Hospodin vybral mezi všemi ostatními v Izraeli, aby zde sídlil uprostřed svého lidu. Rechabeámova matka se jmenovala Naama a patřila k národu Amónců.
14 Za doby svého panování si Rechabeám počínal svévolně, neboť nehledal a nerespektoval Hospodinovu vůli.
15 Další události z doby Rechabeámovy vlády zachycují rodové záznamy proroka Šemajáše a proroka Ida. Po celou dobu své vlády Rechabeám vedl válku s králem Jarobeámem.
16 Když Rechabeám zemřel, uložili jeho ostatky do hrobky v části Jeruzaléma, která se nazývá Davidovo město. Rechabeámovým nástupcem se pak stal jeho syn Abijáš.
© 2018 ERF Medien